نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 . استادیار گروه تربیت بدنی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات سنندج، سنندج، ایران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطۀ تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی شغلی داوران لیگ‌های فوتبال ایران بود. به این منظور 122 نفر از داوران و کمک‌داوران قضاوت‌کننده در لیگ‌های فوتبال کشور در فصل 92-91 در این تحقیق که توصیفی از نوع همبستگی بود، داوطلبانه شرکت کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های تعهد سازمانی آلن و میر (1991) و پرسشنامۀ تحلیل‌رفتگی شغلی مسلش و جکسون (1981) استفاده شد. براساس یافته‌های پژوهش، بین تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی شغلی رابطۀ منفی و معنا‌داری وجود دارد؛ یعنی داورانی که در مقیاس تعهد سازمانی نمرۀ بالایی کسب کرده بودند، تحلیل‌رفتگی شغلی کمتری داشتند. همچنین نتایج نشان داد که تنها فرسودگی عاطفی واجد شرایط پیش‌بینی تعهد سازمانی است. در بررسی رابطۀ علی میان تحلیل‌رفتگی شغلی و تعهد سازمانی داوران نشان داده شد که تحلیل‌رفتگی شغلی اثر منفی و معنا‌داری بر تعهد سازمانی داوران دارد. از آنجا ‌که تحلیل‌رفتگی شغلی داوران به کاهش تعهد سازمانی می‌انجامد، توصیه می‌شود با شناسایی و کاهش عوامل بروز تحلیل‌رفتگی شغلی، از کاهش تعهد سازمانی و درنهایت عملکرد آنها جلوگیری شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Organizational Commitment on Job Burnout in Iran Football League Referees

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Moradi 1
 • S Mohamadi 2
 • Mahmuod Jamali Galeh 3
 • Javad Moradichaleshtori 4

1 . Assistant Professor, Physical Education Department, Literature and Humanities Faculty, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Assistant Professor, Physical Education Department, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

