بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد روحیۀ پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه حکیمان بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

 هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد روحیۀ پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانشگاه­های دولتی کشور و نمونۀ آماری 341 دانشجو از دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، ارومیه، گیلان، شیراز، اصفهان، رازی کرمانشاه و زاهدان بودند که به‌صورت طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ سنجش عوامل مرتبط با روحیۀ پژوهش در دانشگاه­ها و دانشجویان استفاده شد که روایی آن با استفاده از نظرهای 20 نفر از خبرگان تربیت بدنی و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 86/0محاسبه شد. از آزمون­های توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون آنوا یکراهه) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اختلاف معناداری بین روحیۀ پژوهش دانشجویان و عوامل مرتبط با روحیۀ پژوهش در دانشگاه­های مختلف وجود دارد (05/0P<). همچنین بین روحیۀ پژوهش دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی اختلاف معناداری وجود دارد (05/0P<). آزمون رگرسیون نشان داد که عوامل مرتبط با پژوهش در دانشگاه­ها می­تواند روحیۀ پژوهش دانشجویان را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری می‌شود که حمایت دانشگاه، خانواده­ها، جامعه و ایجاد تحول فراگیر در نظام آموزشی و مدیریتی دانشگاه­ها در ترغیب دانشجویان تربیت بدنی به فعالیت­های پژوهشی اهمیت دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. پارسامهر، مهربان؛ بلگوریان، مستانه؛ سعیدی مدنی، محسن (1392). «بررسی رابطة بین مؤلفه‌های سرمایة اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان»، مجلۀ مدیریت ورزشی، (17)، ص 127-109.
 2. ثالثی، محسن (1386). بررسی تولید علم در رشتۀ تربیت بدنی، ششمین همایش بین‌المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، جزیرۀ کیش، ص 67-61.
 3. سجادی، سید نصرالله؛ عیدی، حسین؛ مهربانی، جواد؛ عباسی، همایون (1389). «تحلیل توصیفی نشریه علمی-پژوهشی حرکت»، نشریۀ مدیریت ورزشی. (5)، ص 153-141.
 4. شریعتمداری، علی (1389). «تولید علم»، مجلۀ پژوهش­های تربیتی، (2) ، ص 4و3، 8-5.
 5. علیزاده، محمدحسن؛ الهی، علیرضا (1389). «برنامۀ راهبردی توسعۀ پژوهش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی»، پژوهش در علوم ورزش، (27)، ص 33-13.
 6. قانعی راد، محمدامین؛ قاضی‌پور، فریده (1381). عوامل هنجاری و سازمانی مؤثر بر میزان اعضای هیئت علمی، فصلنامۀ پژوهش فرهنگی، (4)، ص 167-206.
 7. گدازگر، حسین؛ علیزاده اقدام، محمدباقر (1385). «مطالعۀ عوامل مؤثر بر تولید علم در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه­ها»، مجلۀ علوم اجتماعی، (2)، ص 42-30.
 8. محسنی تبریزی، علیرضا، معیدفر، سعید؛ گلابی، فاطمه (1390). «بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه»، نشریۀ جامعه‌شناسی کاربردی، (41)، ص 172-153.

 

 1. Aäri RL Elomaa L, Ylönen M, Saarikoski M (2008). Problem-based learning in clinical practice: Employment and education as development partners. Nurse Education in Practice. (8): 420–427.
 2. Bogging a. (1973). Use of techniques promoting students self-determination: effects on students analytic problem-solving skills. Motivation and emotion, (17): 319-336.
 3. Ehrenberg A C, Haggblom M. (2007). Problem-based learning in clinical nursing education: Integrating theory and practice. Nurse Educ Pract, 7(2):67–74.
 4. Etzkowitz H. & L. Leydesdorff (2000). The dynamics of innovation: from national systems and mode 2 to a triplex of university – industry – government relations, Research Policy. (29): 109-123.
 5. Gaengler P De. Vries J, Akota L, Balciuniene I, Berthold P, Gajewska M, et al. (2002). Student selection and the influence of their clinical and academic environment on learning, Eur J Dent Educ, 6(3):8-26.
 6. Hiltz R. (2004). Collaborative learning in a virtual classroom: Highlights of findings. The ACM Digital library, 213-229, Available from: http://portal.acm.org/portal.cfm.
 7.  Koka A. Hein, V (2003). Perceptions of Teacher’s Feedback and Learning Environment as Predictors of Intrinsic Motivation in Physical Education, Psychology of Sport and Exercise, (4): 333-346.
 8. Mansfield C. F. Volet, S. E (2010). Developing Beliefs about Classroom Motivation: Journeys of Persevere Teachers, Teaching and Teacher Educatio, (26): 1404-1415.
 9. Marshal M. L. (2009). Examining School Climate, Defining Factors and Educational Influences, Centre for Research on School Safety, School Climate and Classroom Management, 25-32, Available on line in, http://www.schoolsafety@gsu.edu
 10. Merton, R. K. (1973). The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations, Chicago, University of Chicago Press: 205-213.
 11.  Miles S, Leinster SJ (2007). Medical Student Perception of their Educational Environment: Expected versus actual Pereceptions.Med Educ, 41(3): 265-272.
 12. Mosavinasab S (2001). Measuring Attitudes and Motivation of Tehran University Students toward Islamic Lessons in School Year, Journal of Cognition, (75):17-36.
 13. Naseri Plangerd V, Mehrabi G, Mohammad zamani T (2011). Survey of social cultural and mental motivators factors of physical educations students in research, 6th national congress of student’s physical education, Tehran, 25-31.
 14. Pelletier, g. (2000). Associations among perceived autonomy support, forms of self- regulation, and persistence: a prospective study. Motivation and emotion, 25(4): 275-306.
 15. Pratt M. et.al (1992). Developing a research culture in a university faculty, Journal of higher education policy and management, (21):43-55.
 16.  Rowan CJ, McCourt C, Bick D, Beake S. (2007). Problem based learning in midwifery: the teacher’s perspectives. Nurse Leduc Today, (27):131-138.
 17. Smith e, p (2001). Latent models of family processes in African American families: relationships to child competence, achievement, and problem behavior, journal of marriage and family, 63(4): 967-80.
 18. Wentzel K, R, Battle A, Russell, L, Looney L, B (2010). Social Supports from Teachers and Peers as Predictors of Academic and Social Motivation, Contemporary Educational Psychology, (35): 193-202.
 19. Williams S M, Beattie HJ (2008). Problem based learning in the clinical setting: a systematic review. Nurse Educ Today, (28):146-154.
 20. Wong e, h, Wisest d, j, & Cusicck, b (2002). Perceptions of autonomy support, parent attachment, competence and self-worth as predictors of motivational orientation and academic achievement: an examination of sixth-and ninth-grade regular education students.123-135.
 21. Zins J. E., Payton J. W. Weissberg R. P., & O, Brien, M. U (2007). Social and emotional learning for successful school Performance, National Association of School Psychologists: 376-395.