نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر فرهنگ و عدالت سازمانی بر اثربخشی سازمانی در فدراسیون‌های ورزشی بود. به این منظور از پرسشنامه‌های فرهنگ سازمانی کامرون و کوئین (1999)، عدالت سازمانی کیم و لونگ (2007) و اثربخشی سازمانی هسو (2002) استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی بود که 227 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و شناسایی تأثیرات متغیرهای تحقیق از مدل‌ معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته­ها نشان داد اثر فرهنگ سازمانی (52/0=β، 50/ 12=t) و عدالت سازمانی (42/0=β، 72/9=t) بر اثربخشی سازمانی، مثبت و معنادار است. همچنین نتایج نشان داد که این دو متغیر در مجموع 76/0 درصد از تغییرات اثربخشی سازمانی را تبیین می‌کنند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود که فدراسیون‌های ورزشی با تحلیل وضع موجود و شناسایی سطح و فرهنگ سازمانی حاکم بر فدراسیون به طراحی الگوی فرهنگ سازمانی مطلوب و اثرگذار بپردازند و با رعایت انصاف و برابری در رویه‌ها و فرایندهای سازمانی چون تخصیص دستمزد، پاداش، ارتقای شغل و همچنین داشتن رفتاری عادلانه با کارکنان زمینۀ دستیابی به اهداف سازمانی و داشتن سازمانی اثربخش را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Organizational Culture and Organizational Justice on Organizational Effectiveness in Sport Federations

نویسندگان [English]

