نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر درگیری شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان از طریق نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کرمان (50 =N) و یزد (45= N) بود. با توجه به کوچک بودن جامعۀ آماری، تمام افراد به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند (95=n=N)، که از این تعداد، 76 پرسشنامه (کرمان 40 نفر و یزد 36 نفر) برگشت داده شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ساختار سازمانی شاسکین و موریس (1984)، توانمندسازی روان‌شناختی اسپریتزر (1995) و درگیری شغلی کانونگو (1982) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار pls استفاده شد. نتایج نشان داد توانمندسازی روان‌شناختی بر درگیری شغلی اثر معنا‌دار دارد (49/0=β). همچنین، ساختار ارگانیکی و ساختار مکانیکی بر توانمندسازی روان‌شناختی اثر معنادار دارند (به‌ترتیب 30/0=β، 34/0=β). به‌علاوه، نتایج غیرمستقیم نشان داد که توانمندسازی روان‌شناختی بین ساختار ارگانیکی و درگیری شغلی (15/0=β)، همچنین بین ساختار مکانیکی و درگیری شغلی (17/0=β)، دارای نقش واسطه‌ای است. نتایج نشان داد برای افزایش درگیری شغلی کارکنان باید توانمندسازی روان‌شناختی و ساختار سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Structure on Job Involvement in Employees of Sport and Youth General Offices: The Mediating Role of Psychological Empowerment

نویسندگان [English]

 • mohammad salari 1
 • mohammad mazyari 2

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of organizational structure on ‌job involvement of employees of Sport and Youth general offices through the mediating role of psychological empowerment. The population involved all employees of Sport and Youth general offices of Kerman (N=50) and Yazd (N=45) provinces. Given the small statistical population, whole employees were selected as the sample (N=n=95) and 76 questionnaires (Kerman 40 and Yazd 36) were returned. For data collection, Questionnaire of Organizational Structure of Sashkin and Morris (1984), Questionnaire of Psychological ‌Empowerment of Spreitzer (1995), and Questionnaire of Job Involvement of Kanungo (1982) were used. Structural Equation Modeling and PLS software were used to analyze the data. Results indicated that psychological empowerment significantly affected job involvement (β=0.49). Also, organic structure and mechanic structure both significantly affected psychological empowerment (β=0.30, β=0.34 respectively). Furthermore, indirect results showed that psychological empowerment acted as a mediator between organic structure and job involvement (β=0.15), as well as between mechanic structure and job involvement (β=0.17). Thus, psychological empowerment and organizational structure must be considered to increase job involvement of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employees
 • Job Involvement
 • mechanic structure
 • organic structure
 • Psychological Empowerment
 1. آقایار، سیروس (1382). " توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی"، ماهنامۀ تدبیر، ش 135، ص 33-28.
 2. برومند، زهرا؛ مؤمنی، ماندانا؛ نجات سنگدهی، سید علی (1390). "ساختار سازمانی و توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان"، فصلنامۀ مدیریت کسب‌وکار، ش 9، ص 198-177.
 3. دعایی، حبیب‌اله؛ مرتضوی، سعید؛ کوشازاده، سید علی (1389). " اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان"، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، ش 3و 4، ص 148-121.
 4. ذبیحی، محمدرضا؛ ابرلاهیمی‌پور، حسین؛ عارفی‌نیا، حسن (1392). " بررسی رابطۀ بین ابعاد ساختار سازمانی و ابعاد توانمندی روان‌شناختی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد"، فصلنامۀ مدیریت پرستاری، ش 1، ص 58-48.
 5. رستادمهر، بهارک؛ اشرف‌گنجوئی، فریده؛ سجادی‌هزاوه، سید حمید (1393). "اثرات توانمندسازی بر مدیریت دانش در کارکنان فدراسیون‌های ورزشی"، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 25، ص 206-185.
 6. سوری، ابوذر؛ یوسفی، بهرام؛ شعبانی‌مقدم، کیوان (1392). "ارتباط توانمندسازی و امنیت شغلی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان‌های کرمانشاه و ایلام"، مجلۀ مدیریت منابع انسانی در ورزش، ش1، ص 9-1.
 7. ظریفی، فریبرز؛ یوسفی، بهرام؛ صادقی بروجردی، سعید (1393). "ارائۀ مدل ارتباط عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان"، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 23، ص 130-115.
 8.  فیضی، طاهره؛ ذوالفقاری مقدم، آسیه (1387). "شناسایی متغیرهای مرتبط با توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر قم"، مدیریت فرهنگ سازمانی، ش 18، ص 150-121.
 9. گوهری‌پور، محمدصادق؛ غفوری، فرزاد؛ ندری، امیر (1392). "ارتباط عوامل توانمندسازی منابع انسانی و انگیزۀ انجام وظایف کاری در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (وزارت ورزش و جوانان) "، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 19، ص 108-93.