3 MSc. of Sport Management, Islamic Azad University, Sanandaj Sciences and Research Branch, Sanandaj, Iran

4 MSc. of Sport Management, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study was to investigate the relationship between organizational commitment and job burnout among Iran football league referees. In this descriptive-correlation study, 122 referees and assistant referees of Iran football leagues in season 2012-2013 participated voluntarily. Organizational Commitment Scale (Allen and Meyer, 1991) and Maslach and Jackson Burnout Inventory (1981) were used to collect data. The results revealed a significant and negative relationship between organizational commitment and job burnout, that is to say those referees who gained high organizational commitment scores had low job burnout. Also, the emotional exhaustion was the only eligible predictor of organizational commitment. The causal relationship between job burnout and organizational commitment showed the significant negative effect of job burnout on organizational commitment of referees. Since the job burnout reduced organizational commitment, it is recommended to identify and reduce causes of job burnout in order to prevent the decrease of organizational commitment and ultimately job performance.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Football
 • Job Burnout
 • modeling
 • Organizational Commitment
 • referees
 1. احمدی، اژدر و محمدزاده، حسن. (1388). "منابع استرس در داوری حرفه‌ای فوتبال ایران". فصلنامۀ المپیک، 45، صص 24-12.
 2. جمالی گله، محمود. (1391). "ارتباط بین منابع استرس با تحلیل‌رفتگی شغلی و شیوه‌های مقابله با آن در داوران لیگ فوتبال ایران (لیگ دوازدهم)". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کردستان. ص 45.
 3. دربندی، محسن. (1389). "نقش رضایت‌مندی شغلی و رضایت زندگی در تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان مجموعۀ پتروشیمی فاز یک عسلویه". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان. ص 58.
 4. رضائیان، علی. (1387). "مبانی سازمان و مدیریت". تهران: انتشارات سمت. ص 35.
 5. صباغیان راد، لیلا؛ تندنویس، فریدون؛ مظفری، سید امیر احمد و زارعی، علی. (1385). "ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل‌رفتگی مدرسین تربیت ‌بدنی عمومی". پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 10، صص 103-89.
 6. ضابطیان، رسول. (1390). "بررسی ارتباط بین استرس شغلی و رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری داوران فوتبال لیگ (لیگ دهم)". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، صص 57-50.
 7. غلامیان، جواد؛ گلزار، سمیه؛ حسینی، سیده مهسا و طالب‌پور، مهدی. (1388). "بررسی تحلیل‌رفتگی ناشی از قضاوت در داوران ملی و بین‌المللی فوتبال ایران و رابطۀ آن با میزان استرس". نشریۀ مدیریت ورزشی، 1، صص 157-141.
 8. کردتمینی، بهمن و کوهی، ملیحه. (1390). "بررسی تعهد سازمانی با تحلیل‌رفتگی شغلی و معنویت سازمانی در بین کارمندان ادارۀ پست شهرستان زاهدان و گرگان". پژوهش در مدیریت‌های عمومی، 12، صص 144-129.
 9. مرادی چالشتری، جواد؛ جمالی گله، محمود؛ مرادی، محمدرضا و نوروزیان قهفرخی، سهیلا. (1391). "ارتباط بین تحلیل‌رفتگی شغلی و تعهد سازمانی داوران لیگ هندبال ایران". دومین همایش ملی علم و هندبال، تهران، دانشگاه شهید بهشتی. ص 71.
 10. وردی‌نژاد‏‎، فریدون و حسن زادی‏،‎‏ زهرا. (1385). "بررسی ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیل‌رفتگی شغلی"، پژوهشنامۀ علوم انسانی و اجتماعی‏‎,‎‏۲۳، صص 146-129.
 11. Erdhiem, J., Wang, M., Zickar, M. J.(2006). “Linking the big five personality constructs to organizational commitment”. Journal of Personality and Individual Differences, 41(5), pp: 959-970.
 12. Hendrix, A. E., Acevedo, E., Hebert, E. (2000). “An examination of stress and burnout in certified athletic trainers at division I-A universities”. Journal of Athletic Training, 35(2), pp: 139-144.
 13. Jamal, M. (2011). “Job stress, performance and organizational Commitment in a multinational company: An Empirical study in two countries”. International Journal of Business and Social Science, 2(20), pp: 20-29.
 14. Khatibi, A., Asadi, H., Hamidi, M. (2009). “The relationship between job stress and organizational commitment in national Olympic and Paralympics Academy”. World Journal of Sport Sciences, 2(4), pp: 272- 279.
 15. Kinjerski, V., Skrypnek, B. (2008). “The promise of spiritual work increasing job satisfaction and organizational commitment and reducing turnover and absenteeism in long term care”. Journal of Gerntoplogical Nursing, 34 (10), pp: 17-27.
 16. Lambert, E. G., Hogan, N. L., Jiang, S. (2010). “A preliminary examination of the relationship between organizational structure and emotional burnout among correctional staff”. The Howard Journal of Criminal Justice, 49(2), pp: 125-146.
 17. Maryama, N. H. B., Zawawi, N., Hitam, M., Jody, J. M. (2011). “Organizational commitment and job burnout among employees in Malaysia”. International Conference on Business and Economics Research, IACSIT Press, Kuala Lumpur, Malaysia, pp: 185-187.
 18. Maslach, C., Jackson S. E. (1993). “Maslach burnout inventory manual”. 2nd Ed. CA: Consulting Psychologists Press, p: 24.
 19. Meyer, J. P., Herscovitch, L. (2001). “Commitment in the work place: Towards a general model”. Human Resources Management Review, 11, pp: 299 - 326.
 20. Meyer, J. P., Allen, N. J. (1991). “A three-component conceptualization of organizational commitment”. Human Resource Management Review, 1, pp: 61–89.
 21. Mowday, R. T., Porter, L. W., Steers, R. M. (2010). “Employee - organization linkages: the psychology of commitment, absenteeism, and turnover”. New York: Academic Press, pp: 87-89.
 22. O’brien, L. (2010). “Structural empowerment, psychological empowerment, and burnout in registered staff nurses working in dialysis centers”. Nephrology Nursing Journal, 38 (2), pp: 199-214.
 23. Ozyer, K., Eryigit, M., Erbabarli, A. (2013). “The relationship between burnout and organizational commitment: A survey in Turkish business context”. International Conference on Business, Economics, and Accounting, Bangkok, Thailand, p: 541.
 24. Rainey, D. W. (1999). “Sources of stress, burnout, and intention to terminate among basketball referees”. Journal of Sport Behavior, 22(4), pp: 578-590.
 25. Voight, M. (2009). “Sources of stress and coping strategies of US soccer officials”. Stress and Health, 25, pp: 91–10.