نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی شغلی براساس مشارکت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. به‌دلیل پایین بودن حجم جامعۀ آماری، نمونه به‌صورت تمام‌شمار به‌دست آمد که در حقیقت نمونه برابر جامعه است (n=N). بر این اساس 140 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری ارزیابی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق سه پرسشنامۀ اطلاعات جمعیت‌شناختی، مشارکت کارکنان (محقق‌ساخته) و تحلیل‌رفتگی شغلی (مسلش) جمع‌آوری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید ده استاد صاحب‌نظر دانشگاهی رسید. در یک مطالعۀ راهنما و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه‌های مشارکت و تحلیل‌رفتگی به‌ترتیب 92/0 و 87/0 محاسبه شد. داده‌های تحقیق در دو سطح توصیفی و استنباطی ارزیابی شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشارکت کارکنان با هر سه بعد تحلیل‌رفتگی شغلی (فرسودگی عاطفی، زوال شخصیت و افت عملکرد) ارتباط معنا‌دار و معکوس وجود دارد. مشارکت کارکنان 31 درصد واریانس تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان را پیش‌بینی می‌کند (31/0=R2، 001/0=P، 291/49=F).
 
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Role of Employees' Participation in Predicting Staff's Job Burnout in Sport and Youth General Offices of Great Khorasan

نویسندگان [English]

  • javad ghasemi roshnavand 1
  • jafar khoshbakhti 2
  • Ali Asgari 3

1 MSc. in Sport Management, Birjand University, Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to predict job burnout based on employees’ participation in Sport and Youth general offices in Great Khorasan. This study used a descriptive correlation approach. The statistical population included all staff in Sport and Youth general offices in Great Khorasan. Due to the limited size of population, census sampling method was used. In fact, the sample equaled the population (N=n=140). To achieve the required data, a demographic questionnaire, the researcher-made staff participation questionnaire and Maslach's job burnout questionnaire were used. Their face and content validity was confirmed by 10 university professors and their reliability was calculated in a pilot study by Cronbach’s alpha correlation coefficient as α=0.92 for participation questionnaire and α=0.87 for burnout questionnaire. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics methods such as Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results showed a significant reverse relationship between the staff’s participation and all three dimensions of job burnout (emotional burnout, personality deficiency, performance reduction). Staff’s participation predicted 31% of their job burnout variance (R2=0.31, P=0.001, F=49.291).
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burnout
  • general offices
  • Great Khorasan
  • Participation
  • Regression
  • Sport and Youth
 
1. ابطحی، سید حسین و عابسی، سعید.(1386). توانمندسازی کارکنان. مؤسسۀ تحقیقات و آموزش مدیریت کرج. ص:15-160.
2. اکبری عیدگاهی، احمد.(1384). بررسی رابطۀ بین میزان بهره‌گیری مدیران از مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی با میزان استفادۀ معلمان ابتدایی تبادکان از یادگیری مشارکتی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان، مشهد. ص 115-100.
3. جوادی‌نیا آذری، یوسف؛ مجد تیموری، فریبا.(1391). پیشگیری و غلبه بر فرسودگی شغلی. چ سوم، انتشارات کالج برتر. ص 30-10.
4. جهانیان، رمضان.(1388). مدیریت مشارکتی: رویکردی نوین در ادارۀ سازمان‌ها.چ اول. انتشارات سرافراز. ص 230-200.
5. حقیقی، محمدعلی و همکاران.(1388). مدیریت رفتار سازمانی. چ ششم. انتشارات ترمه. ص400-380.
6. رحیمی، فروغ.(1388). نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندروم برن اوت و حضور آن در حرفۀ کتابداری. فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. 1(پیاپی 77).ص 302-289.
7. زمینی، سهیلا و همکاران.(1390). بررسیرابطۀفرهنگسازمانیبارضایتشغلیوفرسودگیشغلی درکارکناندانشگاهتبریز. فصلنامۀ سلامت ایران، دورۀ8، ش 1. ص 160-145.
8. سید جوادین، سید رضا.(1388). نظریه‌های مدیریت و سازمان. چ دوم، نگاه دانش، ص 570-450.
9. طبرسا، غلامعلی و همکاران.(1390). بررسیرابطۀبینساختارسازمانیوتحلیلرفتگیشغلیدرمیانکارکناندانشگاهشهیدبهشتی. فصلنامۀ مشاورۀ شغلی و سازمانی، دورۀ سوم، ش 9، ص 103-88.
10. فراهانی، ابولفضل؛ بدری آذرین، یعقوب؛ محمدی اقدم، الهام.(1391). ارتباط بین عوامل انگیزشی و تحلیل‌رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی شهر تبریز براساس مدل انگیزشی ERG .ش 1، ص 38-29.
11. کامل، عباس.(1385). مدیریت مشارکتی. چ اول. انتشارات به‌نشر. مشهد. ص 25-10.
 
12. Asadi Kenari، Bita؛ Karimi Alavijeh، m؛ Hamidi، Mehrzad؛ Sajjadi، S.N. (2012).The Relationship between Participative Management and Job Attitudes of Employees of National Olympics and Paralympics Academy of Iran. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 2, No. 2 pp: 222-340.
13. Barrett, m Jason. (2010).”An exploration of employee burnout in the ambulatory care setting” .a dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy Capella University.pp:144-130
14. Fedai, Mustafa. Demir, yeter. (2010),” the impacts of structural and psychological empowerment on burnout: a research on staff nurses in Turkish state hospitals”, Canadian social science, vol. 6, no. 4, pp. 63-72.
15. Heather، K؛ Laschinger, Spence ؛Carol،A. Wong؛ Ashley L. Gray (2012).The influence of authentic leadership on newly graduated nurses’experiences of workplace bullying, burnout and retention outcomes:A cross-sectional study.pp:1266-1276.
16. Khodaparast Sereshkeh، Siavash؛ Nourbakhsh، Mahvash؛ Hematinejad، Mehrali (2012). The Relationship between Leadership Styles and the Sources of Power inManagers of Sport Organization from the Viewpoint ofTheir Employees in Guilan. Journal of Basic and Applied Scientific Research، 2(10) pp: 9770-9775.
17. Lambert E, Hogan NL. Jiang S. (2010). Apreliminaryexamination of the relationship betweenorganizational structure and emotional burnoutamong correctional staff. The Howard journal of Criminal Justice, 2010. 49 (2) pp. 125-146.
18. Sarcevic, Aleksandra؛ Mar sic, Ivan؛ Waterhouse, Lauren J. ؛ Stock well, David C. ؛ Bard، Randall (2011). Leadership structures in emergency care settings: A studyof two trauma centers، international journal of medical informatics، no: 8 0،pp:227–238.
19. VanVactor، Jerry D (2012). Collaborative leadership model in the management of health care، Journal of Business Research،no: 65 pp: 555–561.