نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 . استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد تبریز، تبریز، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط احتمالی هوش هیجانی مربیان با خودسودمندی و اضطراب رقابتی ورزشکاران است. آزمودنی‌های تحقیق پیش رو همۀ بازیکنان و مربیان شرکت‌کننده در مسابقات قهرمانی جوانان و نوجوانان تنیس روی میز بانوان کشور (120 ورزشکار با میانگین سنی 28/2 ± 05/15 سال و 30 مربی با میانگین سنی 96/10 ± 15/39 سال) بودند. ورزشکاران، پرسشنامۀ خودسودمندی عمومی‌ شرر و همکاران (1982) و پرسشنامۀ اضطراب رقابتی-حالتی (CSAI-2) مارتنز (1990) و مربیان هر دو ردۀ جوانان و نوجوانان، پرسشنامۀ هوش هیجانی برادبری و گریوز را تکمیل کردند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری 05/0 به‌وسیلۀ نسخۀ 16 نرم‌افزار SPSS بررسی شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که همۀ مؤلفه‌های هوش هیجانی به‌غیر از خودآگاهی و خودمدیریتی با احساس خودسودمندی دختران ورزشکار نخبۀ تنیس روی میز کشور ارتباط معناداری دارد. همچنین تمامی مؤلفه‌های هوش هیجانی با اضطراب رقابتی دختران ورزشکار نخبۀ تنیس روی میز کشور ارتباط معناداری دارند. به‌نظر می‌رسد هوش هیجانی موجب افزایش آگاهی مربیان از نیازهای روان‌شناختی خود و ورزشکارانشان می‌شود و به آنان کمک می‌کند تا از وجود برخی مشکلات مطلع شوند و منابع روان‌شناختی لازم را برای مقابله با آنها شناسایی و تقویت کنند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial intention Case: Physical Education students of University of Tehran

نویسندگان [English]

 • zahra eskandari 1
 • yaghob badriazarin 2
 • Hamid Janani 3

1 . MSc. Student of Management and Planning in Physical Education, Islamic Azad University, East Azerbaijan Science and Research Branch, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Psychology Department, Tabriz University, Tabriz, Iran

3 . Assistant Professor, Physical Education Department, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Abstract:
Given the increasing importance of entrepreneurship and its important role in students’ employment, this study was conducted to examine the effect of Emotional Intelligence on students' entrepreneurial intentions. A model was developed and was tested among undergraduate students of Physical Education faculty of Tehran University. The model was tested by Using the Structural Equation Modeling (SEM). Based on the findings of this research, Emotional intelligence dimensions have positive effects on entrepreneurial intentions. Since Emotional intelligence can be educated, so it can be an important factor in the development of students' entrepreneurial intentions and entrepreneurship.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Entrepreneurship
 • Entrepreneurial intentions
 • Structural Equation Modeling
 • The Theory of Planned Behavior
 1. اصفهانی، نوشین و قزل سفلو، مجید. (1390). "بررسی رابطۀ اعتماد به نفس و عملکرد بر اضطراب رقابتی زنان فوتبالیست آماتور وحرفه‌ای". فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست، شمارۀ 9، زمستان 1390، صص 149-135.
 2. اکبری، مهرداد؛ پوراعتماد، حمیدرضا و صالح صدق‌پور، بهرام. (1389). "تأثیر برنامة مداخله‌ای- آموزشی جرأت‌ورزی، حل مسئله و حرمت خود بر هوش هیجانی" . فصلنامة روان‌شناسی کاربردی، شمارۀ 4، بهار1389، صص 64-52.
 3. برادبری، تراویس و گریوز، جین. (1384)."آزمون هوش هیجانی". چاپ دوم، تهران: انتشارات ساوالان، صص 81-73.
 4. تجاری، فرشاد. (1379). "ارتباط بین احساس خودسودمندی، اجرای کشتی و اضطراب رقابتی". نشریۀ المپیک، شمارۀ 18، پاییز و زمستان 1379، صص 102-89.
 5. عبدلی، بهروز؛ فارسی، علیرضا؛ علیخانی راد، علی و ملک‌شاهی، مریم. (1391)."ارتباط خودکارآمدی و هوش هیجانی با عملکرد مردان گلبالیست لیگ برتر". نشریۀ روان‌شناسی ورزش، شمارۀ 2، زمستان 1391، صص 7-5 .
 6. عطاردی، علیرضا؛ لطفی، غلامرضا؛ متقی، محمودرضا؛ دائمی، عباس و روحانی، زهرا. (1390)."بررسی رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب و عملکرد بازیکنان فوتسال شهرستان گناباد". فصلنامۀ افق دانش، شمارۀ 17، پاییز1390، صص 66-58.
 7. ملایی، عین‌اله؛ هروی، لادن؛ افتخارالدین، رضا و آسایش، حمید. (1390)."بررسی رابطۀ هوش هیجانی و موفقیت مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان". نشریۀ دانش و تندرستی، شمارۀ 6، زمستان 1390، صص 24-20.
 8. نریمانی، محمد؛ آریان‌پور، سعید؛ ابوالقاسمی، عباس و گنجی، مسعود. (1386). "مقایسۀ اثربخشی دو روش تصویرسازی ذهنی و تن‌آرامی ‌بر افزایش خودکارامدی و عملکرد ورزشی". نشریۀ حرکت، شمارۀ 32، تابستان 1386، صص 17-5.
  1. Bandura, A. (1997). "Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change". Psychological Review, 2, pp:191-215.
  2. Beachump, M. R., Bray, R. S., Albinson, J. G. (2002). "Pre- competition imagery, self efficacy and performance in colegiat golfers". Journal of Sport Sciences, 20, pp: 697-705.
  3. Brown, C., George-Curran, R., Smith, M. (2003).  "The role of emotional intelligence in the career commitment and decision-making process". Journal of Career Assessment, 11, pp: 379-392.
  4. Chantler, A. (2010). "Do coaches make an impact on athletic performance and motivation?" . California: Pacific Lutheran University, pp: 84-116.
  5. Craft, L., Becker, B. J., Feltz, D. L. (2003). "The relationship between the competitive state anxiety Inventory-2 and sport performance: a meta-analysis". Journal of Sport & Exercise Psychology, 25, pp: 44-65.
  6. Gould, D., Greenleaf, C., Guinan, D., Chung, Y. (2002). "A survey of U.S. Olympic coaches: Variables perceived to have influenced athlete performances and coach effectiveness". The Sport Psychologist, 16, pp: 229-250.