 • amir ghanbarpoor 1
 • ahmad ali asefi 2
 • hamid safari 3

1 university of kashan

2

3

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the effect of organizational culture and organizational justice on organizational effectiveness in sport federations. For this purpose, Cameron and Quinn Organizational Culture (1999), Kim and Lung (2007) Organizational Justice, and Hsu (2002) Organizational Effectiveness questionnaires were used. Statistical population consisted of experts of sport federations and 227 subjects were selected as the sample. For data analysis and identification of the effects of research variables, Structural Equation Modeling was used with Smart PLS software. Findings showed that the effect of organizational culture (=β0.52, t=12.50) and organizational justice (=β0.42, t=9.72) on organizational effectiveness was positive and significant. The results showed that these two variables totally explained the 0.76% of variations of organizational effectiveness. According to the results of the study, it is suggested that sport federations should design an effective and desirable organizational culture model by analyzing the current situation and identifying the dominated level of organizational culture, and form the basis for the achievement of the organizational goals and having an effective organization by a focus on justice and equity in organizational procedures and processes such as wages, compensation, job promotion and a fair treatment with employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Effectiveness
 • federation
 • Organizational Justice
 • Organizational Culture
 • structural equation
 1. امیدی، علیرضا (1391). "ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در سازمان‌های ورزشی کشور"، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال دوم، ش 4، ص87.
 2. رحیم‌نیا، فریبرز؛ هوشیار، وجیهه (1389). " تأثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی"، نشریۀ علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، ش 24، ص 24.
 3. زارعی متین، حسن (1378). "روش‌های تغییر فرهنگ سازمانی"، دانش مدیریت، سال دوازدهم، ش 46. ص ص126-108.
 4. سید عباس‌زاده، میر محمد؛ امانی ساری بگلو، جواد؛ خضری آذر، هیمن؛ پاشوی، قاسم (1391). "مقدمه‌ای بر مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری"، انتشارات دانشگاه ارومیه، چ اول، ص 159.
 5. قاسمی، وحید (1388). " مقدمه‌ای بر مدلسازی معادلۀ ساختاری"، تهران، نشر جامعه‌شناسان، ص66-64.
 6. قربانی، محمدحسین؛ اسدی، حسن؛ شریفی، مسلم (1388). "ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در سازمان تربیت ‏بدنی‏ جمهوری اسلامی ایران براساس مدل دنیسون"، علوم حرکتی و ورزش. ش 14، ص48 -33.
 7. قنبرپور نصرتی، امیر؛ ساعتچیان، وحید؛ پورسلطانی زرندی، حسین (1391). " ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون‌های منتخب"، نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، ش 14، ص95.
 8. مرادی چالشتری، محمدرضا؛ حمیدی، مهرزاد؛ سجادی، سید نصرالله؛ کاظم‌نژاد، انوشیروان؛ جعفری، اکرم؛ مرادی چالشتری، جواد (1388)." رابطة سبک‌های رهبری تحول‌آفرین - تبادلی با عدالت سازمانی و ارائة مدل در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران"، نشریۀ مدیریت ورزشی، ش 2، ص 96-73.
 9. Acquaah, Moses & Tukamushaba, Eddy K. (2010). “Human Factor, Organizational Justice and Organizational Effectiveness in Sub- Saharan Africa. Academy of Management Annual Meeting Proceedings; P: 1.
 10. Amiri kermanshahi, M. (1992). “Culture & Organization”, Journal of Tahavol Edary, Issue4,P: 5.
 11. Butch, S. (2008). “A study of organizational culture in campus recreation: A Competing Values Approach”. published Dissertation,University of New Hampshire,P:79
 12. Chelladurai, p. (2001).” Managing organizations for Sport & Physical Activity”. Scottsdale AZ: Holcomb Hatha, P:386
 13. Chelladurai, P. & Haggerty.T.R. (1991). “Measure of organizational effectiveness in Canadian national sport organizations”. Canadian Journal of Sport Science, 16, PP: 126-133.
 14. Choi, Y. S, Jeffrey J.Martin & Meungguk Park (2008). “Organizational Culture and Job Satisfaction in Korean Professional Baseball Organizations. International Journal of Applied Sports Sciences, Vol. 20, No. 2, PP: 59-77.
 15. Doherty, A. J., & Chelladurai, P. (1999). “Managing cultural diversity in sport organizations: A theoretical perspective”. Journal of Sport Management, 13, PP:280-297.
 16. Gregory, B. T., & et al. (2009). “Organizational culture and effectiveness: A study of values, attitudes, and organizational outcomes”. Journal of Business. No, 62. PP:637-679.
 17. Greenberg J. (1990). “Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow”. J Manage;16,PP:399–432
 18. Hsu, CH (2002).” The structural equation modeling analysis of transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness”. (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation and Theses database. (UMI No. 3068062).P:89
 19. Javad Mehrabi, Mohammad Hossein Moshref Javadi, Ahmad Charmian, Nasim Darvish Zadeh, Mohammad Hasan Tanhaei (2012). “Studying Relationship between Organizational Justice and Employees Performance Case Study: Damloran Pharmaceutical Company in Borojerd, Iran”. International Journal of Learning & Development, Vol. 2, No. 2.PP:271-279
 20. Kim, J.H. Kim, C.S. Kim J.M. (2011). “Analysis of the effect of leadership and organizational culture on the organizational effectiveness of radiological technologist’s working environments”. Radiography, Vol 17, PP:201-206.
 21. Mahmood Ghorbani, Mahnoosh Jehanshahi (2012).”The relationship between organizational justice and organizational efficacy in higher education institutes”, African Journal of Business Management. Vol.6 (3), PP:1109-1118.
 22. Mullins, L. (1999). “Management and organizational behavior”,(5th ed.). Long Acre: London: Financial Times of Pitman Publishing.P:42-47
 23. Neetu Choudhry, P. J. Philip, Rajender Kumar (2011). “Impact of Organizational Justice on Organizational Effectiveness”, Industrial Engineering Letters, Vol 1, No.3.PP:18-24
 24. Okun A M. (1973). “Equality and Efficiency”. Washington DC: The Brookings institution.P:91
 25. Rawls J. (1977). “A theory of Justice”. Cambridge MA: Harvard University Press,P12.
 26. Shilbury, D., & Moore, K. A. (2006). “A study of organizational effectiveness for national Olympic sporting organizations”. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 35, PP: 5-38.
 27. Slack, T., & Parent, M. (2006). “Understanding sport organizations, Champaign, IL: Human Kinetics,P:276
 28. Tseng, S. M. (2010). “The correlation between organizational culture and knowledge conversion on corporate performance”. Journal of knowledge management. Vol, 14. No, 2. PP: 269-284.
 29. Van Den Bos K. (2001). “Fundamental Research by means of laboratoryexperiment is essential for a better understanding of organizational justice”. Journal of Vocational Behavior, vol 58,PP: 254-259.