 10. ‌ مازیاری، محمد؛ کاشف، میرمحمد؛ عراقی، محسن (1393). "رابطۀ مدیریت دانش و درگیری شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌غربی"، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 25، ص 172-159.
 11. میرسپاسی، ناصر (1384). "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"، تهران، انتشارات میر، ص 61-58.
 12. میرهاشمی، مالک (1387). "پیش‌بینی کننده‌های درگیری شغلی در استادان دانشگاه آزاد اسلامی"، فصلنامۀ روان‌شناسان ایرانی، ش 15، ص 244-235.‌
 13. نفری، ندا؛ امیدفرد، غلامرضا (1389). "بررسی میزان تأثیر ساختار سازمانی (ابعاد ساختاری) بر توانمندسازی کارکنان: بررسی موردی معاونت هزینۀ وزارت امور اقتصادی و دارایی"، فرایند مدیریت و توسعه، ش 73، ص 82-63.
 14. Ağar, R. A. C. C. (2012). “The Relationship between ‌Organizational ‌Structure ‌and ‌Job ‌Involvement in Labour and Technology-Intensive ‌Industrial ‌Enterprises: ‌A ‌Comparative ‌Analysis Based On a Field Study”. International ‌Journal of ‌Business ‌& ‌Commerce, 2(2), pp: 1-20.‌
 15. Akbarzadeh Saufi, M., Kojuri, M. A. S., Badi, M., & Agheshlouei, H. (2013).  “The Impacts of Organizational Justice and Psychological Empowerment on Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Effect of Job Involvement”. Human Resource Management, 1(3), pp: 116-135.‌
 16. Amundsen, S., & Martinsen, Ø. L. (2015). “Linking Empowering Leadership to Job Satisfaction, Work Effort, and Creativity The Role of Self-Leadership and Psychological Empowerment”. Journal of Leadership & Organizational Studies, (Published online before print), pp: 1-20.
 17. Appelbaum, S. H., & Honeggar, K.  (1998). “Empowerment: ‌a ‌contrasting ‌overview ‌of ‌organizations in general and nursing ‌in ‌particular-an ‌examination ‌of ‌organizational ‌factors, ‌managerial behaviors, ‌job ‌design, ‌and ‌structural ‌power”. Empowerment ‌in ‌Organizations, 6(2), pp: 29-50.‌
 18. Boon, O. K., Arumugam, V., Safa, M. S., & Bakar, ‌N. ‌A.  (2007). “HRM ‌and ‌TQM: ‌association with job involvement”. Personnel Review, 36 (6),  pp: 939-962.‌
 19. Brown, S. P. (1996). “A metaanalysis and ‌review ‌of ‌organizational ‌research ‌on ‌job ‌involvement”. Psychological Bulletin, 120(2), pp: 235-255.
 20. Carson, K. D., Carson, P. P., & Bedeian, A. ‌G.  (1995). “Development ‌and ‌construct ‌validation ‌of a career entrenchment ‌measure”. ‌Journal ‌of ‌Occupational ‌and ‌Organizational ‌Psychology, 68(4), pp: 301-320.‌
 21. Chin, W. W., Marcolin, B. L., & Newsted, P. R. (2003). “A partial least squares ‌latent ‌variable ‌modeling approach for measuring interaction effects” .Information ‌systems ‌research, 14(2), pp: 189-217.‌
 22. Corsun, D. L., & Enz, C. A. (1999). “Predicting psychological ‌empowerment ‌among ‌service ‌workers: The effect of support-based relationships”. Human ‌relations, 52(2), pp: 205-224.‌
 23. Daft, Richard L. (1998). “Organization Theory and ‌Design”. 6 ‌Edition. ‌Ohio, ‌South ‌western ‌college publishing, p: ‌11.
 24. Dust, S. B., Resick, C. J., & Mawritz, M. B. (2014). “Transformational leadership, psychological empowerment, and the moderating role of mechanistic–organic contexts”. Journal of Organizational Behavior, 35(3), pp: 413-433.
