نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات استعدادیابی در رشتة فوتبال است. کلیۀ مربیان تیم­های پایۀ فوتبال لیگ آسیا­ویژن استان تهران در رده­های نوجوانان، جوانان و امید جامعۀ آماری پژوهش را تشکیل دادند. نمونۀ آماری با استفاده از جدول مورگان 42 نفر انتخاب شد. به‌دلیل نبود پرسشنامۀ استاندارد در این زمینه، محقق با استفاده از نظر استادان تربیت بدنی و علوم ورزشی و مربیان رده­های پایۀ تیم ملی فوتبال، پرسشنامه­ای به‌صورت مقیاس پنج‌ارزشی لیکرت طراحی کرد، اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامه را استادان تربیت بدنی و مربیان فوتبال تأیید کردند و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 86 صدم به‌دست آمد. پس از دریافت اطلاعات از آزمودنی­ها، با استفاده از نرم­افزارهای Excel و  Spss از طریق آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون فریدمن) اطلاعات به‌منظور بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین مشکلات استعدادیابی در فوتبال به‌ترتیب عبارتند از: کمبود امکانات مالی و مادی برای استعدادیابی فوتبال، نبود کمیته­های تخصصی استعدادیابی در باشگاه­ها، نداشتن برنامة اصولی برای استعدادیابی فوتبال، آشنا نبودن با روش‌های علمی استعدادیابی، و تربیت نکردن افراد متخصص در امر استعدادیابی توسط سازمان­های مربوط.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Football Talent Identification Problems

نویسندگان [English]

  • sajad doostdari 1
  • farideh ashraf ganjoui 2
  • behzad soheily 3

1 M.Sc. in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 PhD Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to survey football talent identification problems. All coaches of the basic football teams of Tehran Asia Vision league in adolescent and youth classes formed the statistical population of this study. 42 coaches were selected as the sample based on Morgan Table. Because there was not a standard questionnaire for this scope, a questionnaire with 5-point Likert scale was designed using the viewpoints of physical education and sport sciences professors and the coaches of basic categories of football national team. The face and content validity of the questionnaire was verified by physical education professors and football coaches and the reliability coefficient was obtained to be 0.86 by Cronbach’s Alpha. After receiving data from the subjects, the data were analyzed based on descriptive and inferential statistics (Friedman Test) by SPSS and EXCEL in order to survey football talent identification problems. The results showed that the most significant problems for football talent identification were: a lack of financial and material facilities for football talent identification, a lack of specialized committees for talent identification in the clubs, a lack of a systematic program for football talent identification, a lack of familiarity with scientific methods of talent identification, a lack of training of experts by relevant organizations for talent identification.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • discovery of talents
  • football talent identification
  • talent identification
  • talent identification problems
  • training of talents

 

