نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشگاه آزاد کرمان، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان- ایران

3 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان - ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین میزان تأثیر بردگرایی (میل به پیروزی) بر ابعاد تعهد ورزشی بازیکنان تیم‌های فوتبال بانوان لیگ برتر کشور بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل بازیکنان 11 تیم (200 نفر) فوتبال لیگ برتر سراسر کشور بود که در دومین دورۀ لیگ برتر بانوان شرکت کرده بودند و حداقل شش ماه سابقۀ فعالیت در تیم مربوطه را داشتند. نمونۀ پژوهش به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامۀ دیتر (1988) (90/0α=)، مشتمل بر 6 سؤال برای بررسی انگیزۀ بردگرایی و پرسشنامۀ (14 سؤالی) تعهد ورزشی اسکانلان (1993) (α=0/86که برای بررسی علت ادامۀ مشارکت افراد در ورزش‌های خاصی طراحی‌ شده است، استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، در قسمت آمار استنباطی  از تحلیل رگرسیون ساده و مدل‌یابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم‌افزار Amos18 استفاده شد. نتایج نشان داد میل به پیروزی بر تعهد ورزشی بازیکنان تأثیر دارد و مدل رگرسیونی تقریباً 34 درصد واریانس متغیر ملاک را پیش‌بینی می‌کند. در واقع با افزایش میل به پیروزی بانوان فوتبالیست میزان تعهد ورزشی آنان نیز افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Win Orientation on Sport Commitment in Women's Football Premier League of Iran

نویسندگان [English]

