تأثیر ساختار سازمانی بر توانمند‌سازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان بود. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان (58 نفر) بود که نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری انتخاب شد. با توجه به پرسشنامه­های برگشتی، 52 پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامۀ استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامۀ توانمندسازی عبداللهی (1385) بود. روایی این پرسشنامه­ها را هفت نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 95/0 و 87/0 برآورد شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین ساختار سازمانی و ابعاد آن بر توانمندسازی تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. با توجه به یافته­ها می­توان گفت که سازمان با ساختار مسطح­تر، پیچیدگی و رسمیت کمتر زمینۀ بروز توانمندی کارکنان را ایجاد می‌کند و ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان باید به این امر توجه ویژه کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


 1. آزاده، فریدون؛ نقی‌پور، مجید و درگاهی، رضا (1387). «بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ساختار در ارتباط با به‌کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور»، مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دورۀ دوم، شمارۀ 3، صص 33-21.
 2. استواری، عبداله (1388). «بررسی رابطۀ بین سبک­های حل تعارض با توانمندسازی و مهارت­های ارتباطی در بین کارکنان مجتمع پتروشیمی شیراز»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، صص 87-77.
 3. اکبری، کبری (1387). «عوامل مؤثر روان‌شناختی بر توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش استان بوشهر»، پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد بوشهر، صص 99-95.
 4. بیک‌زاده مرزبانی، ناصر و سوری، حسن (1386). «رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. تهران پژوهشکدۀ مدیریت، چاپ در کتاب همایش، صص34-23.
 5. حرآبادی فرهانی، مجید (1385). «بررسی رابطۀ بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک پارسیان تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها، دانشگاه تهران، صص 122-110.
 6. دراکر، پیتر (1380 ). «جامعه پس از سرمایه‌داری» ترجمۀ محمود طلوع. تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، صص 231-227.
 7. رابینز، استینن پی (1379). «تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)»، ترجمۀ دانایی‌فرد، حسن و الوانی، مهدی، انتشارات صفار اشراقی، صص 45-40.
 8. شریفی‌پور، ابراهیم؛ فتحی بیرانوند، مجید؛ بهاروند، بهجت و موسوی، سید سعید (1388). «بررسی عوامل انگیزشی، آموزشی و مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری در شرکت توزیع برق استان لرستان»، کنفرانس شبکه­های توزیع برق، شرکت توزیع برق استان لرستان، چاپ در کتاب همایش، صص 120-111.
 9. شهیدی، مهراندخت (1377). «بررسی رابطۀ ساختار سازمانی و انگیزش نیروی انسانی در سازمان اقتصادی شهر و روستا»، فصلنامۀ دانش مدیریت، شمارۀ 43، صص 55-48.
 10. صابونچی، رضا؛ هادوی، فریده و مظفری، سید امیر احمد (1388). «تبیین فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور»، نشریۀ علوم حرکتی، سال هفتم، شمارۀ 13، صص 144ـ 137.
 11. صفری، سمیه؛ تندنویس، فریدون و هادوی، سیده فریده (1390). «رابطۀ بین ساختار سازمانی و نوآوری در کارشناسان سازمان تربیت بدنی»، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 62-53.
 12. عارفی‌نیا، حسن؛ ذبیحی، محمدرضا و ابراهیمی‌پور، حسین (1392). «بررسی رابطۀ بین ابعاد ساختار سازمانی و توانمندی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد»، فصلنامۀ مدیریت پرستاری، سال دوم، دورۀ دوم، شمارۀ اول، صص 58-48.
 13. عبداللهی، بیژن (1386). «توانمند‌سازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی»، چاپ دوم، تهران، نشر ویرایش، صص 221-218.
 14. غفوری، محمدرضا (1387). «بررسی رابطۀ جو روانشناختی با توانمندسازی
  روانشناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی شهر اصفهان»،
  پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی صنعتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صص 122-110.
 15. مشکسار، مریم (1389). «بررسی رابطۀ بین توانمندسازی و مهارت­های ارتباطی با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی شیراز»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، صص 98-96.
 16. مظفر، حسین (1386). «بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما»، نشریۀ راهبرد، شمارۀ 44، صص 103-94.
 17. مقدسی، علیرضا (1385). «ارایه مدلی بر توانمندسازی کارکنان در صنعت»، نشریۀ پیام مدیریت موفق، شمارۀ 30، صص 14-3.
 18. موغلی، علیرضا و همکاران (1386). «بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان مناطق نوزده‌گانۀ آموزش و پرورش شهر تهران»، نشریۀ مدیریت دولتی، شمارۀ 2، صص 63-52.
  1. Ambad; N, A,B. (2010)."The Relationship Between Psychological Empowerment And Organizational Commitment": A Study Among Employees In Construction Sector In Kota Kinabala Sabah Malaysia. pp. 111-118.
  2. Fang Chen, Huei and Ching Chen, Yi. (2008)."The Impact of Work Redesignand Psychological Empowerment on Organizational Commitment in a Choonging Environment: An Example From Taiwan's State-Owned Enterprises. Journal of Public Personnel Management. Washington: Fall Vol 37, Iss 3, P 279-302 (24 pp.
  3. Hall,.S. S(2007). "The measurement of psychological empowerment". American Journal of Community psychology.Volume 5, Issus 2, pages 321-349.
  4. Mishra. Aneilk, Spreitzer. Gretchenm, (2007). "Explaning How surrivors Respond to Downiszing: The Roles of Trust. Empowerment, Justice, and work Redesign". The Academy ofmanagement Review. 23(3). 5, 7-588.

 

 1. Spreitzer, G M and Doneson, D (2008). "Musings on the past and future of employee empowermet in Cummings." T.(ed) Handbook of Organiztion Development, sega Publication, Los Angeles, Pages 311-24.
 2. Robbins,StephenP. (1987)" .Organzation Theory". NewYork: prentice-HHall. pp. 65-70.

 

 1. Ugboro, I. O. (2006). "Organizational Commitment Job Redesign Employee Empowerment And Intent To Among Survivors Of Restructuring And Downsizing". Journal Of Behavioral And Applied Management,  pp. 232-257.