1. الهی، علیرضا. (1391). "نقش باشگاه­ها و بخش خصوصی در استعدادیابی ورزشی ایران". کتابچۀ دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی. صص 32- 30.
2. ایمانزاده، رضا. (1386). "اولویت­بندی شاخص­های استعدادیابی در تکواندو". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج. صص 100- 1.
3. تجاری، فرشاد. (1387). " بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشتۀ جودو". طرح پژوهشی پژوهشکدۀ تربیت بدنی. ص 18.
4. جهاندیده، محمدعلی. حمیدی، مهرزاد. زر، عبدالصالح. (1391). "شناسایی و اولویت­بندی نیازهای استعدادهای ورزشی از دیدگاه ورزشکاران لیگ حرفه­ای شیراز". کتابچۀ دومین همایش استعدادیابی ورزشی، صص 91-90.
5. حسینی، سید شاهو. حمیدی، مهرزاد . قربانیان رجبی، آسیه. سجادی، سید نصرالله. (1392). "بررسی و شناسایی عوامل استراتژیک(نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران".نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 17، صص 54- 29.
6. ذوالاکتاف، وحید. فخرپور، رقیه. صفوی همامی، شیلا .(1384). "روایی سنجی آزمون هشت­گانه برای استعدادیابی عمومی ورزشی". فصلنامۀ المپیک، سال سیزدهم، شمارۀ 2، صص 48- 33.
7. عزیزی، بیستون. نصراللهی، احمد.کریمی، علی. محمدی، رزگار .(1391). "بررسی موانع استعدادیابی در مدارس شهر تهران از دیدگاه کارشناسان". کتابچۀ دومین همایش ملی استعدادیابی ورزشی.  صص 40- 38.
8. غفوری، فرزاد. (1382). "مطالعه و بررسی نگرش متخصصان تربیت بدنی به نقش رسانه­های جمعی در گرایش مردم به ورزش قهرمانی و همگانی". نشریۀ حرکت، شمارۀ 16، صص 78- 57.
9. قراخانلو، رضا. افضل پور، اسماعیل. (1386). "بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعداد یابی در رشتۀ فوتبال". تهران، طرح تحقیقاتی، پژوهشکدۀ تربیت بدنی. ص 12.
10. گیرو، بیزانتس. کونار، گریش. (1380). "فوتبال، تمرین، تکنیک، تاکتیک". ترجمۀ جلالی فراهانی، مجید. چاپ دوم، تهران، انتشارات خوشبین،­ صص 420- 1.
11. وروانی فراهانی، معصومه. (1386). "روزنامۀ ایران". شمارۀ 3750 ، ص 19 (ورزشی).
12. هادوی، فریده. (1387). "تحلیل منتخبی از روش‌های استعدادیابی بر دوهای سرعتی و استقامتی در پسران جوان و ارائۀ الگو". رسالۀ دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران. صص 120- 1.
13. Helsen W,F (2000). "The role of talent. Physical precocity and practice in the development of soccer expertise". Journal sport science, 18:727 – 736.
14. Hemati Jamshid, Eslami Sedighe, Najafi Mahtab (2013). "The Study of Exisisting Program and Design Talent Identificatin Suggestions in Soccers in Khuzestan". International journal of sport studies.Vol., 3(3),246-252.
15. Jarver, J.(1982). "Do We Need Talent Identification". Modern Athlete and Coch, 20(1), Jan 1992, 7-8.
16. Joch, W. (1990). "Problams of the training of young athletes talent promotion". Beeker H.(Ed). Sport in kindssumposiom. Budapest (P.P 19- 24, 9 – 89).
17. Kate Vrljic& Clifford J. Mallett (2008). "Coaching knowledge in identifying football talent".International Journal of Coaching Science, 2 1: 63-81.
18. Nasrollahi ahmad, Azizi Bisotoon, Fatehi Bayan (2013). "Barriers of Talent in Football Schools". International journal of sport studies.Vol., 3(8),880-885.
19. Oberstein, S.(2009). "Steps to successful coaching". American society for Training and development. ASTD Press, pp: 41- 63.
20. Regnier, G. Salmela, J.H. Russell S.J. (1993). "Talent detection and development in sport. Handbook of research on sport psychology". New York: Macmillan, PP: 190- 313.
21. Saether, Sting Arve  (2014). "Identification of Talent in Soccer- What Do Coaches Look For". WWW.idrottforum.Org/Saether 140319,(ISSN 1652- 7224), 03-19.
22. Tahl, R. (2001). "Identification. / talent/identification". WWW.Osysa.com Talent. P.18.
23. Vaeyens RM, Malina M, Janssens B, Van Renterghem J, Bourgois J, Vrijens RM Philippaerts (2006). "A Multidisciplinary Selection Model for Youth Soccer: the Ghent Youth Soccer Project". Sports Med, 40(11): 928–934.
24. Vrljic, K. and Mallett, C. J. (2008). "Coaching Knowledge in Identifying Football Tallent". International Journal of Coaching Science, 21:63-81.
25. Williams AM. Reilly, T.)2000(. "Talent identification and development in soccer".journal of sport sciences. 15.634 – 650.