نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه پردیس مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی واحد پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران، کیش، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش سه‌گانۀ تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی کارکنان ادارات کل ورزش جوانان کشور است. جامعۀ آماری این پژوهش را 94 نفر از کارشناسان، معاونان و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان 8 استان کشور تشکیل می‌دهند که به‌صورت نمونۀ در دسترس انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت میدانی بود و از پرسشنامۀ تعهد سازمانی (آلن و مایر، 1990) و پرسشنامۀ رفتار پودساکف و همکاران (1990) استفاده شد. ضریب پایایی به‌دست‌آمده برای پرسشنامۀ رفتار شهروندی 91 درصد و تعهد سازمانی 72 درصد بود. به‌منظور بررسی نرمال بودن از آزمون K. S کولموگروف استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از پرسشنامه‌ها از طریق  spssتجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد بین تعهد سازمانی و تمامی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطۀ معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد کارکنان و ایجاد رضایت شغلی تأثیر دارد و در نهایت موجب افزایش بهره‌وری و موفقیت در عملکرد سازمانی می‌شود. از نگاه دیگر موجب برآورده شدن نیازهای انسانی و اشاعۀ فرهنگ اجتماعی می‌شود. به‌عبارتی محتوای اصلی رفتار‌های شهروندی تعاملات اجتماعی مثبت هستند و بر تعهد سازمانی تأثیر می‌گذارند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Trinary Role of Organizational Commitment in Citizenship Behavior of Employees of Sport and Youth General Offices in Iran

نویسندگان [English]

  • mohamad gholampour 1
  • Rasol Tarighi 2

1 PhD Student of Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Mazandaran, Babolsar, Iran

2 PhD Student of Sport Management, Kish International Campus of University of Tehran, Kish, Iran

چکیده [English]

This study aimed at investigating the trinary role of organizational commitment in the citizenship behavior of the employees of Sport and Youth general offices in Iran. The statistical population consisted of 94 experts, deputies and managers of Sport and Youth general offices from 8 provinces who were selected as the sample by convenience sampling method. Data were collected by field method. The Organizational Commitment Survey (Allen & Mayor, 1990) and the Behavior Survey (Poudsakf et al. , 1990) were used. The reliability coefficients of the surveys were 91% for citizenship behavior and 72% for organizational commitment. KS test was used to assess data normality. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The findings were analyzed by SPSS.. The results showed a significant relationship between organizational commitment and all aspects of citizenship behavior.. Therefore, organizational citizenship behavior affected an increase in the employees’ commitment and the development of job satisfaction and finally it enhanced productivity and success in organizational performance.. In other words, it fulfilled human needs and cultivated social culture, that is to say the main content of citizenship behaviors is positive social interactions and influences organizational commitment.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizenship behavior
  • Employees
  • Organizational Commitment
  • Sport
  • youth

 

