نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استایار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

2 کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، تهران، ایران

چکیده

ایران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ داوران و کمک‌داوران لیگ برتر فوتبال ایران (فصل 92-1391) تشکیل دادند (79=N) و نمونۀ آماری برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. ابزار اندازه­گیری شامل سه پرسشنامۀ سلامت عمومی (GHQ-28)، استرس شغلی (جان شرمربورن، 1974) و هوش هیجانی (برادبری و گریوز، 1993) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها را استادان و متخصصان تربیت­ بدنی تأیید کردند و پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از شاخص­های توصیفی و آزمون­های آماری t تک‌نمونه­ای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین هوش هیجانی با سلامت روانی رابطۀ  مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین استرس شغلی با سلامت روانی و استرس شغلی با هوش هیجانی رابطۀ معناداری مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که استرس شغلی به‌تنهایی نمی­تواند سلامت روانی داوران را پیش­بینی کند. از طرفی استرس شغلی به‌همراه هوش هیجانی پیشگوی مناسبی برای سلامت روانی داوران است. بدین معنا که با افزایش هوش هیجانی و کاهش استرس شغلی سلامت روان داوران بهبود می­یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Stress in the Relationship between Emotional Intelligence and Mental Health in Iran Premier League Football Referees

نویسندگان [English]

  • hosein poorsoltani zarandi 1
  • rasoul alvandi 2
  • MOHAMMAD SAYYADFAR 3

1 Assistant Professor, Sport Management Department, Karaj Payame Noor University, Karaj, Iran

2 M.Sc. of Sport Management, Kharazmi University of Tehran, Tehran, Iran

3 PhD Student of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of stress in the relationship between emotional intelligence (EI) and mental health in Iran football referees. Method was correlational conducted as a field study. Statistical population consisted of all referees and assistant referees of Iran football premier league (2012-2013 season) (N= 79) and the sample was equal to the population. General Health Questionnaire (GHQ-28), Job Stress Questionnaire by John Schermerhorn (1974) and Emotional Intelligence Questionnaire by Bradberry and Greaves (1993) were used to collect data. Face and content validities of the questionnaires were verified by physical education professors and experts and their reliability was approved by Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, descriptive statistics, one-sample t test, Pearson correlation coefficient and multiple regression were used. The results showed a significant and positive relationship between emotional intelligence and mental health, but there was no significant relationship between job stress and mental health and also between job stress and emotional intelligence. Results of regression analysis showed that job stress alone cannot predict referees' mental health. On the other hand, job stress along with emotional intelligence could be a proper predictor of referees' mental health, that is to say an increase in emotional intelligence and a decrease in job stress improved referees' mental health.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • football
  • job stress
  • Mental Health
  • referees
 
