نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشتۀ مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر توانمندسازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان بود. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان (58 نفر) بود که نمونۀ آماری برابر با جامعۀ آماری انتخاب شد. با توجه به پرسشنامه­های برگشتی، 52 پرسشنامه تجزیه‌وتحلیل شد. ابزار اندازه­گیری شامل پرسشنامۀ استاندارد ساختار سازمانی رابینز (1987) و پرسشنامۀ توانمندسازی عبداللهی (1385) بود. روایی این پرسشنامه­ها را هفت نفر از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق آلفای کرونباخ به‌ترتیب 95/0 و 87/0 برآورد شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آمار توصیفی و استنباطی (کولموگروف اسمیرنوف، ضریب پیرسون و تحلیل رگرسیون) استفاده شد. یافته­ها نشان داد که بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطۀ معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین ساختار سازمانی و ابعاد آن بر توانمندسازی تأثیر منفی بر جا می‌گذارد. با توجه به یافته­ها می­توان گفت که سازمان با ساختار مسطح­تر، پیچیدگی و رسمیت کمتر زمینۀ بروز توانمندی کارکنان را ایجاد می‌کند و ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان باید به این امر توجه ویژه کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Organizational Structure on Empowerment of Staff of Sport and Youth General Office of Lorestan Province

نویسندگان [English]