 

 1. Hanin, Y. L. (1995). "Individualized zones of optimal functioning (IZOF) model: An idiographic approach to performance anxiety". Sport Psychology, 37(6), pp: 103-119.
 2. Harmer, R., Palmer, B. (2008).  "Does emotional intelligence focused coaching improve self and subordinate ratings of team effectiveness?". School of Psychology, 4(38), pp: 68-83.
 3. Herzig, M. (2002). "Psychological factors and skills and the effectiveness of a coach". Sport Psychology, 12, pp: 39-41.
 4. Hollembeak, J., Amorose, A. J. (2005). "Perceived coaching behaviors and college athletes' intrinsic motivation: A test of self-determination theory". Journal of Applied Sport Psychology, 17(1), pp: 20-36.
 5. Jones, G. S. (1995)." Predisposition to experience debilitative and facilitative anxiety in elite and non-elite performers". The Sport Psychologist, 9, pp: 201-211.
 6. Larson, A. (2006)."Student perception of caring teaching in physical education".Sport Education Society, 11, pp: 337-352.
 7. Maddux, J. E., Meier, L. J. (1995).  "Self-efficacy, adaptation, and adjustment". New York: Plenum, pp: 143-172.
  1. Martens, R., Kirschner, P. A. (2004)."Predicting intrinsic motivation". USA Association for Educational Communications and Technology, pp: 48-52.
  2. Mayer, J. D., Salovey, P. (1990). "Emotional intelligence".Imagination, Cognition and Personality, 17, pp: 433-442.
  3. Meyers, M. C., Bourgeois, A. E. (1996)."Psychological skills assessment and athletic performance in collegiate rodeo athletes". Journal of Sport Behavior, 19(2), pp: 132-146.
  4. Nowicki, D. (2010)."Psychological skills of a coach and their application in the training and competitive process ".Sport Psychology, 2, pp: 104-113.
  5. O’Rourke, D. J., Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P. (2011).  " Trait anxiety in young athletes as a function of parental pressure and motivational climate: Is parental pressure always harmful?". Journal of Applied Sport Psychology, 23(4), pp: 398-412.
  6. Parker, J. D., Taylor, G. J., Bagby, R. M. (2001). "The relationship between emotional intelligence and alexitymia" . Personality and Individual Differences, 30, pp: 107-115.
  7. Prapavessis, H., Carron, A., Spink, K. (1996).Team building in sport". International Journal of Sport Psychology, 27(3), pp: 269-285.
  8. Radolph, D. L. (1996). "Influence of exercise related affect on post exercise self efficacy ". Journal of Interdisciplinary Research in Physical Education, 1(1), pp: 22-30.
  9. Rastegar, M., Memarpour, S. (2009)."The relationship between emotional intelligence and self-efficacy among Iranian EFL teachers". System, 37, pp: 700-707.
  10. Ronayne, L. S. (2004). "Effects of coaching behaviors on team dynamics: How coaching behaviors influence team cohesion and collective efficacy over the course of a season". M. S., OH, Miami: Miami University Oxford, pp: 87-101.
  11. Rutkowska, K. G. (2012)."Emotional intelligence and the sense of efficiency of coaching and instructing in wrestling". Polish Journal of Sport and Tourism, 19, pp: 46-51.
  12. Schunk, D. H.,Maddux, J. E. (1995)."Self-efficacy and education and instruction in Self-efficacy, adaptation, and adjustment". New York: Plenum, pp: 119-251.
  13. Smith, R. E., Ptacek, J. T., Patterson, E. (2000).  "Moderator effects of cognitive and somatic trait anxiety on the relation between life stress and physical injuries". Anxiety, Stress, and Coping, 13, pp: 269-288.
  14. Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P. (2007)."Effects of a motivational climate intervention for coaches on young athletes’ sport performance anxiety".  Journal of Sport & Exercise Psychology, 29, pp: 39-59.
  15. Smoll, F. L., Smith, R. E., Barnett, N. P., Everett, J. J. (1993). "Enhancement of children’s self-esteem through social support training for youth sport coaches". Journal of Applied Psychology of Sport and Exercise, 78, pp: 602-610.
  16. Taghizadeh, F., Shojaie, M. (2012).  "Comparing emotional intelligence and team cohesion of elite and amateur table tennis players ". Advanced in Applied Science Research, 3(6), pp: 3633-3639.
  17. Taylor, G. J., Bagby, R. M., Parker, J. D. (1997)."Disorder of affect regulation: Alexitymia in medical and psychiatric illness". UK: Cambridge University Press, pp: 249-276.
  18. Theodorakis, Y. (1995). "Effect of self efficacy, satisfaction and personal goals on swimming performance ". Sport Psychologist, 9(3), pp: 245-253.