بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطۀ بین هوش ­هیجانی و مهارت­های­کارآفرینی دانشجویان تربیت­ بدنی بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود که به‌صورت میدانی اجرا شد­. جامعۀ آماری، دانشجویان تربیت ­بدنی دانشگاه ­تهران (843n=) بودند. تعداد نمونۀ ­آماری براساس فرمول کوکران 265 نفر به‌دست آمد. نحوۀ نمونه­گیری به­صورت طبقه­ای ­تصادفی بود. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامۀ هوش هیجانی نوکاه و آهیازو (2009) و پرسشنامۀ مهارت­های­کارآفرینی بیچ (2007) بود. روایی پرسشنامه­ها را یازده نفر از متخصصان مدیریت ­ورزشی تأیید کردند. پایایی درونی هر دو پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ، به‌ترتیب 821/0 و 794/0 به­دست ­آمد. برای تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی )آزمون K-S، ضریب ­همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانۀ گام­به­گام) استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین هوش ­هیجانی و مهارت­های کارآفرینی دانشجویان، همبستگی مثبت و معنا­داری وجود دارد (508/0=r). همچنین بین سه مؤلفۀ خودمدیریتی (471/0r=)، مدیریت­ روابط (528/0r=) و آگاهی ­اجتماعی (718/0r=) با مهارت­های کارآفرینی رابطۀ معنا­داری وجود­ دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانۀ گام­به­گام نشان داد که از بین چهار مؤلفة هوش­ هیجانی، مؤلفه­های خودمدیریتی با ضریب همبستگی چندگانه (721/0 (R=، آگاهی اجتماعی) 821/0 (R=و مدیریت روابط )853/0 (R=توانایی پیش‌بینی­ مهارت‌های­کارآفرینی را دارند. به‌نظر می­رسد از طریق آموزش­های لازم، می‌توان هوش ­هیجانی و در نتیجۀ آن مهارت­های­کارآفرینی­ دانشجویان ­را­ ارتقا بخشید.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. احمدپور داریانی، محمود. (1389). "کارآفرینی". انتشارات جاجرمی. تهران. چ نهم. ص 125-25.
 2. آقایار، سیروس؛ شریفی درآمدی، پرویز. (1386). "هوش هیجانی سازمانی". انتشارات سپاهان. اصفهان. چاپ سوم. ص 89-11.
 3. بازرگان، عباس. (1386). "روش‌‌های تحقیق در علوم رفتاری". تهران، نشر آگاه. چ دهم. ص 235-227.
 4. تجاری، فرشاد؛ خدایاری، عباس. (1385). "مطالعۀ آمادگی کارآفرینی در ورزش"، مجلۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش دهم. ص 88-73.
 5. رحمانی، محمد و همکاران. (1389). "مطالعه­ی رابطۀ­ هوش هیجانی و کارآفرینی مدیران صنایع لاستیک و پلاستیک شهر تهران". نشریۀ توسعۀ کارآفرینی. ش دوم. زمستان 1389. ص 34-27.
 6. رهنمود، فرج الله. جویبار، منوچهر. (1387). "مقایسۀ هوش هیجانی در میان سطوح سه­گانۀ مدیریت: مطالعۀ موردی". نشریۀ پیام مدیریت. ش 26. ص 118-101.
 7. فاضل، امیر؛ کمالیان، امین­رضا. (1390). "رابطۀ هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان، مطالعۀ موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان". نشریۀ توسعۀ کارآفرینی. سال سوم. ش 11. بهار 1390. ص 127-146.
 8. فروغی‌پور، حمید. (1384). "زمینه‌های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و متخصصان تربیت بدنی کشور و ارائۀ راهکار"، رسالۀ دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات. ص 81-15.
 9. کریمی، جلال. (1391). "ارائۀ مدل بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت­های شغلی. رسالۀ دکتری". دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه تهران. تهران. ایران. ص 82-46.

10. مسلمی عقیلی، سید رضا. (1390). "تأثیر هوش هیجانی در موفقیت کارآفرینان استان گلستان". پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران. تهران. ایران. ص 12-135.

11. مشبکی، علی‌اصغر؛ تباربانی، مهدی؛ شایگان فرد، زهرا. (1391). "بررسی رابطۀ مؤلفه‌های هوش هیجانی و کارآفرینی در بین دانشجویان کارشناسی‌ارشد مازندران". فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی. سال هفتم، ش 2. ص 17-7.

 1. 12.  مقیمی، سید محمد؛ رمضان، مجید. (1390). "مدیریت استراتژیک و کارآفرینی". پژوهشنامۀ مدیریت. انتشارات راه­دان. تهران. چ اول. ص 154-153.