1. احمدی، اژدر. محمدزاده، حسن. (1388). "منابع استرس در داوران حرفه‌ای فوتبال". فصلنامۀ علمی –پژوهشی المپیک، شمارۀ 1. تهران، صص 55-47.
2. احیا‌کننده، منیژه و همکاران (1388). "بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و سلامت روانی دختر رشتۀ مشاورۀ دانشگاه ازاد اسلامی واحد بهبهان". دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، شمارۀ 41، صص16-1.
3. اسدی، جوانشیر (1382)."رابطة بین هوش هیجانی، فرسودگی شغلی و سلامت روان کارکنان ". پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه طباطبایی. صص60-51.
4. الهی، علیرضا (1386). "بررسی عملکرد سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ج.ا.ایران و مقایسۀ آن با سازمان لیگ ژاپن". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران. صص50-40.
5. بهرامی،عباس. اکبری،حسین. موسوی، سید غلام‌عباس. حنانی، میترا. رمضانی،یداله. (1390)." استرس شغلی در پرستاران بیمارستان های شهرستان شهر کاشان طی سال 1388". فصلنامۀه علمی- پژوهشی فیض، دورۀ 15، شمارۀ 4، صص 373-366.
6. رجایی، علیرضا. نجابت، حمید. هاشمیان، محمدعلی. (1385)"رابطۀ بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین معلمان". فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی.2(1). صص72-61.
7. شهرکی واحد، عزیز. ردانی، مرجان. سنچولی، جواد. شهرکی، سودابه. (1389)."بررسی ارتباط سلامت روانی و استرس شغلی در پرستاران". فصلنامۀ دانشگاه علوم پزشکی جهرم، دورۀ 8، شمارۀ 3، پاییز 1389. صص17-12.
8. ضابطیان، رسول. (1390). "بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران لیگ برتر فوتبال ایران ". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران". صص50-45.
 .9 عبدی، حامد (1388)."مطالعۀ تطبیقی وضعیت داوری فوتبال در ایران و انگلستان". مدیریت ورزشی، دورۀ 1. شمارۀ 4، صص 11-11.
10. عقیلی‌نژاد، ماشاء اله. محمدی، صابر. افکاری، محمد اسحق و عباس‌‌زاده دیزجی، رضا. (1382). "بررسی رابطۀ استرس شغلی با سلامت روانی، تیپ شخصیتی و رویدادهای استرس‌زای زندگی در مأموران راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ". دانشگاه علوم پزشکی ایران، مجلۀ پژوهشی دانشکدۀ پزشکی، جلد31، شمارۀ 4، صص 360-355 .
11. غلامیان، جواد. گلزار، سمیه. حسینی، مهسا. طالب‌پور، مهدی. (1388)." بررسی فرسودگی ناشی از قضاوت در داوران فوتبال ملی و بین‌المللی فوتبال ایران و رابطۀ آن با میزان استرس ". نشریۀ مدیریت ورزشی، شمارۀ 1، صص 157-141.
12. مهری، علی،ملکی، بهنام، صادقی، سعید (1390). "بررسی رابطۀ سلامت روانی و هوش هیجانی در دانشجویان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور اردبیل ". مجلۀ سلامت و بهداشت اردبیل، دورۀ دوم، شمارۀ چهارم، صص 68-78.
13. موسوی، سید احمد (1384)."قوانین رسمی فوتبال ".انتشارات آستان قدس رضوی مشهد. ص10.
14. نیسی، عبدالکاظم؛ نجاریان، بهمن؛ و پورفرجی، فرج ( ۱۳۸۰ ). "مقایسۀ عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و جسمانی دانش‌آموزان پسر فاقد و واجد پدر با توجه به نقش تعدیل‌کننده، حمایت اجتماعی در پایۀ اول دبیرستان‌های شهرستان اهواز ". مجلۀ علوم تربیتی و روانشناسی، سال هشتم، دورۀ سوم، شمارۀ ۳ و4. صص40-35.
15. ویسی، مختار، عاطف وحید، محمدکاظم، رضایی،منصور (1379)." تأثیر استرس شغلی بر خشنودی شغلی و سلامت روان : اثر تعدیل سرسختی و حمایت اجتماعی". فصلنامۀ علمی-پژوهشی اندیشه و رفتار، سال 6، شمارۀ 2 و 3. صص27-21.
16. Austin EJ, Saklofske DH, Egan V. Personality(2005), "Well-being and correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences".vol: 38,pp547-558.
17 . Ciarrochi, J.P, Chan, A. Y. C., Caputi, P., & Roberts, R. (2001)." Measuring emotional intelligence". In C. Ciarrochi,J. P. Forgas, & J. D. Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry ,pp 25–45.
18.Ciarrochi, J.P, Deans, F. & Anderson, S. (2000). "Emotional Intelligence Moderrates the retionship between stress and mental health". Joumal of personality and indivi dual differences.VOL 32. Pp:197-209.
19.Ciarrochi,V;&Anderson,Y.C.(2000)."A critical evaluation of the emotional intelligence Construc"t.Journal of personality and individual differences.pp-45-89
20 Davis, K, Neil Humphrey (2011). "Emotional intelligence predicts adolescent mental health beyond personality and cognitive ability". ScienceDirect, Vol. 52, Issue 2, Pages 144–149.
21.Ferank A, (2009)."Christoforou I. Personality traits, emotional intelligence, and multiple happiness. North American Journal of Psychology.pp: 439-462.
22.Gershon E.( 2002)."Work stress in aging police officers". J Occup Environ Med;44:pp-160-164.
23.Gladys S.L, Frank J.H, Amy, H,W. (2009). "Exploring the relationships of physical activity, Emotional intelligence and health in Taiwan College Students". Journal of Exercise Science and Fitness; 7(1):pp 55-63.
24. Jose, Mara ;Augusto, Landae &Esther, Lpeza.(2008)." The relationship between emotional intelligence, occupational stress and health in nurses: A questionnaire survey",International Journal of Nursing Studies Volume 45, Issue 6 , Pages 888-901.
25. Karimzadeh , M. Alimohammad G.,Shirin R.(2012). "The Effect of Social Emotional Skills Training to Enhance General Health& Emotional Intelligence in the Primary Teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences", Volume 46, Pages 57-64.
26. Neylan TC(2002). Critical incident exposure and sleep quality in police officers. Psychosom Med;64:45-52.
27. Patricia Littlejohn (2012). "The Missing Link: Using Emotional Intelligence to Reduce Workplace Stress and Workplace Violence in Our Nursing and Other Health Care Professions. Journal of Professional Nursing", Volume 28, Issue 6, Pages 360-368.
 28.Sehlen& et al, (2009). "Job stress and job satisfaction of physicians, radiographers, nurses and physicists working in radiotherapy: a multicenter analysis by the Quality of Life Work Group, ". International Journal of Nursing Studies Vol: 8, Issue 3 , Pages 345-356.
29.Seyed AM, Keyvanlou F, Koushan M, Mohammadi M(2010). "Comparing the mental health of athlete and nonathlete university students". J Sabzevar Unive Med Sci.; 17(2):pp-116-122.
30. Slaski, M. & Cartwight, S. (2002). "Health, Performance and Emotional intelliyence: An exploratory study of retail managers. stress and Health".pp.18,63-68.
31. Spigelman AD, Dwyer P(2004). "Is there a link between work-related stress and colorectal cancer?". MJA;180(7):pp- 339.356.
32.Tsaousis I, Nikolaou I(2005). "explores the relationship of emotional intelligence with physical and psychological health functioning". Stress and Health.vol: 21.pp 77-86.
33.Tsorbatzoudis, H. and R.A. Kaissidis,( 2005). "Sources Mental Stressful Factors and Few Personal of Stress among Greek Team Handball Referees".Construction and Validation of Stress Survey, Perceptual and Motor Skills, vol:100,pp 821-830.
34.Vagneer DL, moorse C. (2004)" Emotional intelligence: "A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net". Journal of Organizational Behavior,vol: 26,pp 433–440.