مقایسه و تعیین نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان با برنامه‌ها‌ی ورزشی ارائه‌شده در دانشگاه‌ها‌ی دولتی شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف این تحقیق مقایسۀ نیازهای ورزشی دانشجویان با برنامه­های فوق‌برنامۀ ارائه‌شده در دانشگاه­های دولتی شهر تهران بود. تحقیق حاضر با توجه به هدف، کاربردی و از نظر راهبرد توصیفی-پیمایشی است و جمع­آوری­ داده­ها به‌­صورت میدانی ­انجام ­گرفت. جامعۀ ­آماری ­مورد مطالعه­، شامل ­کلیۀ­ دانشجویان دختر و پسر­ دانشگاه­های ­دولتی­ شهر تهران ­در سال­ تحصیلی 91-90 بود. براساس جدول مورگان 390 دانشجوی دختر و پسر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق­ساخته بود. برای تحلیل داده­ها از آزمون فریدمن و آزمون تی استفاده شد. نتایج نشان داد که ­بین فوق‌برنامۀ ارائه‌شده در دانشگاه­های دولتی شهر تهران، با نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان و همچنین بین امکانات موجود و رشته­های ورزشی مورد نیاز و علاقۀ دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا­داری وجود دارد. براساس رتبه‌بندی نیازهای ورزشی و تفریحی دانشجویان، پسران، به ورزش‌های شنا، فوتسال، فوتبال، والیبال و بدمینتون، و دختران نیز به ورزش‌های شنا، بدمینتون، والیبال و کوهنوردی علاقۀ بیشتری نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که جنسیت نقش اساسی در میزان مشارکت دانشجویان در ورزش­های دانشگاهی دارد، بنابراین، میزان علاقۀ پسران به ورزش و تفریح و شرکت آنها در فعالیت‌های ورزشی و تفریحی بیش از دختران است.
 
 

کلیدواژه‌ها


اتقیا، ناهید. (1386). نیازسنجی از اقشار مختلف زنان ایرانی در زمینۀ ورزش­های همگانی. پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، وزارت علوم تحقیقات و فن­آوری، ص: 40-25.
اتقیا، ناهید. (1387). نیازسنجی ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه الزهراء و ارائۀ راهکارهای کاربردی. نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، شمارۀ 11، صص: 50-33.
اسدی، حسن و اصفهانی، نوشین. (1381). نیازسنجی و نظرسنجی از دانشجویان در خصوص فعالیت­های تربیت بدنی و ورزش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی. چکیده آثار برگزیدۀ نخستین همایش پایان‌نامه­ها، تهران: دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران. ص:39.
توتونی، مجتبی. (1387). مشخص نمودن اولویت­های ورزشی عملی و نظری دانش‌آموزان پسر و دختر مقاطع ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ص: 85.
جلالی فراهانی، مجید. (1388). مدیریت اوقات فراغت و ورزش­های تفریحی. تهران: مؤسسۀ انتشارات دانشگاه تهران، صص: 23-10.
داودی، کریم. (1391). رابطۀ نیازهای ورزشی دانشجویان با برنامه­های فعالیت­های فوق‌برنامۀ ارائه‌شده در دانشگاه­ها. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، صص: 93-88.
رمضانی‌نژاد، رحیم و همکاران. (1383). نیازسنجی درس تربیت بدنی و ورزش در دورۀ ابتدایی. کتاب چکیده‌ها، ششمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اصفهان: دانشگاه اصفهان، ص: 75.
زرخواه، محمد. (1388). گذراندن اوقات فراغت کارکنان بانک ملت شهر تهران و نیازسنجی برنامه­های تفریحی ورزشی. پایان­نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، صص: 76-72.
عظیمی، شهاب. (1388). مطالعه و بررسی نیازهای ورزشی استان همدان. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، مازندران: دانشگاه شمال، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص: 101-89.
فتحی واجارگاه، کوروش. (1381). نیازسنجی آموزشی (الگوها و فنون). تهران: نشر آییژ، ص: 12.
فتحی­واجارگاه، کوروش. (1385). نیازسنجی پژوهشی (مسئله‌یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی). تهران: نشر آییژ، صص: 20-15.
فرج‌اللهی، نصرت‌الله. (1373). بررسی جایگاه تربیت بدنی و ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه تهران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران: تربیت بدنی، دانشگاه تهران، صص: 44-41.
13.  کرمی، محسن. (1387). مقایسۀ اثر بخشی فعالیت‌های فوق‌برنامه ورزشی دانشگاه‌های رازی و آزاد اسلامی کرمانشاه. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، مازندران: دانشگاه شمال، صص: 86-55.
لطفی، مجتبی. (1388). نیازسنجی ورزشی کارکنان شرکت فولاد مبارکه و ارائۀ راهکارهای کاربردی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ تربیت بدنی، ص:83.
محمدی، علی. (1374). بررسی نحوۀ گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه­های آزاد اسلامی جنوب خراسان. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران: دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران، صص: 53-51.
16.   نبی‌زاده، مجتبی. (1387). بررسی میزان مشارکت دانشجویان دانشگاه­های غیرانتفاعی استان مازندران در فعالیت­های ورزشی-تفریحی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، مازندران: دانشگاه شمال، صص: 105-91.
ورمقانی، مجید. (1391). نیازسنجی­ ورزشی­ آتش­نشانان­ شهر تهران ­با رویکرد مدیریتی. پایان‌­نامۀ کارشناسی­ارشد، تهران: دانشگاه­ تربیت ­مدرس، صص: 40-25.
 
Connell, H. (2004). University research Management. Paris: OLCD publication, France, p p: 115-120.
Fathi Vajargah, K. (2005). Research Needs. Assessment at University Level. University of Kassel, Germany, p p: 90-95.
Jeffrey J. Milroy. (2010). Behavior, Theory and Practice: Promoting Physical Activity among American College Students. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School at the University of North Carolina at Greensboro, p p: 70-73.
Johnston, N. (2008). Sport needs assessment in Education and Skills (DFES) of England. Available from: www.teachernet.gov.uk, PP: 25-29.
National Heart Lung and Blood Institute. (2009). Obesity Education Initiative: Guide to Physical Activity. Retrieved on September 3rd, p p: 11-16.
Neulinger, J. (1995). Attitude dimensions of leisure and participation in recreation program. Sport Discus: DN: serials ID: 10503, P: 69.
Participation of Australians and Tasmanians in Exercise, Recreation and Sport. (2011). Available from: www.erass.com.
Saxena, R & Borzekowski DL. (2002). Physical activity levels among urban adolescent female. Journal podiatry Abduls gynecology, 15, P: 279.
Scholastic Incorporation. (2007). kids USA Survey: Favorite sport. Available from: www.scholastic.com, P: 13.
27.    Ugboaya, A. (1997). An analysis of students, levels of participation in extracurricular activities at a selected public education. Ed Dissertation, PP: 105-112.
United States Department of Health and Human Services. (2009). Healthy People 2020: The Road Ahead.Retrieved February 12.
Walter, D. (2010). Investigating adolescent physical activity patterns with a case study of three Irish towns. Waterford institute of technology, p: 36.