نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استادیار دانشگاه مازندران، استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش، مطالعۀ مدل تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری بود. جامعۀ آماری این تحقیق کلیۀ مشتریان محصولات ورزشی استان سمنان بودند، که از بین آنها ۳۹۱ نفر به‌عنوان نمونه مطالعه شدند. برای گردآوری داده‌ها پس از تعیین روایی و پایایی، از پرسشنامۀ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسشنامۀ بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (مهرابی و همکاران، ۲۰۱۴) استفاده شد. نتایج آزمون مدلسازی معادلات ساختاری نشان‌ داد که عوامل مبارزات تبلیغاتی، مطالب مرتبط، به‌روزرسانی مطالب، مطالب محبوب در میان دوستانو برنامه‌های کاربردی به‌طور مستقیم بر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی تأثیر داشت. همچنین در قسمت اثر کل مشخص شد که بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری تأثیر (۸۶/۰=β) مستقیم و مثبت داشت. ضریب تعیین متغیر درون‌زا نشان‌ داد که ۷۳ درصد از واریانس متغیر وفاداری به نام تجاری توسط متغیرهای برون‌زا قابل تبیین است. در نهایت، کلیۀ شاخص‌های برازش مدل نیز نشان‌دهندۀ برازش مطلوب مدل بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Media Marketing on Brand Loyalty

نویسندگان [English]

  • elaheh hosseini 1
  • Masume Kalate seyfari 2

1 University Of Mazandaran, PhD student in Sport Management

چکیده [English]