 • SAEED HATAMI 1
 • yazdan sobhani 2
 • Jamaleddin Beyrami Igder 1

1 Ph.D. Student of Sport Management, Kharazmi University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effect of organizational structure on empowering the staff of Sport and Youth general office of Lorestanprovince. The research method was correlation and survey. The statistical population consisted of staff of Sport and Youth general office of Lorestan province (N=58). The sample equaled the population. Organizational Structure standard questionnaire (Robins, 1987) and empowering questionnaire (Abdollahi, 2006) were used. The validity of these questionnaires was approved by 7 sport management professors and their reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient as 0.95 and 0.87 respectively. 52 questionnaires were returned and analyzed. Collected data were analyzed through descriptive and inferential statistics (K-S test, Pearson correlation coefficient and regression analysis). The results showed a significant and reverse relationship between organizational structure and staff's empowerment. Also, organizational structure and its dimensions had a significant and negative effect on empowering. According to the results, it can be said that an organization with more flexibility and less intricacy and formality help empowerment. Thus Sport and Youth general office of Lorestan province should pay special attention to this issue.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • centralization
 • empowering
 • formality
 • intricacy
 • Structure
 1. آزاده، فریدون؛ نقی‌پور، مجید و درگاهی، رضا (1387). «بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی و ساختار در ارتباط با به‌کارگیری مدیریت دانش در کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور»، مجلۀ دانشکدۀ پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دورۀ دوم، شمارۀ 3، صص 33-21.
 2. استواری، عبداله (1388). «بررسی رابطۀ بین سبک­های حل تعارض با توانمندسازی و مهارت­های ارتباطی در بین کارکنان مجتمع پتروشیمی شیراز»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، صص 87-77.
 3. اکبری، کبری (1387). «عوامل مؤثر روان‌شناختی بر توانمندسازی کارکنان آموزش و پرورش استان بوشهر»، پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد بوشهر، صص 99-95.
 4. بیک‌زاده مرزبانی، ناصر و سوری، حسن (1386). «رهبری سازمانی و توانمندسازی منابع انسانی در مدل راهبردی مدیریت دانش»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت. تهران پژوهشکدۀ مدیریت، چاپ در کتاب همایش، صص34-23.
 5. حرآبادی فرهانی، مجید (1385). «بررسی رابطۀ بین ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان بانک پارسیان تهران»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد رشتۀ مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش‌ها، دانشگاه تهران، صص 122-110.
 6. دراکر، پیتر (1380 ). «جامعه پس از سرمایه‌داری» ترجمۀ محمود طلوع. تهران: مؤسسۀ خدمات فرهنگی رسا، صص 231-227.
 7. رابینز، استینن پی (1379). «تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)»، ترجمۀ دانایی‌فرد، حسن و الوانی، مهدی، انتشارات صفار اشراقی، صص 45-40.
 8. شریفی‌پور، ابراهیم؛ فتحی بیرانوند، مجید؛ بهاروند، بهجت و موسوی، سید سعید (1388). «بررسی عوامل انگیزشی، آموزشی و مدیریتی بر توانمندسازی کارکنان و بهره‌وری در شرکت توزیع برق استان لرستان»، کنفرانس شبکه­های توزیع برق، شرکت توزیع برق استان لرستان، چاپ در کتاب همایش، صص 120-111.
 9. شهیدی، مهراندخت (1377). «بررسی رابطۀ ساختار سازمانی و انگیزش نیروی انسانی در سازمان اقتصادی شهر و روستا»، فصلنامۀ دانش مدیریت، شمارۀ 43، صص 55-48.
 10. صابونچی، رضا؛ هادوی، فریده و مظفری، سید امیر احمد (1388). «تبیین فرهنگ سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور»، نشریۀ علوم حرکتی، سال هفتم، شمارۀ 13، صص 144ـ 137.
 11. صفری، سمیه؛ تندنویس، فریدون و هادوی، سیده فریده (1390). «رابطۀ بین ساختار سازمانی و نوآوری در کارشناسان سازمان تربیت بدنی»، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص 62-53.
 12. عارفی‌نیا، حسن؛ ذبیحی، محمدرضا و ابراهیمی‌پور، حسین (1392). «بررسی رابطۀ بین ابعاد ساختار سازمانی و توانمندی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد»، فصلنامۀ مدیریت پرستاری، سال دوم، دورۀ دوم، شمارۀ اول، صص 58-48.
 13. عبداللهی، بیژن (1386). «توانمند‌سازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی»، چاپ دوم، تهران، نشر ویرایش، صص 221-218.
 14. غفوری، محمدرضا (1387). «بررسی رابطۀ جو روانشناختی با توانمندسازی
  روانشناختی و کنترل شغلی در کارکنان یک کارخانه صنعتی شهر اصفهان»،
  پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی صنعتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، صص 122-110.
 15. مشکسار، مریم (1389). «بررسی رابطۀ بین توانمندسازی و مهارت­های ارتباطی با عملکرد شغلی در کارکنان شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی شیراز»، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، صص 98-96.
 16. مظفر، حسین (1386). «بررسی تناسب و سازگاری ساختار سازمانی با اهداف راهبردی در سازمان صدا و سیما»، نشریۀ راهبرد، شمارۀ 44، صص 103-94.
 17. مقدسی، علیرضا (1385). «ارایه مدلی بر توانمندسازی کارکنان در صنعت»، نشریۀ پیام مدیریت موفق، شمارۀ 30، صص 14-3.
 18. موغلی، علیرضا و همکاران (1386). «بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان مناطق نوزده‌گانۀ آموزش و پرورش شهر تهران»، نشریۀ مدیریت دولتی، شمارۀ 2، صص 63-52.
  1. Ambad; N, A,B. (2010)."The Relationship Between Psychological Empowerment And Organizational Commitment": A Study Among Employees In Construction Sector In Kota Kinabala Sabah Malaysia. pp. 111-118.
  2. Fang Chen, Huei and Ching Chen, Yi. (2008)."The Impact of Work Redesignand Psychological Empowerment on Organizational Commitment in a Choonging Environment: An Example From Taiwan's State-Owned Enterprises. Journal of Public Personnel Management. Washington: Fall Vol 37, Iss 3, P 279-302 (24 pp.
  3. Hall,.S. S(2007). "The measurement of psychological empowerment". American Journal of Community psychology.Volume 5, Issus 2, pages 321-349.
  4. Mishra. Aneilk, Spreitzer. Gretchenm, (2007). "Explaning How surrivors Respond to Downiszing: The Roles of Trust. Empowerment, Justice, and work Redesign". The Academy ofmanagement Review. 23(3). 5, 7-588.

 

 1. Spreitzer, G M and Doneson, D (2008). "Musings on the past and future of employee empowermet in Cummings." T.(ed) Handbook of Organiztion Development, sega Publication, Los Angeles, Pages 311-24.
 2. Robbins,StephenP. (1987)" .Organzation Theory". NewYork: prentice-HHall. pp. 65-70.

 

 1. Ugboro, I. O. (2006). "Organizational Commitment Job Redesign Employee Empowerment And Intent To Among Survivors Of Restructuring And Downsizing". Journal Of Behavioral And Applied Management,  pp. 232-257.