 • meysam abyary 1
 • ahmad sajadi 2
 • esmaeil sharifian 3

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of win orientation (willingness to win) on sport commitment dimensions in women's football premier league of Iran. Research method was correlation and application in terms of aim. The population consisted of football players of 11 premier league teams in Iran (N=200) who participated in the 2nd Women's Premier League and had at least 6 months of membership in the mentioned teams. The sample was equal to the population. To collect data, Deeter (1988) Questionnaire (6 items, α=0.90) was used to examine win orientation and Scanlon (1993) Sport Commitment Questionnaire (14 items, α=0.86) was applied to examine the reasons why athletes persist to participate in specific sports. For data analysis, descriptive and inferential statistics (simple regression and Structural Equation Model) with Amos18 software were used. Results showed that win orientation had an effect on players' sport commitment and regression model predicted almost 34% of the variance of criterion variable. In fact, an increase in win orientation in these football players improves their sport commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • premier league
 • sport commitment
 • willingness to win
 • win orientation
 • women’s football
 1. آبیاری و همکاران (1394)، نقش رقابت‌طلبی ورزشی در پیش‌بینی تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، پژوهش‌های معاصر در مدیریت ورزشی، سال پنجم، ش9، ص 10-1.
 2. آبیاری و همکاران (1394)، تأثیر جهت‌گیری ورزشی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، نشریه پژوهش در مدیریت ورزشی و علوم رفتاری، دورۀ 5، ش 10، ص 94-2.
 3. آبارشی،احمد؛ حسینی، سید یعقوب (1391)، "مدل‌سازی معادلات ساختاری"، انتشارات جامعه شناسان، ص 35-10.
 4. پارسامهر، مهربان (1390). بررسی انگیزه‌های مرتبط با مشارکت مستمر در فعالیت‌های ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه یزد. پژوهش‌نامۀ علوم ورزشی، ش 13، ص106 - 96.
 5. جمشیدی، اکبر، عرب عامری، الهه؛ علیزاده، نرجس؛ سلمانیان، افشین ( 1391)، ارتباط جهت‌گیری ورزشی و اضطراب رقابتی در ورزشکاران شرکت‌کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویی. رشد و یادگیری حرکتی. ؛(9)، ص 55-37.
 6. حسینی، الهه و دیگران (1392)، ارتباط بین انگیزه‌های مشارکت، لذت و تعهد ورزشی بانوان شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی،دور دوم ش 3، ص 46-17.
 7. رمضانی‌نژاد، رحیم و دیگران (1384). "مقایسۀ جهت‌گیری ورزشی دانشجویان ورزشکار دانشگاه گیلان"، نشریۀ تربیت بدنی«حرکت» ، ش 24، ص 45-32.
 8.  زردﺷﺘﯿﺎن، ﺷﯿﺮﯾﻦ و دیگران (1391)، ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ - ﺧﻮدﭘﯿﺮوی ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و ﺗﻌﻬﺪ ورزﺷﯽ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن زن ﻧﺨﺒۀ ﻟﯿﮓ ﻫﻨﺪﺑﺎل، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣۀ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ورزﺷﯽ و رﻓﺘﺎر ﺣﺮﮐﺘﯽ، ش 3، ص 171-155.
 9. کشاور لقمان، و دیگران (1393)، رابطۀامیدوتعهدورزشیبارضایتورزشیدانشجویانپسرشرکت‌کنندهدر دهمینالمپیادورزشیدانشجویانپسر دانشگاه‌هایعلومپزشکی کشور، پژوهش در ورزش دانشگاهی، ش 6، ص 126-113.
 10. لاورنس اس. میرز؛ گامست، گلن؛ جی گارینو. (1391). "پژوهش چندمتغیری کاربردی". ترجمه حسن پاشا شریفی و همکاران. انتشارات رشد، صص 80-95.
 11. مارتنز، رینر (1389)، "روان‌شناسی ورزشی (راهنمای مربیان )"، ترجمۀ خبیری، محمد، انتشارات بامداد کتاب، ص 98-65.
 12. میکائیلی منیع، فرزانه (1389)، "همسانی درونی و تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامۀ کنترل تفکر ولز و دیویس"، مجلۀ روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال شانزدهم، ش 4، ص 478-468.
 13. نوروزی سید حسینی، رسول و دیگران 1391)، "اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت و رضایت‌مندی جودوکاران لیگ برتر ایران"، مطالعات مدیریت ورزشی، ش 16، ص 206-182.
 14. نوروزی سید حسینی، رسول و دیگران (1391)، "ارتباط رفتارهای حمایتی ـ استقلالی مربیان با تعهد ورزشی شمشیربازان نخبۀ ایرانی"، فصلنامۀ مدیریت ورزشی، ش 14، ص 35-21.
 15. هنری، حبیب (1390)، "طراحی مدل معادلات ساختاری سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی"، نشریۀ پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی"، سال اول، ش 1، ص 105- 85.
 16. Andrew, D.P.S., (2009). "The Impact of Leadership Behaviors on motivation on Satisfaction of College Tennis Players: A Test of Leadership Behavior Congruency Hypothesis of the Multidimensional Model of leadership".Journal of Sport Behavior, 32(3), 267-277.
 17. Garcia-Mas, Alexandre, Palou, Pere, Gili, Margarita, Ponseti, Xavier, Borras, Pere A, Vidal, Josep, Sousa, Catarina. (2010). Commitment, enjoyment and motivation in young soccer competitive players. The Spanish journal of psychology, 13(2), 609-616.
 18. Lee, Martin J, Whitehead, Jean, Ntoumanis, Nikos, & Hatzigeorgiadis, Antonis. (2008). Relationships among values, achievement orientations, and attitudes in youth sport. Journal of Sport and Exercise Psychology, 30(5), 581-610.

 

 1. Masrur FF, Hossini RNS, Alam S, Ab (2014). Comparison of Sport Commitment in successful and unsuccessful teams in the Fencing Premier League of Iran. International Journal of Sport Studies. 4 (3), 258-263
 2. Monacis L, Omar E, Maria s(2013). Self-determined Motivation, Sportspersonship, and Sport Orientation: a Mediational Analysis. Social and Behavioral Sciences 89 461 – 467.
 3. Scanlan, T.K., Simons, J.P., Carpenter, P.J., Schmidt, G.W., & Keeler, B. (1993)."The sport commitment model: Measurement development for the youth-sport domain". Journal of Sport & Exercise Psychology, 15, 16-38.
 4. Weiss, M. R., & Amorose, A. J. (2008). "Motivational orientations and sport behavior". In T. Horn (Ed.), Advances in sport psychology"(3rd ed.). (pp. 115e156)Champaign, IL: Human Kinetics.