نقش برنامه‌‌های ورزشی تلویزیون در انتقال ارزش‌‌ها‌ی اخلاقی و الگوپذیری دانش‌آموزان متوسطۀ شهرستان اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسۀ مدت زمان تماشای برنامه‌‌های تلویزیون در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مقایسۀ ارزش‌‌های اخلاقی مورد انتظار و منتقل‌شونده از طریق تلویزیون در بین دانش‌آموزان متوسطۀ دختر و پسر و همین طور مقایسۀ الگوها در دو بعد زندگی و ورزش و مقایسۀ ویژگی اخلاقی الگوهای انتخابی بین دانش‌آموزان متوسطۀ دختر و پسر بود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت و جامعۀ تحقیق دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطۀ شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال 1391 بودند و نمونۀ تحقیق براساس جدول مورگان 382 نفر تعیین شد که نمونۀ مورد نظر به‌صورت تصادفی ساده و خوشه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که براساس مبانی نظری تهیه شد و روایی آن را استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران از نظر مدت زمان تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون، ارزش‌های اخلاقی (مذهبی) مورد انتظار و ارزش‌های اخلاقی (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) منتقل‌شونده از طریق تلویزیون و همین طور ویژگی­های اخلاقی الگوهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


 

 1. احمدزاده کرمانی، روح‌الله (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات چاپار. صص. 204-201.
 2. آقاپور، مهدی؛ زارع‌پور، ساجده (1391). فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه. مجلۀ جهانی رسانه، 7 (1). صص 188- 161.
 3. آقاجانی، نوشین و نادری‌نژاد، پریچهر (1390). بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی در اشاعۀ فرهنگ ورزش همگانی. فصلنامۀ فرهنگ ارتباطات، شمارۀ 1. صص 152-139.
 4. اطیابی، سیده فریبا (1387). الگوپذیری و نقش آن در اجتماعی شدن فرزندان. نشریۀ ماهانۀ آموزشی پیوند. شمارۀ 348. صص 27-25.
 5. بیشل، پل؛ سیبسون، اندی؛ تایلر، جان (1387). عوامل فرهنگی تأثیر‌گذار بر ورزش: ورزش بین‌المللی-تاریخچۀ المپیک با رویکرد دانش‌آموزی. ترجمۀ نورعلی خواجه‌وند. تهران: بامداد کتاب. صص. 33-29.
 6. پوریوسفی، حمید؛ طایفه، اشرف و آقاپورفرکوش، مجید(1388) .بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر الگوپذیری رفتار اجتماعی دختران. پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 1. صص 205-169.
 7. توسلی، غلام‌عباس (1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: نشر بهمن برنا. صص. 111-99.
 8. حاتمی، محمد (1387). اثرات خشونت تلویزیونی بر بینندگان و عوامل مؤثر بر آن. پژوهش و سنجش، شمارۀ 15. صص 78-57.
 9. حسینی، سید اکبر (1382). نوجوان امروز (شناخت و تربیت). چاپ دوم، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت. صص 51-48.
 10. حمزه بیگی، طیبه (1373). شناسایی و مقایسۀ ارزش‌های اخلاقی از دید دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صص 86-80.
 11. ربانی، رسول و شهابی، سیامک (1389). بررسی ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان. مطالعات شهری و منطقه‌ای، شمارۀ 5. صص92-77.
 12. زکی، محمدعلی (1386). ارزش‌های فرهنگی الگوهای اجتماعی. فصلنامۀ رشد علوم اجتماعی، 12(1). صص 51-42.
 13. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ قاسمی، حمید و ترکیان ولاشانی، سمانه (1390). رتبه‌بندی موانع توسعۀ اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 29-9.
 14. سیف، علی‌اکبر (1374). تغییر رفتار و رفتاردرمانی: نظریه‌ها وروش‌ها. تهران: نشر دانا. صص. 292-281.
 15. عبدوی، فاطمه و فرناز، فخری (1390). نقش رسانه در توسعۀ فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 50-31.
 16. فتحی‌نیا، محمد (1389). آسیب شناسی برنامه‌های ورزشی تلویزیون از نظر نحوۀ پرداختن به ناهنجاری‌های رفتار تماشاگران فوتبال. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، 4 (64). صص 131- 105.
 17. قاسمی، حمید؛ مظفری، سید امیراحمد و امیرتاش، علی‌محمد (1386). توسعۀ ورزش ایران از طریق تلویزیون در ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 17. صص 148-131.
 18. کشکر، سارا؛ کارگر، غلامعلی و خورشیدی، رضا (1390). نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌های اخلاقی و رابطۀ آن با وندالیسم در فوتبال. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 105-71.
 19. محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش و رفتار اجتماعی-فرهنگی. دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور. صص86-93.
 20. مرادی عباس‌آبادی، فریبا (1386). روش‌های تشویق و تنبیه کودکان و نوجوانان در سریال‌‌های خانوادگی تلویزیون. فصلنامۀ پژوهش و سنجش، 14 (51). صص76- 57.
 21. موریس، دبس (1367). بلوغ. ترجمۀ اسحاق لاله‌زاری. انتشارات خورشید نو. صص. 122.
 22. مهدویان مشهدی، مریم (1387). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان. صص87-91.
 23. نادریان جهرمی، مسعود (1390). اخلاق در ورزش. پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی: انتشارات نسیما. صص 76-70.
 24. نوربالا، احمدعلى؛ روشن، رسول؛ فقیه‌زاده، سقراط؛ شاکری، رضا؛ صالحی، رضامحمد (1386)، بررسى سلسله‏مراتب ارزش‏هاى دانشجویان دانشگاه شاهد طى سال‏هاى 77ـ80، دانشور رفتار، سال چهاردهم، ش 22، صص 107 ـ 83.
 25. هاشمی داران، حسن و زراعتگر، علی‌اکبر (1390). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی بر نوع و میزان استفادۀ جوانان شهر تهران از تلویزیون. فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، 4 (11). صص 78-53.
  1. Anderson C. A, ,Carnagey N. L.(2009). Causal effects of violent sports video games on aggression: Is it competitiveness or violent content?. Journal of Experimental Social Psychology 45 (2009) 731–739.
  2. Dulaney, S. (2001) Ethicsin coaching?. The sport journal, No. 4. pp 9-11.
  3. Huston, A.C; Donerstien, E; Fairchild, H; Feshbach, N; Katz, P.A; Murray,J.P; Robinstien, E.A;Wilcox, B; Zukerman, D. (1992) Big word, Small screen: The role of television in American society.Journal of social behavioral, 4 (23). pp 98-110.
  4. Pedersen, J.S & Sorensen, J.S. (1989) Organizational Culture in theory and practice .Alder shot, England: Overbuy. pp. 33-42.
  5. Slotsve, D.; Carmen, A. ; Sarver, M., Villareal-Watkins, R. (2008). The issue. Children in Sweden watch television slightly less than 10,000 . The Southwest Journal of Criminal Justice, Vol. 5(1). Pp. 22-49.