نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب کشتی‌گیران نخبۀ استان کرمانشاه است. روش پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کشتی‌گیران نخبۀ استان (250 نفر) به‌علاوه مربیان سازندۀ استان (20 نفر) بود که براساس جدول کرجسی و مورگان 152 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ اضطراب رقابتی SCAT)) است. روایی این پرسشنامه توسط چند تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86 درصد به‌دست آمد. در این تحقیق از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون‌های t و همچنین ضریب همبستگی پیرسون) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین اضطراب مربیان و اضطراب کشتی‌گیران ارتباط معناداری در سطح 5/0=α وجود دارد. ازاین‌رو اضطراب رقابتی ارتباط عمیق و مؤثری با اجرای مهارت‌های حرکتی در شرایط مسابقه دارد. مربیان باید از نیازها، انگیزه‌ها و ویژگی‌های جسمانی و روانی خود و ورزشکاران آگاهی داشته باشند و اضطراب رقابتی بین ورزشکاران را پیش و حین برگزاری مسابقات مورد توجه قرار دهند تا از این طریق نتیجۀ مطلوب دست‌یافتنی باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Anxiety of Coaches and Anxiety of Elite Wrestlers in Kermanshah Province

نویسندگان [English]

  • peyman golmohammadi 1
  • rasool nazari 2
  • yazdan Sobhani 3

1 M.Sc., Physical Education Department, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Kordestan, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor, Sport Management Department, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran

