نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 کارشناس‌ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکدۀ علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس‌ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش تولیدات علمی 30 عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تولیدشده بین سال­های 1383 تا نیمۀ اول 1389، بررسی شده است. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز، تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشکده در سال‌های مورد پژوهش، از طریق گردآوری سوابق فعالیت‌های پژوهشی اعضا و در برخی موارد نیز به‌دلیل دسترسی نداشتن به سوابق علمی فرد، از طریق جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف استخراج و در چک‌لیست‌های مجزا ثبت شد. پس از آن مجموعه اطلاعات به‌دست‌آمده هر بار به‌تناسب یکی از پرسش‌های طرح‌شده در پژوهش، مرتب و با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که مقالات علمی چاپ‌شده در نشریات داخلی در هر چهار گرایش از وضعیت مطلوبی برخوردارند، درحالی‌که در نشریات خارجی با توجه به تعداد اعضای هیأت علمی، گروه آموزشی طب ورزشی و گروه فیزیولوژی ورزشی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گروه‌های مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دارند. از لحاظ تعداد مقالات همایش‌های داخلی و خارجی هر چهار گروه از وضعیت مطلوبی برخوردارند و گروه طب ورزشی با دو عضو هیأت علمی در همایش‌های بین‌المللی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گروه‌های آموزشی دیگر دارد. با توجه به تعداد مقالات چاپ‌شده در نشریات ISI نیز گروه طب ورزشی با دو عضو هیأت علمی نسبت به دیگر گروه‌های آموزشی از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Scientific Products of Scientific Members of Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran (2004-2010)

نویسندگان [English]

  • seyed Nasrolah Sajadi 1
  • narges ashouri 2
  • mina besharati 3
  • maryam rezvanfar 4

1 Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 M.Sc. of Sciences Library & Information, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 M.Sc. of Sciences Library & Information, Faculty of Education, University of Tehran, Tehran, Iran

4 M.Sc. of Sciences Library & Information, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

    In the present study, scientific products of 30 members of Physical Education and Sport Sciences Faculty, University of Tehran (2004-2010) were investigated. To collect the data, the scientific products of these members were collected by the resumes of their research activities and also by searching various databases and registered in separate checklists. Then, the gathered data were consecutively ranked based on one of the study questions and Excel software was used to analyze the data. The results showed that the articles published in local journals were ideal in all physical education fields while in international journals, sport medicine and sport physiology articles were in a better condition than those in sport management and motor behavior. Regarding the number of articles in national and international conferences, all fields were in an ideal condition. Sport medicine with two scientific members had the best condition in international conferences. Regarding the number of ISI articles, sport medicine with two scientific members enjoyed the most ideal condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Education and Sport Sciences Faculty
  • scientific articles
  • scientific members
  • scientific products
  • University of Tehran
 
1. اسدزاده، زهرا (1386 ) "میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل". فصلنامۀ کتاب، صص: 230 – 215.
2. باوی، فرح. ( 1388) "بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت در سال‌های 1368 1382". فصلنامۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی، سال دوازدهم، شمارۀ 2، ص 119.
3. تصویری قمصری، فاطمه، جهان‌نما، محمدرضا.( 1385)" بررسی وضعیت تولیدات علمی پژوهشگران پژوهشکدۀ مهندسی در سال‌های 1370 1384". کتابداری و اطلاع‌رسانی، جلد 10، شمارۀ 2. صص 123- 120.
4. حری، عباس. (1378) "بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تا پایان سال 1378". فصلنامۀ کتاب، دورۀ دهم. صص: 39-36.
5. حسن‌زاده، حافظ محمد و دیگران. (1387) "بررسی تولیدات علمی نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه با شبکه‌های تألیف مشترک در پایگاه WOS ( Web of Science ) تا پایان سال 2007 میلادی". مدیریت سلامت. دورۀ 11، شمارۀ 34. صص: 66 – 59.
6. سبحانی، عبدالرسول، تبری، رسول، طایفه، نجم‌اله. (1388) "وضعیت تولید مقالات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان". مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دورۀ 18، شمارۀ 70، صص: 86 – 80.
7. شیخی‌نژاد (1386) "بررسی وضعیتتولیدات علمی اعضای هیأت علمی رشتۀ کتابداری و اطلاع‌رسانی در دانشگاه‌ها و مراکزپژوهشی دولتی ایران (1384-1380("پایان‌‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. 74-68.
8. صبوری، علی‌اکبر. (1381) "بررسی کارنامۀ پژوهشی ایران در سال 2003". رهیافت، ص: 91 – 78.
9. فروغی، فیض‌اله. (1384). "وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه". مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 5 (2). صص: 199-194.
10. فهیمیان، مونا. (1381) "بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشکدۀ فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1375 لغایت 1379". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. 67-56.
11. محسنی، منوچهر. (1372) "مبانی جامعه‌شناسی علم". تهران: کتابخانۀ طهوری. 54-45.
12. مزینانی، علی. (1380) "بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی از جانب اعضای هیئت علمی آموزش کشور". رهیافت، 25، صص: 217 – 196.
13. Amini Pour MR, Ghasemi MH.) 2000 ( “Evaluation of Research Proposals & Medical Students Theses". Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences & Health Services. 2 (8), pp: 96-89.
14. Carper, R. M. (2004). Scholarly productivity, publication outlets and article themes of faculty in APA-accredited school pscychology programs: 1995-1999. Scholarly psychology Quarterly,19 (2),pp: 141-165.
15. Lee, Chu Keong. (2003) "A scientometrics study of the research performance of the institute of Molecular and Cell Biology in Singapore”. Scientometrics, vol. 56, No.1, pp: 92-110.
16. Osadebe, F. O. (1996). An investigative study in educational research productivity and scholarly publications among faculty members in institutions of higher learning. Doctoral dissertation, Texas Southern University, Texas.Abstract.
17. Pereira and Escudra (1999).” The Scenario of Brazilian Health Science in the period of 1981 to 1995”. Scientometrics, 45(1):pp: 95-105