13. مرعشیان، فاطمه سادات؛ نادری، فرخ. (1392). "رابطةفرهنگسازمانی،هوشهیجانیوسرمایةروان‌شناختیباخودکارآمدیشغلیوکارآفرینیسازمانیدرکارکنانسازمانآبوبرقخوزستان". فصلنامۀ دانش و پژوهش کاربردی در روان‌شناسی. سال چهاردهم. ش 3. ص 121-112.

14. مندعلیزاده، زینب؛ هنری، حبیب. (1389). "بررسی عوامل اثر­گذار بر کارآفرینی به‌عنوان حوزۀ میان‌رشته‌ای". فصلنامۀ مطالعات میان­رشته­ای در علوم انسانی . دور دوم. ش دوم. بهار 1389. ص 136-113.

15. نقابی، سعید. بهادری، محمدکریم. (1391). "رابطۀهوشهیجانیورفتارکارآفرینانه". مجلۀ طب نظامی. دورۀ ۱4، ش ۲، ص ۱۲۸-123.

16. هنری، حبیب؛ مندعلیزاده، زینب. (1390). "بررسی اهداف و استراتژی­های کارآفرینی در ورزش کشور بر اساس تحلیل SWOT". مطالعات مدیریت ورزشی. ش 12. زمستان 1390. ص 126-107.

17. یاراحمدی، معصومه (1387). "مقایسه هوش هیجانی ورزشکاران تیم‌های انفرادی اجتماعی اعزامی به المپیک 2008 پکن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه شمال. ص 42-10.

 1. Bar- On. R.& Parker. J.D.A. (2000). “Handbook of Emotional Intelligence”. San Francisco: Josse – Bass. Vol. 10. No. 4. PP: 10-265.
 2. Bardzil, F. & Slaski, M. (2003). “Emotional intelligence fundamental competencies for enhanced service provision”, managing service quality. Vol. 13. No. 2.pp:56-140.
 3. Baron, R.A. (2008). “The role of affect in the entrepreneurial process”. Academy of Management Review, 33(2), PP: 328 - 340.
 4. Bliss, S. (2001). “The affect of emotional intelligence on a modern organizational leader’s ability to make effective decisions”. Bellevue University. EQI Home Page. pp:23-157.
 5. Boren, Amy E. (2010), “Emotional Intelligence: The secret of successful entrepreneurship?”. Faculty Publications: Agricultural Leadership, Education & Communication Department. 10(2.) PP: 55-61.
 6. Bradberry, T. & Greaves, J. (2009). “Emotional intelligence appraisal”. 1st ed. Tehran;Sawalan publication; Vol. 2. No. 10. PP: 17-28.
 7. Erin B. McLaughlin, B.S. (2012). “An Emotional Business: The Role of Emotional Intelligence In Entrepreneurial Success”. Dissertation Prepared for the Degree of PhD. M.B.A. 9(3). PP: 170-205.
 8. Ghorbani, M. Johari, S & Abasi, A. (2012). “Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Entrepreneurship”. Middle-East Journal of Scientific Research 11 (5):PP: 679-689.
 9. Golman, D. (1999) “Emotional Intelligence”. New York. Bantam Books.Vol. 14. pp: 1-223.
 10. Hisrich, A. (2002). “Contextualinfluence on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis”. Journal of Business. Venturing 10. pp:41-68.
 11. Kafetsios , K & Zampetkis, L. A. (2008). “Emotional intelligence and job satisfaction: testingthe mediatory role of positive and negative affect at work”. Personality and Individual differences. Vol. 44. No. 14. pp. 20-710.
 12. Nakhaei, A. Hadavi, F. Talebpour, M. Farahani, A. Abbasnejad. E. (2013) “The Relationship Between Emotional Intelligence And Its Dimensions With Organizational Entrepreneurship”. Advances in Environmental Biology, 7(8): PP: 1356-1365.
 13. Rhee, K &White,R.J. (2007). “the emotional intelligence of entrepreneurs. Journal of small business and entrepreneurship”. No. 4. pp. 409-452.
 14. Salovey, P. Mayer, J.D. . (2002). “The Dositive psychology of emotional Intelligence” . In c.r. snyder & S.I. Lopes (EDS), hand book: of positive, psychology. Oxford University Press. 9(5). pp: 157-171.
 15. Zampetakis, L.A., Kafetsios, K., Bouranta, N., Dewett, T., Moustakis, V.S. (2009). “On the relationship between emotional intelligence and entrepreneurial attitudes and intentions”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”. 15(6), PP: 595-618.
 16. Zakarevicius, P & Zuperka, A. (2010). ”expression­ of emotional intelligence in development of student’s entrepreneurship”.Economics and management. Vol. 14. No. 15. pp:165-201.