نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، گروه اقتصاد، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 
هدف از این پژوهش بررسی جایگاه اقتصادی استادیوم‌ها و تیم‌های ورزشی حرفه‌ای بر شاخص درآمد افراد در شغل‌های مرتبط بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی-کتابخانه‌ای-تحلیلی است. جامعۀ آماری، کلیۀ افراد شاغل در شغل‌های مرتبط در هشت شهر بزرگ ایران بودند که طی سال‌های 1388 تا 1390 یک تیم فوتبال لیگ برتری داشتند. نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری در دسترس و مجموع کل اطلاعات جمع‌آوری‌شده، 1037 مورد بود. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامۀ طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شد. همچنین با مراجعۀ حضوری به فدراسیون، سازمان لیگ و تحقیقات کتابخانه‌ای داده‌های تعداد استادیوم‌ها، تعداد بازی‌های برگزارشده، وجود یا نبود تیم‌ و ظرفیت استادیوم‌ها جمع‌آوری شد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها برای تخمین مدل اقتصادسنجی از داده‌های تابلویی و برای رسیدن به مدل بهینه از آزمون F، آزمون هاسمن و آزمون بروش-پاگان با استفاده از Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که وجود تیم‌های حرفه‌ای و استادیوم‌ها در شهرها، روی درآمد افراد تأثیر مثبت و معنا‌داری ندارد. با توجه به نتایج پژوهشبودجه‌های عمومی شهری برای ساخت‌ استادیوم‌ها یا حضور تیم‌ها نباید با هدف به‌وجود آمدن مزایای اقتصادی در شهرها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Economic Position of Stadiums and Professional Sport Teams on Index of Income

نویسندگان [English]

 • Edris qaderpour 1
 • Aram sepehriwand 2
 • Mohammad Soltan Hoseini 3

1 University of Esfahan

2 M.A of Economic, Isfahan University

3 Asuciate Professor of Isfahan University

چکیده [English]

 
The aim of this study was to examine the economic position of stadiums and professional sport teams on index of income of those people in related jobs. This study was application in terms of the goal and the method was description-library-analysis. Statistical population consisted of all employees in related jobs in 8 big cities in Iran that had a football team in premier league in 2010-2012. Statistical sample was equal to available statistical population and total collected data were 1037 cases. In order to collect data, the questionnaire of household expenditure-income plan of the Statistical Center of Iran was used. Also, the researchers visited federation, league organization, conducted library research and collected the number of stadiums, the number of played games, having/not having a team and stadium capacity. In data analysis, panel data was used to estimate the econometric model. To reach the optimum model, F test, Hausman test and Breusch-Pagan test were applied using Eviews. The obtained results showed that professional teams and stadiums in cities did not have any positive and significant effects on income. The results also showed that the public urban budgets should not be used to construct stadiums and/or teams should not attend the cities with the aim of creating economic benefits there.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income
 • premier league
 • professional team
 • sports economics
 • stadium
 1. الهی، علیرضا و همکاران (1389). "موانع توسعۀ صنعت باشگاه‌داری حرفه‌ای فوتبال ایران"، مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 28، ص 68-53.
 2. رستم‌زاده، پرویز و همکاران (1393). "اثر سرمایه‌گذاری دولت در بخش ورزش بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامۀ پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال چهاردهم، ش چهارم، ص 210-177.
 3. سلطان حسینی، محمد و همکاران (1389). "بررسی آثار اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری"، فصلنامۀ المپیک، سال هجدهم، ش 3، ص 67-59.
 4. سلطان حسینی، محمد و همکاران. (1392)، "اولویت‌بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعۀ موردی شهریزد)"، مجلۀ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، ش شانزدهم، ص 88-65.
 5. صادق‌آرانی، زهرا؛ میرغفوری، سید حبیب‌اله (1388). "تجزیه‌وتحلیل وضعیت توسعه‌یافتگی ورزشی ایران"، مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 24، ص 120-103.
 6. عسکریان، فریبا و همکاران (1384). "بررسی وضعیت اقتصادی ورزش ایران در سال‌های 1377 و 1380"، نشریۀ علمی پژوهشی حرکت، ش 24، ص 43-25.
 7. مرکز آمار ایران، "طرح هزینه و درآمد خانوار"،90-1388 http://salnameh.sci.org.ir/AllUser/DirectoryTreeComplete.aspx
 8. یوسفی، بهرام و دیگران (1387). "مبانی علم اقتصاد و اقتصاد ورزش"، کرمانشاه، انتشارات دانشگاه رازی، چ اول، ص 19-17.
 9. Baade, R. (1996). “Professional sports as catalysts for metropolitan economic development”. Journal of Urban Studies, 18, pp: 1-17.

10. Baade, R & Dye, R. (1988). “Sports stadiums and area development: a critical review”. Economic development quarterly, 2, pp: 265-275.

11. Coates, D. (2007). “Stadiums and arenas: economic development or economic redistribution?”. Contemporary economic policy(ISSN 1074-3529), 25(4), pp: 565-577.

12. Coates, D. & Humphreys, B. (2001). “Professional sports facilities, franchises and urban economic development”. Public finance and management, 3, pp: 335-357.

13. Coates, D. & H, Brad. (2003). “The effects of professional sports on earnings and employment in the retail and services sectors of US cities”. Regional science and urban economics, 33, pp: 175-198.

14. Coates, D. & Humphreys, B. (2008). “Do Economists Reach a Conclusion on Subsidies for Sports Franchises”. Stadiums, and Mega-Events?, Econ Journal Watch, 5(3) , pp: 294-315.

15. Hudson, I. (1999). “Bright Lights, Big City: Do Professional Sports Teams Increase Employment? Journal of Urban Affairs”. 21(4), pp: 397-407.

16. Nelson, A . (2001). “Prosperity or blight? A question of major league stadia location”. Economic development quarterly, 15(3), pp: 255-265.

17. Peters, M. (1996). “Rising to the Challenge: Realizing the Intangible Benefits of a Professional Sports Franchise”. Tennessee' s Business, 7(1-2), pp: 5-8.

18. Santo, C. (2005). “The economic impact sports stadiums: recasting the analysis in context”. Journal of urban affairs, 27(2), pp: 177-191.

19. Siegfried, J & Zimbalist, A. (2006). “The Economic Impact of Sports Facilities, Teams and Mega-Events”. The Australian Economic Review, 39(4), pp: 420–427.

20. Supovitz, F. (2005). “The sports event management and marketing playbook”. New York, John Wiley & Sons, pp: (5-7, 273-274)

21. Yuen, B. (2008). “Sport and urban development in Singapore”. Cities, 25(1), pp: 29-36.

22. Zimbalist, A. (1996). “The Economic Impact of Sport Team on Cities”. Tennessee Business, 7(1-2), pp: 9-16.