نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

 
 هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ ادراک دانش‌آموزان، والدین، دبیران و مدیران نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس بود. با توجه به هدف مذکور، پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ سلسله‌مراتب دروس ‌آموزشی مدارس، برای تعیین جایگاه درس ورزش نسبت به دروس هنر، تاریخ، حرفه‌ و فن، ریاضی و علوم، در اختیار 85 دانش‌آموز، 140 نفر از والدین این دانش‌آموزان، 12 نفر از دبیران و 11 نفر از مدیران یکی از مجتمع‌های ‌آموزشی پسرانۀ منطقۀ 2 تهران در مقاطع راهنمایی و متوسطه که به­صورت نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. گفتنی است، روایی محتوای ابزار توسط جمعی از متخصصان و پایایی آن نیز در یک مطالعۀ مقدماتی با آلفای کرونباخ 70/0 محاسبه شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون ناپارامتریک فریدمن و رتبه‌بندی میانگین­ رتبه‌ها استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از این بود که درس تربیت بدنی در بین دروس دیگر با میانگین رتبۀ 55/4 در رتبۀ چهارم قرار دارد. به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان‌دهندۀ جایگاه متوسط درس ورزش در میان دیگر دروس‌ در مدرسه و همین طور حاکی از نامطلوب بودن ادراک والدین نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Perceptions of Parents, Students, Teachers and School Deans towards the Position of Physical Education in Schools

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Shajie 1
  • Abolfazl Farahani 2
  • Mohammad Alimardani 3

چکیده [English]

 
The aim of the present study was to compare the perceptions of students, parents, teachers and school deans towards the position of physical education in schools. A researcher-made questionnaire of hierarchy of school subjects designed to determine the position of physical education towards art, history, professional technology, math and science was distributed among 85 students, 140 parents, 12 teachers and 11 school deans of one of the educational institutes in region 2 in Tehran for middle and high school boys who were selected by simple random sampling method. The content validity of this questionnaire was confirmed by some experts and its reliability was calculated by Cronbach alpha (α=0.70) in a pilot study. For data analysis, non-parametric Friedman test was used to rank means. Findings indicated that physical education occupied the fourth place (mean rank 4.55) among other courses. In general, the results of this study indicated the average position of physical education among other lessons at school as well as undesirable perception of parents towards the position of physical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deans
  • parents
  • perceptions of students
  • physical education course
  • teachers
1. اصلانخانی، محمدعلی؛ فتحی،کوروش؛ قلعه‌نویی، علیرضا (1381). «مقایسۀ دیدگاه مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش‌آموزان دربارۀ جایگاه و وضعیت کمی و کیفی اجرای درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطه»، نشریۀ حرکت، ش 12، ص  17- 5.
2. اکبری بنی، یحیی (1382). بررسی دیدگاه‌های دبیران ورزش در خصوص مشکلات درس تربیت بدنی مدارس راهنمایی منطقۀ بن‌رود، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، ص 52.
3. ایروانی، محمود؛ خداپناهی، محمدکریم (1386(. روان‌شناسی احساس و ادراک، تهران، چ اول، سمت، ص 70-65.
4. رمضانی‌نژاد، رحیم؛ عبدی مقدم، سعید (1393). «مقایسۀموقعیت ‌آموزشیدرستربیتبدنیازدیدگاهمدیران،معلمان،والدینودانش­آموزاندورۀمتوسطۀ اول»، نشریۀ ‌آموزش تربیت بدنی، دورۀ 2، ش 1، ص 61-53 .
5. سنجری،بتول؛ نادریان، مسعود؛ احمدی، غلامرضا (1383). «بررسی نگرش مدیران مدارس و دبیران تربیت بدنی دبیرستان‌های دخترانۀ شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائۀ راهکارهای مؤثر در این زمینه»، مجلۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، ش 1، ص 30-19.
6. کشاورز، لقمان؛ جلالی فراهانی، مجید؛ انصاری، محمد (1392). «مقایسةنگرشدانش‌آموزانومعلمانسایردروسبهمعلمانتربیتبدنی درمقطعمتوسطةبندرعباس»، نشریۀ پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزشی، ش 5، ص 84-75 .
7. هژبری، کاظم؛ رمضانی‌نژاد، رحیم؛ همتی‌نژاد، مهرعلی (1392). «بررسیاولویتدرستربیت بدنیدرمیانسایردروسمقطعراهنمایی»، دوفصلنامۀ مدیریت و توسعۀ ورزش، ش 3، ص 89-73.
8. Antala, B. ; Dančíková, V. (2008). “The opinions of the managers of secondary schools about chosen problems of school physical education”. In: Physical Education in Change, Vierumäki: FIEP, Vol. 8, pp: 117-126 .
9. Bailey, R. ; Dismore, H.; Izaki, T. (2006). “Japanese and English School Students Views of Physical Education: A comparative study”. Int Journal of Sport and Health Science, Vol. 4,pp: 74-85 .
10. B.K.L (2010). “Middle school students perception of physical education program”, requirement for the degree doctor of education, university of Rochester,2010.
 
11. Carlson, T. (1995). “We Hate Gym: student alienation from physical education”, Journal of Teaching in Physical Education, vol.14, No. 4, pp: 467-477.
12. Chung, M. & Phillips, D. A. (2002). “The relationship between attitude toward physical education and leisure-time exercise in high school students”. The Physical Educator. Vol. 59, No. 3, pp: 126_138.
13. Fidelice, M.S. ; Mafumiko, Ismael ; Pangani, N. (2008). “Physical Education in Tanzanian Secondary Schools: Perceptions towards Physical Education as an Academic Discipline”. NUE Journal of International Educational Cooperationl, Vol. 3, pp: 51-61.
14. Ghofrani,M.& golsanamlou,M.(2012). “Students' perception of physical education courses and its relationship with their participation in sport activities”. Sport SPA, Vol. 9, No. 1 , pp: 21- 31 .
15. Haladyna, T. And Thomas, G. (1979). “The attitudes of elementary school children toward school and subject matters”. Journal of Experimental Education, Vol.48, No. 1, pp: 18-23.
16. Hardman, K. & Marshal, J.J. (2000). ”Physical Education in School: Preliminary Findings of a worldwide survey”, Journal of ICHPER, vol. 36, No. 3, pp: 8-13 .
17. Krouscas, Jr.(2000), “middle school students’ attituds toward a physical education program”, Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctorate of philosophy, May 6, pp: 18-29 .
18. Qadiri, F; Manhas, S. (2009). “parental Perception Towards Preschool Education Imparted at Early Childhood Education Centers”. Stud Home Comm Sci, Vol.3, No.1, pp: 19-24 .
19. Roy,D.(2010). “Attitude of school student, techers, administrators and parents towards physical education”, Lakshmibai National University of Physical Education, Gwalior (M.P.) India, AUGUST – 2010, pp: 3-11 .
20. Sallis, J.; Prochaska, J.J.; Taylor, W.C.; Hill, J.O. and Geraci, J.C. (1999). “Correlates of Physical Activity in a National Sample of Girls and Boys in Grades Four through Twelve”. Health Psychology, Vol.18, No. 4, pp: 410-415.
21. Silverman, S. (1993). “Student characteristics, practice, and achievement in physical education”. Journal of Educational Research, Vol.87, No.1, pp: 54-61.