نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه حکیمان بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیۀ پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانشگاه­های دولتی کشور و نمونۀ آماری 341 دانشجو از دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، ارومیه، گیلان، شیراز، اصفهان، رازی کرمانشاه و زاهدان بودند که به‌صورت طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ سنجش عوامل مرتبط با روحیۀ پژوهش در دانشگاه­ها و دانشجویان استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظرهای 20 نفر از خبرگان تربیت بدنی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0محاسبه شد. از آزمون­های توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون آنوا یکراهه) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اختلاف معناداری بین روحیۀ پژوهش دانشجویان و عوامل مرتبط با روحیۀ پژوهش در دانشگاه­های مختلف وجود دارد (05/0P<). همچنین بین روحیۀ پژوهش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اختلاف معناداری وجود دارد (05/0P<). آزمون رگرسیون نشان داد که عوامل مرتبط با پژوهش در دانشگاه­ها می­تواند روحیۀ پژوهش دانشجویان را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری می‌شود که حمایت دانشگاه، خانواده­ها، جامعه و ایجاد تحول فراگیر در نظام آموزشی و مدیریتی دانشگاه­ها در ترغیب دانشجویان تربیت بدنی به فعالیت­های پژوهشی اهمیت دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An investigation of Factors Influencing Creating Research Morale in Physical Education Students in Iran

نویسندگان [English]

 • ghasem mehrabi 1
 • hosein eydi 2
 • faeze yazdani 3

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate those factors influencing creating research morale in physical education students. The population consisted of all state universities of Iran and 341 students of physical education faculties of Tehran, Mashhad Ferdowsi, Urmia, Guilan, Shiraz, Esfahan, Kermanshah Razi and Zahedan universities were selected as the sample by stratified sampling method and answered the questionnaire. The researcher-made questionnaire of factors related to morale in universities and students was used. Its validity was calculated by viewpoints of 20 physical education experts and its reliability was calculated by Cronbach alpha as 0.86. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, multiple regression and one-way ANOVA). The results showed a significant difference between students’ research morale and factors related to research morale in different universities (P<0.05). Also, there was a significant difference in students’ research morale among different education levels (P<0.05). Regression test showed that factors related to research at universities can predict students’ research morale. It is concluded that support of university, families, society and a comprehensive change in management and educational systems of universities are necessary to encourage physical education students in research.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Motivation
 • physical education
 • research
 • students
 • University
 1. پارسامهر، مهربان؛ بلگوریان، مستانه؛ سعیدی مدنی، محسن (1392). «بررسی رابطة بین مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان»، مجلۀ مدیریت ورزشی، (17)، ص 127-109.
 2. ثالثی، محسن (1386). بررسی تولید علم در رشتۀ تربیت بدنی، ششمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، جزیرۀ کیش، ص 67-61.
 3. سجادی، سید نصرالله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد؛ عباسی، همایون (1389). «تحلیل توصیفی نشریه علمی-پژوهشی حرکت»، نشریۀ مدیریت ورزشی. (5)، ص 153-141.
 4. شریعتمداری، علی (1389). «تولید علم»، مجلۀ پژوهش­های تربیتی، (2) ، ص 4و3، 8-5.
 5. علیزاده، محمدحسن؛ الهی، علیرضا (1389). «برنامۀ راهبردی توسعۀ پژوهش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی»، پژوهش در علوم ورزش، (27)، ص 33-13.
 6. قانعی راد، محمدامین؛ قاضی‌پور، فریده (1381). عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان اعضای هیئت علمی، فصلنامۀ پژوهش فرهنگی، (4)، ص 167-206.
 7. گدازگر، حسین؛ علیزاده اقدام، محمدباقر (1385). «مطالعۀ عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها»، مجلۀ علوم اجتماعی، (2)، ص 42-30.
 8. محسنی تبریزی، علیرضا، معیدفر، سعید؛ گلابی، فاطمه (1390). «بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه»، نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، (41)، ص 172-153.