The aim of this study was to identify a model of the effect of social media marketing on brand loyalty. The population consisted of all customers of sport products in Semnan province and 391 subjects were studied as the sample. The demographic and social media marketing (Mehrabi et al., 2014) questionnaires were used to collect the data after their validity and reliability were determined. Findings of Structural Equation Modeling indicated that advertising campaign, relevant content, updating content, popular content among friends, and g applicable programs had a direct effect on social media marketing. Also, the section of total effect indicated that the social media marketing had a positive and direct effect (β=0.86) on brand loyalty. The endogenous variable, R-squared, indicated that %73 of variance in brand loyalty can be predicted by exogenous variables. Finally, the model showed a good fit to the data. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • advertising campaign
  • applicable programs
  • Brand Loyalty
  • Social media
  • structural equation
۱.‌ افتاده، جواد (۱۳۹۱) . «تفاوت بین رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی»، تهران: فصلنامۀ علوم اجتماعی، ش ۵۶، ص۶.
۲.‌ ایمانی، مسلم؛ ابراهیم‌پور، حبیب؛ علی‌پور، حسین (۱۳۹۲). بررسیتأثیربازاریابیاجتماعیدروفاداریمشتریان (مطالعۀ موردی بانک قرض‌الحسنۀ مهر استان اردبیل در سال ۱۳۹۲)، همدان: اولین همایش ملی مدیریت کسب‌وکار، بهمن ۱۳۹۲، ص‌ ۱۵-۱.
۳.‌ بانک ملی ایران (۱۳۸۷). «نقش تبلیغات در بازاریابی»، تهران: بانک ملی ایران، ش ۱۵۰، ص ۱۵-‍۱۴.
۴. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز، (۱۳۹۴)،  نقشرسانه‌هایاجتماعیدربازاریابی، تبریز: ص ۸-۱.
۵.‌ رشیدی، حسن (۱۳۹۲). «برندوتأثیرآنبروفاداریمشتری»، تهران: مجلۀ اقتصادی، ش ۹ و ۱۰، ص ۸۰-۶۵.
۶.‌‌صحت، سعید؛ گراوند، عادله؛ قبادی، لیدا (۱۳۹۰). «بررسی نقش اصلی تبلیغات در صنعت بیمه»، تهران: ماهنامۀ تازه‌‌های جهان بیمه، ش ۱۵۶، ص ‌۱۳-۵.
۷.‌ صفری، علی؛ رشیدپور، علی؛ حسین‌زاده، سمیه (۱۳۹۲). «تأثیرعناصرآمیختهبازاریابیسبزبروفاداریمشتریانبهبرندشرکت (موردمطالعه: شرکتقندنقشجهان)»، اصفهان: فصلنامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال چهارم، ش 2، ص ۱۴.
۸.‌ غفاری آشتیانی، پیمان؛ پورشال، محمدحسین (۱۳۹۲). بررسی تأثیر ویژگی‌های وب‌سایت‌های تجاری بر وفاداری الکترونیکی در کسب‌وکار الکتونیک (شرکت‌های خدمات هوایی و گردشگری در ایران)، همدان: اولین همایش ملی مدیریت کسب‌وکار، بهمن ۱۳۹۲، ص ۲۰-۱.
۹.‌ قاسمی، وحید (۱۳۸۹). مدلسازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد AMOS، تهران: چ اول، انتشارات جامعه‌شناسان، ص‌ ۳۷۶-۱.
۱۰.‌ کشوری، مریم؛ عبدالهی، محمدصادق (۱۳۹۱). «تقویتوفاداریمشتریانکتابخانه‌ها بااستفادهازرسانه‌هایاجتماعی»، تهران: فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، ش ۹۳، ص ۹۳-۷۷.
۱۱.‌ لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن، گارینو، ا. جی (۱۳۹۱). پژوهش چندمتغیری کاربردی، ترجمۀ حسن پاشاشریفی، ولی‌الله فرزاد؛ سیمین‌دخت رضاخانی و همکاران، تهران: انتشارات رشد، ص ۸۱۰-۱.
۱۲.‌ مشبکی، اصغر؛ خدامی، سهیلا؛ تقوی شوازی، الهه (۱۳۸۹). «نظریۀنهادینوینتلفیقیونقشآنبرایجادمزیترقابتی»، بابلسر: پژوهشنامۀ مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال دهم، ش 1، ص‌ ۱۷۳-۱۵۰.
۱۳.‌ مینایی اصغر (۱۳۸۵). «مطالعۀساختارعاملیفرمگزارشمعلمآخنباخبااستفادهازتحلیلعاملی تأییدی»، تهران: پژوهشدر حیطۀ کودکان استثنایی، سال ششم، ش ۳، ص‌ ۷۸۶-۷۶۹.
14.Balakrishnan, B., Dahnil, M.I., Jiunn Yi, W., (2014). ”The Impact of Social Media Marketing Medium Toward Purchase Intention and Brand Loyalty Among Generation Y”. Journal of Social and Behavioral Sciences, 148, pp: 177-185.
15. Beegam, R., (2014). " Building Brand Loyalty Through Social Media Marketing Indian". Journal of Research, 3: p. 2.
16. Benson, C., Hedren, M., (2013)." Online Brand Communities - a Route to Brand Loyalty?”. Journal of International Marketing Program, 180 ECTS, p 36-37.
17. Brown, E., (2010" How implementing social media strategies (the right way) attracts customer loyalty" published Master of Arts thesis, The University of American University Washington, D.C. p: 23.
18. Eren Erdogmus, I., Cicek, M., (2012), " The impact of social media marketing on brand loyalty" Journal of Social and Behavioral Sciences,58: p: 8.
19. Fallon, M., (2012), " Like” to Loyalty: A study on whether or not social media promotions lead to a lifetime of consumer brand loyalty" Journal of Undergraduate Research XV. PP: 1-10.
20. Gamboa, A.M., Goncalves, H.M., (2014)" Customer loyalty through social networks: Lessons from Zara on Facebook" Journal of Business Horizons, 57, PP: 709-717.
21. Hollembeak. J, Amorose. A.J. (2005) " Perceived Coaching Behaviors and College Athletes’ Intrinsic Motivation: A Test of Self-Determination Theory " Journal of Applied Sport Psychology. 17, pp: 20–36
22. Hudson, S., Roth, M., Madden Th.J., Hudson R., (2015)" The effects of social media on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music festival attendees" Journal of Tourism Management, 47, pp: 68-76.
23. Laroch, M., Habibi, M.R., Richard, M., Sankaranarayanan, R., (2012) "The effects of social media based brand communities on brand community markers, value creation practices, brand trust and brand loyalty" Journal of Computers in Human Behavior, 28, pp: 1755-1767.
24. Laroche, M., Habibi, M.R., Richard, M., (2013) " To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? " Journal of International Journal of Information Management, 33, pp: 76-82.
25. Lindsey, J., (2012)" Using Social Media to Increase Consumer Loyalty to a Brand" Master of Science thesis, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, p: 27-32.
26. Mehrabi, A.I., H. Aghajani, M., (2014) "The Effect of Social Media Marketing on Customers’ Brand Loyalty" International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4: p: 16.
27. Soo Lim, J., Hwang, Y., Kim, S., Biocca, F., (2015)" How social media engagement leads to sports channel loyalty: Mediating roles of social presence and channel commitment" Journal of Computers in Human Behavior, 46, pp:158–167.