نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی موانع مؤثر بر مشارکت افراد ضایعۀ نخاعی ایران در فعالیت­های بدنی تفریحی اجرا شد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی بود که به‌صورت پیمایشی اجرا شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل افراد ضایعۀ نخاعی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بود (12851=N) که 443 نفر به‌صورت خوشه­ای از 10 استان کشور به­عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی محتوایی آن را استادان متخصص حوزۀ اوقات فراغت (10 نفر) و ضایعۀ نخاعی (5 نفر) تأیید کردند و پایایی آن نیز در یک مطالعۀ راهنما با 50 نفر و استفاده از آلفای کرونباخ، 87/0محاسبه شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون تحلیل اکتشافی و آزمون تحلیل مسیر استفاده شد. پس از دسته‌بندی موانع با تحلیل اکتشافی در شش گروه موانع طراحی محیطی و ساختمانی، موانع اطلاعاتی، موانع روحی و جسمانی، موانع دسترسی، موانع حمایت اجتماعی و موانع اقتصادی، مدل پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر، بررسی شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش در سطح قابل قبولی از برازندگی قرار دارد و از بین شش مانع شناسایی‌شده برای مدل، موانع اقتصادی بیشترین و موانع اجتماعی کمترین تأثیر را بر مشارکت افراد ضایعۀ نخاعی ایران در فعالیت­های بدنی تفریحی داشتند. در نتیجه با توجه به تأثیر زیاد موانع اقتصادی، پیشنهاد می­شود برای کمک به افزایش مشارکت افراد ضایعۀ نخاعی ایران در فعالیت‌های بدنی تفریحی، اولویت بیشتری به رفع این موانع داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Barriers to Participation of Iranian People with Spinal Cord Injury in Recreational Physical Activity

نویسندگان [English]