1. ابیلی، خدایار. حیات، علی‌اصغر. (1389). "بررسی رابطۀ بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان دانشگاه تهران". دوماهنامۀ علمی –پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هفدهم، شمارۀ 42، صص: 82-67.
2. ادریس، محمدرضا. اردلی، غلامعلی. (1389). "متغیر‌های مؤثر بر کارایی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مقایسۀ اثر پرداخت‌ها و عدالت در پرداخت‌ها بر کارایی کارکنان". مجلۀ پِژوهشی دانشگاه اصفهان، ویژه‌نامۀ جغرافیا، جلد 16، شمارۀ 2. صص: 35-10.
3. بهار،فرعلی. جواهری کامل، مهدی. (1389). "بررسی پیامد‌های ارزش‌های اخلاقی سازمان". دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، سال هشتم، شمارۀ 28، صص: 118-95.
4. پورسلطانی زرندی، حسین. امیرجی نقندر، رامین. (1392). "ارتباطتعهدسازمانیبارفتارشهروندیسازمانیمعلمانتربیتبدنیشهرمشهد درسال1390"، مدیریت ورزشی، شمارة 16، صص 147-127.
7. زارع، حمید (1383). "نقشرفتارشهروندیسازمانیدرعملکردسازمان". نشریۀ فرهنگ مدیریت، سال دوم، شمارة 6، صص: 169-151.
9. صنوبری، م (1387). "رفتارشهروندیسازمانی(مفاهیم،تعاریف،ابعادوعواملمؤثربرآن)". دوماهنامۀ توسعۀ انسانی پلیس، سال پنجم، شمارۀ 16، صص: 99-79.
11. عریضی و همکاران (1390). "رابطۀ میان رفتار شهروندی با تعهد سازمانی و میل به ماندن در شغل در میان کارکنان شرکت سایپا". پژوهش‌های روان‌شناختی اجتماعی، سال 1390، صص:44-27.
12. عمادی، زهرا (1388). "ارتباط بین رفتار شهروندی با جو سازمانی کارکنان وزارتعلوم،تحقیقات وفناوری" . پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور تهران. صص:24-12.
 14. مهرابی کوشکی، علی و همکاران)2009(. "رابطۀ بین تعهد سازمانی و رفتار‌های شهروندی". ویژه‌نامۀ اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی. دانشکدۀ مدیریت تهران. صص:9-1.
..15         Alotaibi, G. A. (2005). "Antecedents of organizational citizenship behavior. a study of public " . BRAC University Journal, vol. I, no. 2, 2004, pp. 75-85
.16Appelbaum, S. et al. (2004). "Organizational Citizenship Behavior: a case study of culture, leadership and trust". Management decision, Vol. 42, No. 1, p. 13-40
.17Belcourt, M., Bohlander, G., and Snell, S. (2008). "Manging human resources". http://www.saylor.org/book.pp:6-10
.18Chang, T. and Lin, H.( 2008)."A study on service employees’ stomer-oriented behaviors". Journal of American Academy of Business, Vol. 13, pp. 92-98.
.19Chiu, S. Tsai, W. (2007) ."The linkage between profit sharing and organizational citizenship behavior." The International Journal of Human Resource Management, Vol 18,pp.1098-1115.
.20Cole, P. and Johnson, K.( 2007)."An exploration of successful copreneurial  relationships postdivorce. Family Business Review." Vol. 20, pp. 185-199.
.21Dipaola, M, Tarter, C., & Hoy, W. K.(2012). "Measuring organizational citizenship behavior in schools": The OCB Scale. In Wayne K. Hoye & Cecil Miskel. Leadership and Reform in American Public Schools. pp:294-302
.22Elias, R.Z.( 2005)."The Effect Of Corporate Ethical Values On Accountants’ Perceptions Of Social Responsibility". The Journal of Applied Business Research, Vol. 21, pp. 1-10.
.23Eric, G. Lambert, Nancy, L. Hogan and Marie, L. Griffin (2008). "Being the good soldier: organizational citizenship behavior and commitment among correctional staff". Criminal justice and behavior. Vol. 35, No. 1, PP: 56-68.
..24Foote, David. A., Li-Ping Tang, Thomas(2008). "Job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB) Does team commitment make a difference in self-directed teams? Management Decision". Vol. 46 No. 6 . pp. 933-947
.25Gautam, T. Dick, R. V. ; Wagner, U. "Upadhyay, N. ; Davis, A. J. (2006) .Organizational Citizenship Behavior and Organizational Commitment In Nepal". Asian Journal of Social Psychology, Vol. 8, No. 3, PP. 305-320.
.26Habib, E.(2011). Adel Z. A Survey." Relation Between Organizational Culture and Organizational Citizenship Behavior. Procedia - Social and Behavioral Sciences."Volume 30, 2011, Pages 1920–1925.2nd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance – 2011.
.27Hadjali, H.  Salimi ,M.(2012).  "An Investigation on the Effect of Organizational Citizenship Behaviors (OCB) Toward Customer-orientation: A Case of Nursing Home".Procedia - Social and Behavioral Sciences.Volume 57, 9 October 2012, Pages 524–532.
.28Hassan, F. Devin. Z.(2013). "Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Self-esteem among Physical Education Teachers." Procedia - Social and Behavioral Sciences.Volume 46, 2012, Pages 1203–1207
 
.29Mottaza, Clifford J. (1988). "Determinates of Organizational commitment". Human relations,Vol.41 No.6, 467-482
.30 pond lll,S.B.,Nacoste, " the measurement of organizational citizenship behavior ." journal of social psychology,27, Pages 1527-1544.
.31Popescu, A.  Fistung,..D .(2013). "Organizational Citizenship Behavior Activity Leverage Optimization in Virtual Enterprise".. Procedia Economics and Finance.Volume 3, 2012, Pages 381–386.
.32Rohca, C. (2008). "Organizational effectiveness of athletic departments and Coaches Extra-Role Behavio". Vol. 1, 2008.No,1,124-144.
.33Salehi, M.  Gholtash, .A .(2011) "The relationship between job satisfaction, job burnout and organizational commitment with the organizational citizenship behavior among members of faculty in the Islamic Azad University –first district branches, in order to provide the appropriate model".Procedia Social and Behavioral Sciences V15 (2011) 306–310.
 .34Thomas W.H. Ng.Daniel C.(2011). "Feldman. Affective organizational commitment and citizenship behavior": Linear and non-linear moderating effects of organizational tenure". Journal of Vocational Behavior.Volume 79, tIssue 2, October 2011, Pages 528–537