نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونۀ آماری مدیران برابر با جامعۀ آماری (25=N=n نفر) و نمونۀ آماری کارشناسان ورزشی به‌صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران با استفاده از پرسشنامۀ 20 سؤالی محقق‌ساخته بررسی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب‌نظر تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 86/0= α به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که معافیت‌های مالیاتی در ورزش از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی در حد قابل قبولی قرار ندارد. همچنین ضریب مسیر مبانی معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی کل، ضریب مسیر معافیت‌های مالیاتی پایۀ درآمدی و معافیت‌های مالیاتی کل و ضریب مسیر معافیت‌های مالیاتی موضوعی و معافیت‌های مالیاتی کل تأیید شد. پیشنهاد می‌شود نهادهای قانونگذار مالیاتی ایران، به‌خصوص قسمت‌های مربوط به معافیت‌ها، به بررسی مجدد معافیت‌های مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمینة حضور بخش خصوصی در ورزش را هموار سازند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Aspects of Tax Exemptions in Iran Sport from Viewpoints of Managers of Sport Clubs and Experts

نویسندگان [English]

 • Komeil Dastani 1
 • gholamali Karegar 2
 • Hossein zareian 3

1 MSc in Sport Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Sport Science Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine dimensions of tax exemptions in Iran sport from viewpoints of managers of sport clubs and sport experts. The research method was descriptive and correlation. Statistical population included the managers of sport clubs and sport experts in three provinces of Tehran, Isfahan and Fars. Sample of managers were equal to the statistical population (N=n=25) and the sample of sport experts was selected by convenience random sampling method (n=30). Dimensions of tax exemptions in Iran sport were analyzed by a 20-item researcher-made questionnaire. The face and content validity of the questionnaire was confirmed by 15 professors. The reliability was obtained as (α=0.86). The findings showed that tax exemptions in sport were not acceptable according to the managers of sport clubs and sport experts. Moreover, the path coefficient of fundamentals of tax exemptions and total tax exemptions, path coefficient of income base tax exemptions and total tax exemptions, and path coefficient of topic tax exemptions and total tax exemptions were confirmed. It is suggested that Iran tax legislative organizations, especially the sections of exemptions, analyze again the exemptions related to the sport, and provide the ground for participation of private sector in sport.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Exemption
 • Experts
 • income base
 • Managers
 • Tax
 • topic
 1.  

  1. آقایی، الله محمد. (1380). بررسی معافیت زیر بخش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران( برای وزارت اقتصادی و امور دارایی، معاونت امور اقتصادی). تهران. انتشارات پایگان، ص 73-70.
  2. توکلی، احمد. (1386). مالیۀ عمومی. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ص 42-38.
  3. خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا. (1384). مقایسةوضعیتباشگاه‌هایلیگحرفه‌ایفوتبالجمهوری اسلامیباتوجهبهمعیارهاییوفاوباشگاه‌هایمنتخبژاپن،کرهجنوبی،اماراتوترکیه. فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 8، ص 33-15.
  4. رضوی، سید محمدحسین. (1385). خصوصی‌سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیتۀ ملی المپیک. فصلنامۀ المپیک، ش 65، ص 78-33.
  5. سازمان بورس اوراق بهادار تهران. (1381). تحولکسب‌وکارحرفه‌ای برایتوسعةظرفیت‌های اقتصادیورزش. گزارششناختروش‌هایباشگاه‌داریدراروپا، گزارش پژوهش سازمان بورس. ص 107.
  6. سازمان تربیت بدنی و ورزش جمهوری اسلامی ایران. (1381). "طرح اجمالی سند راهبرد توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش( جلد اول)". تهران: شرکت راد سامانه. ص 21-1.
  7. عسگریان، فریبا. (1384). بررسیوضعیتاقتصادیصنعتورزشایراندرسال‌های 1380- 1377. نشریۀ حرکت، ش 24، ص44-25.
  8. علی دوست قهفرخی، ابراهیم. جلالی فراهانی، مجید. نادران، الیاس. ( 1389). موانع توسعۀ تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل44. نشریۀ مدیریت ورزشی، ش7، ص 42-23.
  9. مانوکیان، سلماسی. (1376). بررسی اقتصادی معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم (بررسی موردی برای برنج و پسته). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. ص 64.
  10. نظری، علیرضا. (1390). لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی. مجلۀ اقتصادی- ماهنامۀ مسائل و سیاست‌های اقتصادی (دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی)، ش 11، ص 145-139.

  11. Morgan, m. (1995). "marketing channels in professional sport Bournemouth university". Uk_ European congress on sport management. 14(2): 51-68.