 25. Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). “Evaluating structural equation models with ‌unobservable ‌variables and measurement error”. Journal of marketing research, 18(1), pp: 39-50.‌
 26. Freund, A., & Drach-Zahavy, A. (2007). “Organizational  (role ‌structuring) ‌and ‌personal  (organizational commitment and job involvement) ‌factors: ‌Do ‌they ‌predict ‌interprofessional team effectiveness?”. Journal of ‌interprofessional ‌care, 21(3), pp: 319-334.‌
 27. Hechanova, M., Regina, M., Alampay, R. B. A., & Franco, E. P. (2006). “Psychological ‌empowerment, job satisfaction and performance among Filipino service ‌workers”. Asian ‌Journal of Social Psychology, 9(1), pp:72-78.‌
 28. Hempel, P. S., Zhang, Z. X., & Han, Y. (2012). “Team ‌Empowerment ‌and ‌the ‌Organizational ‌Context Decentralization and the Contrasting ‌Effects ‌of ‌Formalization”. ‌Journal of ‌Management, 38(2), pp:475-501.‌
 29. Ho, C. C., Oldenburg, B., Day, G., & Sun, J. (2012). “Work Values, Job Involvement, ‌and ‌Organizational Commitment in Taiwanese Nurses”. International Journal of ‌Psychology ‌and Behavioral Sciences, 2(3), pp: 64-70.‌
 30. Hollenbeck, J. R., Ellis, A. P., Humphrey, S. E., Garza, A. S., & Ilgen, D. R. (2011). ‌Asymmetry in ‌structural adaptation: The differential impact of centralizing versus ‌decentralizing team decision-‌making structures”. ‌Organizational Behavior and Human ‌Decision Processes, 114(1), pp: 64-74.‌
 31. Jogaratnam, G., & Tse, E. C. Y. (2004). “The Entrepreneurial Approach to Hotel Operation Evidence from the Asia-Pacific Hotel Industry”. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 248-259.
 32. Kanungo, R. N. (1982). “Measurement of job ‌and ‌work ‌involvement”. ‌Journal ‌of ‌applied ‌psychology, 67(3), pp: 341-349.‌
 33. Khany, R., & Tazik, K. (2015). “On the Relationship Between Psychological Empowerment, Trust, and Iranian EFL Teachers’ Job Satisfaction The Case of Secondary School Teachers”. Journal of Career Assessment, (Published online before print), pp: 1-18.
 34. Liden, R. C., Wayne, S. J., & Sparrowe, R. T. (2000). “An examination of the mediating role ‌of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal ‌relationships, and work outcomes”. Journal of applied psychology, 85(3), pp: 407-416.‌
 35. Moch, M. K. (1980). “Job involvement, internal motivation, and employees' integration ‌into ‌networks of work relationships”. Organizational Behavior and Human ‌Performance, 25 (1), pp: 15-31.‌
 36.  Nunnally, J. C., Bernstein, I. H., & Berge, J. M. T. (1967). “Psychometric theory‌”. ‌New York, McGraw-Hill, pp: 320-328.
 37. Powell, L. (2002). “Shedding a tier: ‌flattening ‌organizational ‌structures ‌and ‌employee ‌empowerment”. The‌ ‌International ‌Journal of ‌Educational ‌Management, 16 (1), pp: 54-67.‌
 38. Raisch, S. (2008). “Balanced structures: designing organizations for profitable growth”. Long ‌Range Planning, 41(5), pp: 483-508.‌
 39. Rizwan, M., & Saboor, F. (2011). “Relationship ‌of ‌job ‌involvement ‌with ‌employee ‌performance: moderating role of ‌attitude”. ‌European ‌Journal ‌of ‌Business ‌and ‌Management, 3(8), pp: 77-85.‌
 40. Sashkin, M., Morris, W.C. (1984) . “Organizational behaviors (concepts ‌and ‌experiences) ”. ‌Reston, ‌ Reston Publishing Company, Inc.‌p : 112.
 41. Sharma, A. (2013). “Organizational Structure Factors ‌And ‌Job ‌Involvement ‌Among ‌Employees: Mediating Role of Psychological ‌Contract ‌Fulfillment”. 3rd ‌Biennial ‌Conference of the Indian Academy of Management (IAM), India, Ahmedabad, ‌ 12-14 ‌December.‌ pp: 1-29.
 42. Spreitzer, G. M. (2008). “Taking stock: A review of more than twenty years‌of research ‌on ‌empowerment at work”. In J. Barling & C. L. Cooper‌  (Eds.), Handbook of ‌organizational behavior. Thousand ‌Oaks, CA: Sage.‌ pp: 54–72
 43. Spreitzer, G. M. (1995). ‌Psychological ‌empowerment ‌in ‌the ‌workplace: ‌Dimensions, ‌measurement, and ‌validation”. ‌Academy ‌of ‌management ‌Journal,38(5), pp:1442-1465.‌
 44. Stander, M. W., & Rothmann, S. (2010). “Psychological ‌empowerment, ‌job ‌insecurity ‌and ‌employee engagement”. SA ‌Journal of ‌Industrial ‌Psychology, 36(1), pp: 1-8.‌
 45. Strom, J., & Wallace, M. (2002). “Organizational change ‌in ‌a ‌regional, ‌local ‌council”. ‌Australasian Journal of Business and Social Inquiry, 1(2), pp:51-60.‌
 46. Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). “Cognitive ‌elements ‌of ‌empowerment: ‌An “interpretive” model of intrinsic ‌task ‌motivation”. ‌Academy ‌of ‌management review, 15(4), pp: 666-681.‌