بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی، و جامعة آماری شامل مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی سه استان تهران، اصفهان و فارس بود. نمونۀ آماری مدیران برابر با جامعۀ آماری (25=N=n نفر) و نمونۀ آماری کارشناسان ورزشی به‌صورت تصادفی در دسترس (30n=) انتخاب شد. ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران با استفاده از پرسشنامۀ 20 سؤالی محقق‌ساخته بررسی شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را پانزده نفر از استادان صاحب‌نظر تأیید کردند. ضریب پایایی پرسشنامه 86/0= α به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که معافیت‌های مالیاتی در ورزش از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی در حد قابل قبولی قرار ندارد. همچنین ضریب مسیر مبانی معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی کل، ضریب مسیر معافیت‌های مالیاتی پایۀ درآمدی و معافیت‌های مالیاتی کل و ضریب مسیر معافیت‌های مالیاتی موضوعی و معافیت‌های مالیاتی کل تأیید شد. پیشنهاد می‌شود نهادهای قانونگذار مالیاتی ایران، به‌خصوص قسمت‌های مربوط به معافیت‌ها، به بررسی مجدد معافیت‌های مربوط به بخش ورزش کشور بپردازند و زمینة حضور بخش خصوصی در ورزش را هموار سازند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 

  1. آقایی، الله محمد. (1380). بررسی معافیت زیر بخش‌های کشاورزی در نظام مالیاتی ایران( برای وزارت اقتصادی و امور دارایی، معاونت امور اقتصادی). تهران. انتشارات پایگان، ص 73-70.
  2. توکلی، احمد. (1386). مالیۀ عمومی. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، ص 42-38.
  3. خبیری، محمد؛ الهی، علیرضا. (1384). مقایسةوضعیتباشگاه‌هایلیگحرفه‌ایفوتبالجمهوری اسلامیباتوجهبهمعیارهاییوفاوباشگاه‌هایمنتخبژاپن،کرهجنوبی،اماراتوترکیه. فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 8، ص 33-15.
  4. رضوی، سید محمدحسین. (1385). خصوصی‌سازی، تمرکززدایی و انتقال وظایف ورزش قهرمانی به کمیتۀ ملی المپیک. فصلنامۀ المپیک، ش 65، ص 78-33.
  5. سازمان بورس اوراق بهادار تهران. (1381). تحولکسب‌وکارحرفه‌ای برایتوسعةظرفیت‌های اقتصادیورزش. گزارششناختروش‌هایباشگاه‌داریدراروپا، گزارش پژوهش سازمان بورس. ص 107.
  6. سازمان تربیت بدنی و ورزش جمهوری اسلامی ایران. (1381). "طرح اجمالی سند راهبرد توسعۀ نظام جامع تربیت بدنی و ورزش( جلد اول)". تهران: شرکت راد سامانه. ص 21-1.
  7. عسگریان، فریبا. (1384). بررسیوضعیتاقتصادیصنعتورزشایراندرسال‌های 1380- 1377. نشریۀ حرکت، ش 24، ص44-25.
  8. علی دوست قهفرخی، ابراهیم. جلالی فراهانی، مجید. نادران، الیاس. ( 1389). موانع توسعۀ تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر سیاست‌های کلی اصل44. نشریۀ مدیریت ورزشی، ش7، ص 42-23.
  9. مانوکیان، سلماسی. (1376). بررسی اقتصادی معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم (بررسی موردی برای برنج و پسته). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی. ص 64.
  10. نظری، علیرضا. (1390). لزوم ساماندهی معافیت‌های مالیاتی. مجلۀ اقتصادی- ماهنامۀ مسائل و سیاست‌های اقتصادی (دفتر تحقیقات و سیاست‌های مالی)، ش 11، ص 145-139.
11. Morgan, m. (1995). "marketing channels in professional sport Bournemouth university". Uk_ European congress on sport management. 14(2): 51-68.