تأثیر بردگرایی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشگاه آزاد کرمان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان- ایران

3 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان - ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین میزان تأثیر بردگرایی (میل به پیروزی) بر ابعاد تعهد ورزشی بازیکنان تیم‌های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل بازیکنان 11 تیم (200 نفر) فوتبال لیگ برتر سراسر کشور بود که در دومین دورۀ لیگ برتر بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش ماه سابقۀ فعالیت در تیم مربوطه را داشتند. نمونۀ پژوهش به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ دیتر (1988) (90/0α=)، مشتمل بر 6 سؤال برای بررسی انگیزۀ بردگرایی و پرسشنامۀ (14 سؤالی) تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (α=0/86که برای بررسی علت ادامۀ مشارکت افراد در ورزش‌های خاصی طراحی‌ شده است، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، در قسمت آمار استنباطی  از تحلیل رگرسیون ساده و مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار Amos18 استفاده شد. نتایج نشان داد میل به پیروزی بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد و مدل رگرسیونی تقریباً 34 درصد واریانس متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کند. در واقع با افزایش میل به پیروزی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. آبیاری و همکاران (1394)، نقش رقابت‌طلبی ورزشی در پیش‌بینی تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، سال پنجم، ش9، ص 10-1.
 2. آبیاری و همکاران (1394)، تأثیر جهت‌گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و علوم رفتاری، دورۀ 5، ش 10، ص 94-2.
 3. آبارشی،احمد؛ حسینی، سید یعقوب (1391)، "مدل‌سازی معادلات ساختاری"، انتشارات جامعه شناسان، ص 35-10.
 4. پارسامهر، مهربان (1390). بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد. پژوهش‌نامۀ علوم ورزشی، ش 13، ص106 - 96.
 5. جمشیدی، اکبر، عرب عامری، الهه؛ علیزاده، نرجس؛ سلمانیان، افشین ( 1391)، ارتباط جهت‌گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت‌کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی. رشد و یادگیری حرکتی. ؛(9)، ص 55-37.
 6. حسینی، الهه و دیگران (1392)، ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی،دور دوم ش 3، ص 46-17.
 7. رمضانی‌نژاد، رحیم و دیگران (1384). "مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان"، نشریۀ تربیت بدنی«حرکت» ، ش 24، ص 45-32.
 8.  زردﺷﺘﯿﺎن، ﺷﯿﺮﯾﻦ و دیگران (1391)، ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ - ﺧﻮدﭘﯿﺮوی ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ورزﺷﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن زن ﻧﺨﺒۀ ﻟﯿﮓ ﻫﻨﺪﺑﺎل، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ش 3، ص 171-155.
 9. کشاور لقمان، و دیگران (1393)، رابطۀامیدوتعهدورزشیبارضایتورزشیدانشجویانپسرشرکت‌کنندهدر دهمینالمپیادورزشیدانشجویانپسر دانشگاه‌هایعلومپزشکی کشور، پژوهش در ورزش دانشگاهی، ش 6، ص 126-113.
 10. لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن؛ جی گارینو. (1391). "پژوهش چندمتغیری کاربردی". ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران. انتشارات رشد، صص 80-95.
 11. مارتنز، رینر (1389)، "روان‌شناسی ورزشی (راهنمای مربیان )"، ترجمۀ خبیری، محمد، انتشارات بامداد کتاب، ص 98-65.
 12. میکائیلی منیع، فرزانه (1389)، "همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامۀ کنترل تفکر ولز و دیویس"، مجلۀ روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، ش 4، ص 478-468.
 13. نوروزی سید حسینی، رسول و دیگران 1391)، "اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایت‌مندی جودوکاران لیگ برتر ایران"، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 16، ص 206-182.
 14. نوروزی سید حسینی، رسول و دیگران (1391)، "ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبۀ ایرانی"، فصلنامۀ مدیریت ورزشی، ش 14، ص 35-21.
 15. هنری، حبیب (1390)، "طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی"، نشریۀ پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی"، سال اول، ش 1، ص 105- 85.
 16. Andrew, D.P.S., (2009). "The Impact of Leadership Behaviors on motivation on Satisfaction of College Tennis Players: A Test of Leadership Behavior Congruency Hypothesis of the Multidimensional Model of leadership".Journal of Sport Behavior, 32(3), 267-277.
 17. Garcia-Mas, Alexandre, Palou, Pere, Gili, Margarita, Ponseti, Xavier, Borras, Pere A, Vidal, Josep, Sousa, Catarina. (2010). Commitment, enjoyment and motivation in young soccer competitive players. The Spanish journal of psychology, 13(2), 609-616.
 18. Lee, Martin J, Whitehead, Jean, Ntoumanis, Nikos, & Hatzigeorgiadis, Antonis. (2008). Relationships among values, achievement orientations, and attitudes in youth sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(5), 581-610.

 

 1. Masrur FF, Hossini RNS, Alam S, Ab (2014). Comparison of Sport Commitment in successful and unsuccessful teams in the Fencing Premier League of Iran. International Journal of Sport Studies. 4 (3), 258-263
 2. Monacis L, Omar E, Maria s(2013). Self-determined Motivation, Sportspersonship, and Sport Orientation: a Mediational Analysis. Social and Behavioral Sciences 89 461 – 467.
 3. Scanlan, T.K., Simons, J.P., Carpenter, P.J., Schmidt, G.W., & Keeler, B. (1993)."The sport commitment model: Measurement development for the youth-sport domain". Journal of Sport & Exercise Psychology, 15, 16-38.
 4. Weiss, M. R., & Amorose, A. J. (2008). "Motivational orientations and sport behavior". In T. Horn (Ed.), Advances in sport psychology"(3rd ed.). (pp. 115e156)Champaign, IL: Human Kinetics.