نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ثبات عوامل مختلف تأثیرگذار در تیم‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال کشور (مدیر، مربی و بازیکنان) و نقش آنها در موفقیت تیمی‌شان است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است و جامعۀ آماری تحقیق تمام تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران از دورۀ اول تا یازدهم لیگ بودند. به‌منظور گردآوری داده‌ها، شامل اسامی و تعداد کلیۀ مدیران، مربیان و بازیکنان تیم‌های مختلف لیگ برتر در یازده دورۀ گذشته، از مراجعۀ حضوری و مصاحبه با فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاه‌ها و همچنین سایت‌ها و روزنامه‌های ورزشی معتبر استفاده شد. نوع داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از آزمون k-s، پارامتریک تشخیص داده شد، که بر این اساس داده‌های گردآوری‌شده با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و همچنین آزمون تحلیل واریانس و t همبسته تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌ها نشان داد که بین ثبات در مدیریت، مربیان و بازیکنان و کسب موفقیت (رتبه) رابطۀ مستقیم برقرار است. همچنین تغییر مربیان در طول و میانۀ فصل نتیجۀ مطلوبی را برای تیم به‌همراه نیاورده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Stability and its Factors on Team Success in Iran Football Premier League Clubs

نویسندگان [English]

 • hiwa bahramfard 1
 • mohammad Khabiri 2
 • masoud ferydoni 1
 • solayman sayedi 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the stability of various factors influencing Iran football premier league teams (manager, coach, players) and their role in their team success. The method was descriptive-correlation and the statistical population consisted of all team of Iran football premier league from the 1st to the 11th round. For data collection, which included names and numbers of all managers, coaches and players of different teams in the premier league in the mentioned rounds, interviews with the Football Federation, the League Organization and the clubs and also sport websites and newspapers were used. The type of collected data was parametric according to k-s test; the data were analyzed with descriptive statistics, ANOVA and paired t test. Findings showed a direct relationship between stability in the managers, coaches and players and achieving success (ranking). Also, coaches' variation did not provide suitable outcomes for the teams during the season.

کلیدواژه‌ها [English]

 • stability and success in sport
 • stability in football
 • team stability
 1.  آرسن ونگر، مربی آرسنال (1391)، مجلۀ اینترنتی جهان و ورزش.  http://www.worldandsports.com/fa-news-4950.html
 2. برن هارد، هری بی (۱۳۷۲). «مدیریت تغییر یا ثبات؟». ترجمۀ صغری معینی، تازه‌های مدیریت: نشریۀ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دورۀ ۱، ش ۲و۳، بهار، ص۲۴- ۲۰.
 3. پال هرسی و کنت بلانچارد (1371). مدیریت رفتار سازمانی ترجمۀ علاقه‌بند، علی، تهران، مؤسسۀ انتشارات جهاد دانشگاهی.
 4. علیدوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید (1389). «بررسی و تحلیل پدیدۀ تعویض مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران»، فصلنامۀ المپیک، سال هجدهم، ش 3(پیاپی 51).
 5. فراست، روبن (1366). روان‌شناسی ورزشی (کاربرد مفاهیم روانی در تربیت بدنی و مربیگری)، ترجمۀ عیدی علیجانی و مهوش نوربخش، تهران، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی.
 6. کارلو آنجلوتی، مربی چلسی (1389)، روزنامۀ ورزشی اینترنتی یوفا.

http://www.uefa.ir/memberassociations.html?type=atom&start=3924

 

 1. مرعشی، رضا (۱۳۶۹). بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در پست‌های سازمانی ادارات، همکاران طرح پژوهشی مرعشی، کربلایی و اصلی، دسترس‌پذیر در: ادارة کلّ آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 2. موسوی جوردی، نجمه (۱۳۷۸). بررسی تأثیر ثبات بر اثربخشی مدارس راهنمایی منطقۀ ۱۲ شهر تهران، استاد راهنما: هاشمی، تهران، دانشگاه الزهراء
  1. Ali. E. Akgun, Gary S. Lynn. (2002). Antecedents and consequences of team stability on new product development performance. J. ENG. TechnolMenage.19. 263-286.
  2. Borland Jeff, Leng Lee, Robert D. Macdonald. (2011). Escalation effects and the player draft in the AFL Lab our Economics, Volume 18, Issue 3, Pages 371-380.
  3. Daniel Lock, Simon Darcy, Tracy Taylor. (2009). Starting with a clean slate: An analysis of member identification with a new  Sport Management Review, Volume 12, Issue 1,, and Pages15-25.
  4. Garrett, R. M (1999). Teacher jiob satisfaction in developing countries ERIC clearinghouse on Educational Management (ERIC Digest, NO EDH 59- 150).
  5. Groves, T.; Hong, Y.; McMillan, I; Naught on, B. (1995). “China’s evolving managerial labor market”. Journal of Political Economy, 103, 873—891.
  6. Hill, Gregory, C. (2009). “The effect of frequent managerial turnover on organizational performance: A study of professional baseball managers”. The Social Science Journal.pp: 47-62.
  7. J. Douglas Chatsworth, David E. Conroy. (2006). Enhancing the self-esteem of youth swimmers through coach training: Gender and age effects Psychology of Sport and Exercise, Volume 7, Issue 2, , pp: 173-192.
  8. Marcel Brande. Stability and Performance in football Teams. A European Football Inquiry.pp:189-207.
  9. Parker, S.K. and Skit more, M. (2005). “Project management turnover: causes and effects on project performance”. International Journal of Project Management (23), Issue 3, 205-214.
  10. Quinn, Robert E.; Rohrbaugh, John. (1983) “A Spatial model of effectiveness criteria: toward a competing values approach to organizational analysis”. Management Science.29. P. 363-377.
  11. Ramón Flores, David Forrest, J.D. Tena. (2011). consequences European Journal of Operational Research.Volume222, Issue3.1. pp: 653-662.
  12. Rick Audas, Stephen Dobson, John Goddar. (2002). the impact of managerial change on team performance in professional. Sports Journal of Economics and Business, Volume 54, Issue6, pp: 633-650.
  13. Sally Shaw, Justine B. Allen. (2009). The experiences of high performance women coaches: A case study of two Regional Sport Organizations Sport Management Review, Volume 12, Issue 4, pp: 217-228.
  14. Steffen Dobson, Jone Goddard. (2003): Persistence in Sequences of Football matches results: A Monte Carlo analysis. European Journal of Operational Research.148.247-256.
  15. Ten of Aspects of Coaching leadership. (2002), WWW.Coachingsoccer. Net: 2002 MWN Sports Enterprises. Inc.
  16. Tena, J.D.; Forrest, D, (2007). “Within-season dismissal of football coaches: Statistical analysis of causes and consequences”. European Journal of Operational Research, (181) 362—373.
  17. Warzynskl, F. (2000). “The causes and consequences of managerial change in Ukraine and the complementarily of reforms”. Working paper, LIKOS Centre for Transition Economics.
  18. Wren, DA (1972). The evolution of management thought, New York: The Ronald Press Co, pp 215-217.