 

 1. Aäri RL Elomaa L, Ylönen M, Saarikoski M (2008). Problem-based learning in clinical practice: Employment and education as development partners. Nurse Education in Practice. (8): 420–427.
 2. Bogging a. (1973). Use of techniques promoting students self-determination: effects on students analytic problem-solving skills. Motivation and emotion, (17): 319-336.
 3. Ehrenberg A C, Haggblom M. (2007). Problem-based learning in clinical nursing education: Integrating theory and practice. Nurse Educ Pract, 7(2):67–74.
 4. Etzkowitz H. & L. Leydesdorff (2000). The dynamics of innovation: from national systems and mode 2 to a triplex of university – industry – government relations, Research Policy. (29): 109-123.
 5. Gaengler P De. Vries J, Akota L, Balciuniene I, Berthold P, Gajewska M, et al. (2002). Student selection and the influence of their clinical and academic environment on learning, Eur J Dent Educ, 6(3):8-26.
 6. Hiltz R. (2004). Collaborative learning in a virtual classroom: Highlights of findings. The ACM Digital library, 213-229, Available from: http://portal.acm.org/portal.cfm.
 7.  Koka A. Hein, V (2003). Perceptions of Teacher’s Feedback and Learning Environment as Predictors of Intrinsic Motivation in Physical Education, Psychology of Sport and Exercise, (4): 333-346.
 8. Mansfield C. F. Volet, S. E (2010). Developing Beliefs about Classroom Motivation: Journeys of Persevere Teachers, Teaching and Teacher Educatio, (26): 1404-1415.
 9. Marshal M. L. (2009). Examining School Climate, Defining Factors and Educational Influences, Centre for Research on School Safety, School Climate and Classroom Management, 25-32, Available on line in, http://www.schoolsafety@gsu.edu
 10. Merton, R. K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University of Chicago Press: 205-213.
 11.  Miles S, Leinster SJ (2007). Medical Student Perception of their Educational Environment: Expected versus actual Pereceptions.Med Educ, 41(3): 265-272.
 12. Mosavinasab S (2001). Measuring Attitudes and Motivation of Tehran University Students toward Islamic Lessons in School Year, Journal of Cognition, (75):17-36.
 13. Naseri Plangerd V, Mehrabi G, Mohammad zamani T (2011). Survey of social cultural and mental motivators factors of physical educations students in research, 6th national congress of student’s physical education, Tehran, 25-31.
 14. Pelletier, g. (2000). Associations among perceived autonomy support, forms of self- regulation, and persistence: a prospective study. Motivation and emotion, 25(4): 275-306.
 15. Pratt M. et.al (1992). Developing a research culture in a university faculty, Journal of higher education policy and management, (21):43-55.
 16.  Rowan CJ, McCourt C, Bick D, Beake S. (2007). Problem based learning in midwifery: the teacher’s perspectives. Nurse Leduc Today, (27):131-138.
 17. Smith e, p (2001). Latent models of family processes in African American families: relationships to child competence, achievement, and problem behavior, journal of marriage and family, 63(4): 967-80.
 18. Wentzel K, R, Battle A, Russell, L, Looney L, B (2010). Social Supports from Teachers and Peers as Predictors of Academic and Social Motivation, Contemporary Educational Psychology, (35): 193-202.
 19. Williams S M, Beattie HJ (2008). Problem based learning in the clinical setting: a systematic review. Nurse Educ Today, (28):146-154.
 20. Wong e, h, Wisest d, j, & Cusicck, b (2002). Perceptions of autonomy support, parent attachment, competence and self-worth as predictors of motivational orientation and academic achievement: an examination of sixth-and ninth-grade regular education students.123-135.
 21. Zins J. E., Payton J. W. Weissberg R. P., & O, Brien, M. U (2007). Social and emotional learning for successful school Performance, National Association of School Psychologists: 376-395.