3 PhD Student, Sport Management Department, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed at examining the relationship between anxiety of coaches and anxiety of elite wrestlers in Kermanshah province. In this correlational survey, the statistical population included elite wrestlers (N=250) in addition to coaches (N=20). 152 subjects  were selected as the sample by Krejcie and Morgan table. Sport Competition Anxiety Test (SCAT) was used to collect data. The validity of this questionnaire was approved by some sport management professors and the reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient (r= 0.86). Descriptive and inferential statistical methods (t test and Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data. The results showed a significant relationship between anxiety of coaches and anxiety of wrestlers (α=0.5). Hence, competitive anxiety had a deep and effective relationship with performing motor skills in competition conditions. Therefore, coaches should be aware of needs, intentions, physical and psychological factors of themselves and their athletes and pay attention to competitive anxiety of athletes before and during the competitions in order to gain optimum results.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • coaches
  • Competition
  • elite
  • wrestlers
. ابوالقاسمی، عباس. آریاپوران، سعید. (1386). "بررسی ارتباط راهبردهای مقابله‌ای، جهت‌گیری هدفی و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار". نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی. شمارۀ 13، صص 155-141.
2. ابوالقاسمی، عباس. کیامرثی، آذر. آریاپوران، سعید. درتاج، فریبرز. (1385). "بررسی ارتباط ابهام نقش، تعارض نقش و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی و پیشرفتتحصیلی دانشجویان ورزشکار". فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، سال دوازدهم، شمارۀ 2، صص 54-39.
3. دائمی، عباس. (1381). "بررسی رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. ص 114-1.
4. رمضانی‌نژاد، رحیم. خبیری، محمد. اسدی، حسن. همتی‌نژاد، مهرعلی. (1379). "بررسی عوامل استرس‌زای شغلی در بین مربیان تربیت بدنی و ورزش دانشگاه‌های دولتی کشور" حرکت، شمارۀ 6، صص 71-59.
5. زمانی و همکاران.(1385). "مقایسۀ اضطراب صفتی،اضطراب حالتی و اعتماد به نفس ورزشکاران مرد در ورزش‌های گروهی و ورزش‌های انفرادی". فصلنامۀ دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربری، سال یازدهم، شمارۀ چهل، صص 73-63.
6. شمشیری، بابک. (1374). "بررسی رابطۀ جهت‌گیری هدفی و اضطراب رقابتی حالتی در ورزشکاران پسر شرکت کننده در رشته‌های تیمی و انفرادی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، صص 104-1.
7. صدارتی، مریم. (1381). "بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی". مطالعات زنان، سال دوم، شمارۀ 5، صص 127-113.
8. صنعت کاران، افسانه. (1376). "بررسی تأثیر یک دوره تمرینات آرام‌سازی در میزان اضطراب رقابتی و نحوۀ عملکرد بانوان بسکتبالیست باشگاه‌های تهران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، صص 102-1.
9ـ متقی و همکاران. (1390). "بررسی رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد". فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، دورۀ 17، شمارۀ 3، صص 58-65.
10- Bray. S. R, Martin. K. A. (2003). "The effect of competition location on individual athlete performance and psychological states". Psychology of sport and exercise 4: 117-123.
11. Coudevylle R, Ginis M, Famose J. (2008). "Effects of self-Handicapping strategies on anxiety before athletic Performance". Sport psychologist; 22(3): 304-315.
12.  Cristina, A. Welber, M. Afonso, A. & Luiz H. (2004). "Anxiety And Performance In Table Tennis Players". Journal Of sport Psychology. 24:185-204.
13. Dominikus F, Fauzee MSO, Abdullah MC, Meesin C, Choosakul C. (2009). "Relationship between mental skill and anxiety interpretation in secondary school hockey athletes". Eur Jurnal of Social siences, 9: PP: 651-658.
14. Esfahani N. Gheze Soflu H. (2010). "The Comparison Of Pre-Competition Anxiety And State Anger Between Female And Male Volleyball Players". World J Sport Sciences 3(4): 237-242.
15. Hanton, S. Thomas, O. Maynard, I. (2004). "Competitive anxiety responses in the week leading up to competition: The role of intensity, Direction and frequency dimensions". Psychol sport and exercise; 5(2): 169-181.
16. Joann Lukens, Anthony Leicht. (1998). "Institute Of Sport And Exercise Science". James Cook University ,Townsville, Australia. 21-42.
17. Joel, R. Grossbard ; Ronald E. Smith ; Frank L. Smoll; Sean P. Cumming. (2009). "Competitive anxiety in young athletes: Differentiating somatic anxiety, worry, and concentration disruption". Journal of sport psychology. V22. issu 2. PP 153-166.
18. Li, F.J.H. & Huang, S.J.H. (2002). "Relationship, among, perfectionism, a chievement goals, athletic identity, and athlete burnout". Paper Presented at the meeting of the association for the advancement of applied sport psychology, Tucson, AR. PP 89-104.
19- Lorimer R, Westbry , T. (2006). "Physical self-presentation and competitive anxiety in male master divers". Psychol Rep; 99(3): 773-80.
20. Martines, R., Vealey, R.S., & Burton D, (1990). "Competitive anxiety in sport. champain". I,L: Human kinetics publishers. V1. N1-2/ISSN, 118-149.
21. Nelson , M.  Edgard, M. Marco, B & Ronald, R. (2007). "Penalty kicks and stress". journal of sport science and medicine. suppl.10.
22. Payne E K. (2003). "Competitive anxiety and coping of female collegiate soccer goal keepers [Thesis]". San Jose state University. Dep Hum Perf: 5-10.
23. Pears. D. (2007). "Cognitive omponent of competitive state anxiety in semi professional soccer:A case stud". Journal of sport science and medicine. suppl. 10.
24. Roberts Dawnce. (2001). "Coping Strategies of Runners: Perceived Effectiveness and Match to Pre-Competitive Anxiety". Journal of sport behavior. PP 55-72.
25. Thomas, A, Janson P. Kring. (1996). "Anxiety and self-confidance in relation to individual and ten sport". Journal of undergraduate research. V1. N1-2/ISSN, 108-4139.
26. Vealy, R, Burton, D. (1990). "Competitive anxiety in sport". (Rev. Ed). Champaign, IL: Human kinetics. PP 191 – 210.
27. Winberg R, S. Gould, D. (1995). "Foundations of sport and exercise psychology". Second edition chapter. 3. PP:47-70.