نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران- ایران

چکیده

هدف این پژوهش، مقایسۀ مدت زمان تماشای برنامه‌‌های تلویزیون در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه و مقایسۀ ارزش‌‌های اخلاقی مورد انتظار و منتقل‌شونده از طریق تلویزیون در بین دانش‌آموزان متوسطۀ دختر و پسر و همین طور مقایسۀ الگوها در دو بعد زندگی و ورزش و مقایسۀ ویژگی اخلاقی الگوهای انتخابی بین دانش‌آموزان متوسطۀ دختر و پسر بود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت و جامعۀ تحقیق دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطۀ شهرستان اسلام‌آباد غرب در سال 1391 بودند و نمونۀ تحقیق براساس جدول مورگان 382 نفر تعیین شد که نمونۀ مورد نظر به‌صورت تصادفی ساده و خوشه‌ای انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که براساس مبانی نظری تهیه شد و روایی آن را استادان دانشگاهی تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران از نظر مدت زمان تماشای برنامه‌های ورزشی تلویزیون، ارزش‌های اخلاقی (مذهبی) مورد انتظار و ارزش‌های اخلاقی (سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) منتقل‌شونده از طریق تلویزیون و همین طور ویژگی­های اخلاقی الگوهای ورزشی تفاوت وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Television Sport Programs in Transmitting Moral Values and Modeling of High School Students of Islamabad Gharb City

نویسندگان [English]

 • Sara Keshkar 1
 • Gholam Ali Karegar 2
 • Ronak Biniaz 3

1 Assistant Professor, Sport Management Department, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Sport Management Department, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 M.Sc. Student of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Faculty, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to compare the time spent watching television, the expected moral values ​​transmitted via television, the features of life and sport patterns and the moral properties of selected patterns between high school male and female students. In this survey, population consisted of high school male and female students in Islamabad Gharb city in 2012. The sample was 382 subjects according to Morgan sample size table whom were selected through random and cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was used which was designed based on theoretical principles. The validity of the questionnaire was approved by university professors and the reliability was calculate by Cronbach's alpha coefficient (α=0.88). The results showed a difference between female and male students in time spent watching sports on television, expected moral ​​(religious) values, moral values ​​(political, cultural, and social) transmitted via television and also moral features of sport patterns.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • modeling
 • moral values
 • sports programs
 • students
 1.  