 • ma zebardast 1
 • e sharifian 2

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the barriers to participation of Iranian people with SCI in recreational physical activity (RPA). Methodology of this survey was applied in terms of goal and descriptive-analytical with regard to data collection. The statistical population consisted of people with SCI under the supervision of the State Welfare Organization of Iran (N=12851), and 443 subjects were selected from 10 provinces as the statistical sample by cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Its content validity was confirmed by 10 leisure time and 5 spinal cord injury experts and its reliability was found by Cronbach’s alpha coefficient (α=0.87) in a pilot study (n=50). Exploratory factor analysis and path analysis were used for data analysis. Exploratory factor analysis categorized the barriers in six groups: environmental and structural barriers, informational barriers, emotional and physical barriers, accessibility barriers, social support barriers and economic barriers. Then, the model was examined by path analysis. Results showed that the model had an acceptable fit and among the six groups of barriers for the model, the economic barriers and social barriers respectively had the most and the least effects on participation of Iranian people with SCI in RPA. According to the great effect of economic barriers, it is recommended that greater priority should be given to remove these barriers in order to help increasing the participation of Iranian people with SCI in RPA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disability
 • participation barriers
 • Physical Activity
 • recreation
 • spinal injury
 1. پورسلطانی، حسین؛ زارعیان، حسین (1388). «نظرسنجی از ورزشکاران جانباز و مربیان آنها در خصوص فعالیت­های ورزشی مناسب در اوقات فراغت»، پژوهش در علوم ورزشی، 25، ص 150-131.
 2. جلالی فراهانی، مجید؛ علی‌دوست، ابراهیم؛ رضوان، فرشاد (1390). مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی، انتشارات دانشگاه تهران، چ اول، ص 101.
 3. حسینی، سید باقر؛ نوروزیان، سعید (1387). «مناسب‌سازی مسکن و شهر برای افراد دارای ناتوانی­های جسمی حرکتی»، نشریۀ بین‌المللی علوم مهندسی، 19(10)، ص 206-195.
 4. علیزاده، محمدحسین؛ قراخانلو، رضا (1379). «بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولان (با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی)»، نشریۀ حرکت، 6، ص 39-23.
 5. فاتحی، فرهاد؛ کمالی، محمد (1391). «درک تجربۀ عدم اشتغال در افراد مبتلابه ضایعۀ نخاعی در روند برگشت به کار»، پژوهش در علوم توانبخشی، 8(2)، ص 262-254.
 6. فِرِد گیل (1392). مدیریت اماکن ورزشی، ترجمۀ حسن اسدی، کیوان شعبانی مقدم، نوشین اصفهانی، انتشارات دانشگاه تهران، چ دوم، ویرایش اول، ص 30-29.
 7. کمان رودی، موسی (1389). «آسیب‌شناسی ساختاری مدیریت توسعۀ شهری تهران با تأکید بر مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان»، مدیریت شهری، 25، ص 114-99.
 8. لطفی، حیدر؛ ایران‌خواه، سهیلا؛ دشتی، رضا؛ صادقی، بابک (1389ا). «ارزیابی مراکز فرهنگی و ورزشی به جهت مکان‌یابی و احداث این مراکز با استفاده از سیستم (GIS) (مطالعۀ موردی: منطقۀ 18 شهرداری تهران)»، آمایش محیط، 3(10)، ص 71-43.
  1. Botticello AL, McCabe J, Maldonado A (2010). Community-level influences on employment for individuals with spinal cord injuries: Implications for health and functioning. Disability and Health Journal. 3(2): e7: 140-147.
  2. Buchholz AC, GinisKAM, Bray SR, Craven BC, Hicks AL, Hayes, KC (2009). Greater daily leisure time physical activity is associated with lower chronic disease risk in adults with spinal cord injury. Applied Physiology Nutrition. 34(4), 640–647.
  3. Carpenter C, ForwellSJ, Jongbled LE, (2007). Community Participation after Spinal Cord Injury. Arch Phys Med Rehabil. 88: 427-433.
  4. Devi S, Goyal S, Ravindra S (2013). Evaluation of Environmental Barriers faced by Wheelchair Users in India. Disability, CBR and Inclusive Development 24(3): 61-74.
  5. Ferrari L, Berlingerio M, Calabrese F, Reades J (2013). Improving the accessibility of urban transportation networks for people with disabilities. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 3: 55-67.
  6. Jetha A, Faulkner G, Gorczynski P, Arbour K and Martin Ginis KA (2011). Physical activity and individuals with spinal cord injury. Disability and Health Journal. 4 (2): 112-120.
  7. Kehn M, Kroll T (2009). Staying physically active after spinal cord injury: A qualitative exploration of barriers and facilitators to exercise participation. BMC Public Health 9: 168-179.
  8. Kraut A, Melamed S, Gofer D, Froom P (2003). Effect of school age sports on leisure time physical activity in adults. Med Sci Sports Exerc. 35:2038–2042.
  9. Kung SP, Taylor P (2014). The use of public sports facilities by the disabled in England.Sport Management Review. 17:8-22.
  10. Malone LA, Barfield JP, Brasher JD (2012). Perceived benefits and barriers to exercise among persons with physicaldisability.Disability and health journal 5(4): 254-260.
  11. Martin JJ (2013). Benefits and barriers to physical activity for individuals with disabilities: a social-relational model of disability perspective.Disability and Rehabilitation. 35(24): 2030-2037.
  12. Martin Ginis KA, Latimer AE, Hanley H, Watson K, Hicks AL, McCartney N, Francoeur C (2002). Sustaining Exercise Motivation and Participation among People with Spinal Cord Injuries--Lessons Learned From a 9-Month Intervention.Palaestra 18 (1): 38-41.
  13. Meyers AR, Anderson JJ, Miller DR, Shipp K, Hoenig H (2002). Barriers, facilitators, and access for wheelchair users: a pilot study of environmental effects.SocSci Med; 55:1435–46.
  14. Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, GerberdingJL (2004). Actual causes of death in the United States. Journal of the American Medical Association. 291: 1238-1245.
  15. MoschnyA, Platen P, Klaaßen-Mielke R, Trampisch U and Hinrichs T (2011).Barriers to physical activity in older adults in Germany: a cross-sectional study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 8:121-128.
  16. RavenekKE, RavenekMJ, Hitzig SL, Wolfe DL (2012). Assessing quality of life in relation to physical activity participation in persons with spinal cord injury. Disability and Health Journal. 5(4):213-223.
  17. RimmerJH (2005). The conspicuous absence of people with disabilities in public fitnessand recreation facilities: Lack ofinterest or lack of access?Am J Health Promot.19(5):327–29.
  18. RimmerJH, Marques AC (2012). Physical activity for people with disabilities. The Lancet. 380 (9838): 193-195.
  19. Rimmer J, Riley B, Wang E, Rauworth A, Jurkowski J (2004). Physical Activity Participation among Persons with Disabilities: Barriers and Facilitators. American Journal of Preventive Medicine. 26(5):419-425.
  20. Roberton T,Bucks RS, Skinner TC,Allison GT,Dunlop SA (2011).Barriers to Physical Activity in Individuals with Spinal Cord Injury: A Western Australian Study. Australian Journal of Rehabilitation Counselling. 17 (2): pp. 74–88.
  21. ScelzaWM, Kalpakjian CZ, Zemper ED, Tate DG (2005). Perceived barriers to exercise in people with spinal cord injury. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 84(8), 576–583.
  22. Stephens C1, Neil R, Smith P (2012). The perceived benefits and barriers of sport in spinal cord injured individuals: a qualitative study. Disability and Rehabilitation. 34(24):2061-70.
  23. Tasiemski T, Nielsen S, and Maciej W (2010). Quality of Life in People with Spinal Cord Injury. Asia Pacific Disability Rehabilitation Journal. 21 (2): 28-36.
  24. Tawashy AE, EngJJ, Lin KH, Tang PF, Hung C (2009). Physical activity is related to lower levels of pain, fatigue and depression in individuals with spinal-cord injury: A correlational study. Spinal Cord, 47(4), 301–306.
  25. Vissers M, van den Berg-Emons R, Sluis T, Bergen M, Stam H, Busman H (2008). Barriers to and facilitators of everyday physical activity in persons with a spinal cord injury after discharge from the rehabilitation center. J Rehabil Med. 40: 461-467.