  1. احمدزاده کرمانی، روح‌الله (1390). بازاندیشی در فرهنگ و رسانه. تهران: انتشارات چاپار. صص. 204-201.
  2. آقاپور، مهدی؛ زارع‌پور، ساجده (1391). فراتحلیل مطالعات ورزش و رسانه. مجلۀ جهانی رسانه، 7 (1). صص 188- 161.
  3. آقاجانی، نوشین و نادری‌نژاد، پریچهر (1390). بررسی نقش وسایل ارتباط جمعی در اشاعۀ فرهنگ ورزش همگانی. فصلنامۀ فرهنگ ارتباطات، شمارۀ 1. صص 152-139.
  4. اطیابی، سیده فریبا (1387). الگوپذیری و نقش آن در اجتماعی شدن فرزندان. نشریۀ ماهانۀ آموزشی پیوند. شمارۀ 348. صص 27-25.
  5. بیشل، پل؛ سیبسون، اندی؛ تایلر، جان (1387). عوامل فرهنگی تأثیر‌گذار بر ورزش: ورزش بین‌المللی-تاریخچۀ المپیک با رویکرد دانش‌آموزی. ترجمۀ نورعلی خواجه‌وند. تهران: بامداد کتاب. صص. 33-29.
  6. پوریوسفی، حمید؛ طایفه، اشرف و آقاپورفرکوش، مجید(1388) .بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر الگوپذیری رفتار اجتماعی دختران. پژوهش‌نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 1. صص 205-169.
  7. توسلی، غلام‌عباس (1382). نظریه‌های جامعه‌شناسی. چاپ اول. تهران: نشر بهمن برنا. صص. 111-99.
  8. حاتمی، محمد (1387). اثرات خشونت تلویزیونی بر بینندگان و عوامل مؤثر بر آن. پژوهش و سنجش، شمارۀ 15. صص 78-57.
  9. حسینی، سید اکبر (1382). نوجوان امروز (شناخت و تربیت). چاپ دوم، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی منادی تربیت. صص 51-48.
  10. حمزه بیگی، طیبه (1373). شناسایی و مقایسۀ ارزش‌های اخلاقی از دید دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ سوم دبیرستان شهر تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. صص 86-80.
  11. ربانی، رسول و شهابی، سیامک (1389). بررسی ارزش‌های اخلاقی جوانان شهری اصفهان. مطالعات شهری و منطقه‌ای، شمارۀ 5. صص92-77.
  12. زکی، محمدعلی (1386). ارزش‌های فرهنگی الگوهای اجتماعی. فصلنامۀ رشد علوم اجتماعی، 12(1). صص 51-42.
  13. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ قاسمی، حمید و ترکیان ولاشانی، سمانه (1390). رتبه‌بندی موانع توسعۀ اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 29-9.
  14. سیف، علی‌اکبر (1374). تغییر رفتار و رفتاردرمانی: نظریه‌ها وروش‌ها. تهران: نشر دانا. صص. 292-281.
  15. عبدوی، فاطمه و فرناز، فخری (1390). نقش رسانه در توسعۀ فرهنگ ورزش در اوقات فراغت زنان. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 50-31.
  16. فتحی‌نیا، محمد (1389). آسیب شناسی برنامه‌های ورزشی تلویزیون از نظر نحوۀ پرداختن به ناهنجاری‌های رفتار تماشاگران فوتبال. فصلنامۀ پژوهش‌های ارتباطی، 4 (64). صص 131- 105.
  17. قاسمی، حمید؛ مظفری، سید امیراحمد و امیرتاش، علی‌محمد (1386). توسعۀ ورزش ایران از طریق تلویزیون در ایران. پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 17. صص 148-131.
  18. کشکر، سارا؛ کارگر، غلامعلی و خورشیدی، رضا (1390). نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌های اخلاقی و رابطۀ آن با وندالیسم در فوتبال. فصلنامۀ پژوهش ارتباطی، 18(4). صص 105-71.
  19. محسنی، منوچهر (1379). بررسی آگاهی‌ها، نگرش و رفتار اجتماعی-فرهنگی. دبیرخانه شورای فرهنگی عمومی کشور. صص86-93.
  20. مرادی عباس‌آبادی، فریبا (1386). روش‌های تشویق و تنبیه کودکان و نوجوانان در سریال‌‌های خانوادگی تلویزیون. فصلنامۀ پژوهش و سنجش، 14 (51). صص76- 57.
  21. موریس، دبس (1367). بلوغ. ترجمۀ اسحاق لاله‌زاری. انتشارات خورشید نو. صص. 122.
  22. مهدویان مشهدی، مریم (1387). بررسی نقش رسانه‌های گروهی در ورزش بانوان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان. صص87-91.
  23. نادریان جهرمی، مسعود (1390). اخلاق در ورزش. پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی: انتشارات نسیما. صص 76-70.
  24. نوربالا، احمدعلى؛ روشن، رسول؛ فقیه‌زاده، سقراط؛ شاکری، رضا؛ صالحی، رضامحمد (1386)، بررسى سلسله‏مراتب ارزش‏هاى دانشجویان دانشگاه شاهد طى سال‏هاى 77ـ80، دانشور رفتار، سال چهاردهم، ش 22، صص 107 ـ 83.
  25. هاشمی داران، حسن و زراعتگر، علی‌اکبر (1390). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی بر نوع و میزان استفادۀ جوانان شهر تهران از تلویزیون. فصلنامۀ پژوهش اجتماعی، 4 (11). صص 78-53.
   1. Anderson C. A, ,Carnagey N. L.(2009). Causal effects of violent sports video games on aggression: Is it competitiveness or violent content?. Journal of Experimental Social Psychology 45 (2009) 731–739.
   2. Dulaney, S. (2001) Ethicsin coaching?. The sport journal, No. 4. pp 9-11.
   3. Huston, A.C; Donerstien, E; Fairchild, H; Feshbach, N; Katz, P.A; Murray,J.P; Robinstien, E.A;Wilcox, B; Zukerman, D. (1992) Big word, Small screen: The role of television in American society.Journal of social behavioral, 4 (23). pp 98-110.
   4. Pedersen, J.S & Sorensen, J.S. (1989) Organizational Culture in theory and practice .Alder shot, England: Overbuy. pp. 33-42.
   5. Slotsve, D.; Carmen, A. ; Sarver, M., Villareal-Watkins, R. (2008). The issue. Children in Sweden watch television slightly less than 10,000 . The Southwest Journal of Criminal Justice, Vol. 5(1). Pp. 22-49.