بررسی مشکلات و موانع باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 . کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی مشکلات باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونۀ آماری، کلیۀ مدیران و صاحبان باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد بودند که تعداد آنها برابر با 91 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ حاوی 21 سؤال بود که موانع و مشکلات باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد را از جنبه­های مختلف ارزیابی می­کرد. روایی پرسشنامه را هشت تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به‌دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها، درنهایت 80 پرسشنامه ارزیابی شد. براساس نتایج پژوهش، مشکلات و موانع این باشگاه­ها به چهار دسته موانع حقوقی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و دولتی، و اقتصادی تقسیم‌ شد. نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان داد، مهم­ترین مشکلات باشگاه­های خصوصی شهرستان شهرکرد عبارت بودند از: هزینۀ بالای راه­اندازی و ساخت اماکن خصوصی ورزشی (80/4)؛ ناکافی بودن تسهیلاتی مثل وام بانکی و غیره (50/4)؛ بالاتر بودن هزینۀ استفاده از بخش­های خصوصی در ورزش نسبت به باشگاه­های دولتی (36/4)؛ هزینه­های زیاد نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی (33/4)؛ عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم‌گیری برای ارائۀ مجوز (14/4).

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. احمدوند، محمدرحیم. (1374). "تحلیلی پیرامون خصوصی­سازی و روند آن طی برنامۀ پنج‌سالۀ اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، ص 2.
  2. احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن و بختیار، ترتیبیان. (1385). "بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبانباشگاه‌های خصوصی شهرستان ارومیه". اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص 8-1.
  3. اکبری، حسین و داودی، دردانه. (1380). "مدیریت خصوصی­سازی". نشر مرکز پژوهش صنعتی آریانا، تهران، ص 65.
  4. پاداش، دنیا؛ سلطان حسینی، محمد؛ خبیری، محمد و فتحی، سعید. (1388). "تعیین و اولویت­بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی­سازی باشگاه­های ورزشی". همایش بین­المللی علم و فوتبال، آکادمی ملی فوتبال، تهران، صص 20-16.
  5. جوان، عیسی. (1386). "بررسی وضعیت ساختاری، برنامه­ریزی و بودجۀ باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه ارومیه، ص 97.
  6. خورشیدی، ابوالفضل. (1388). "مشکلات اساسی تربیت ‌بدنی و ورزش با تأکید بر برنامۀ چهارم توسعه و پیشنهاد برای برنامۀ پنجم پیشرفت و عدالت". مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، طرح شمارۀ 9960، تهران، صص 16-14.
  7. خورشیدی، ابوالفضل. (1386)."فوتبال در نظام باشگاه­داری". مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، طرح شمارۀ 8628، تهران، صص 24-23.
  8. خوش‌خبر، امیر. (1377). "بررسی و تحلیل آثار خصوصی‌سازی در سازمان تربیت بدنی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران، ص 2.
  9. شاه­بندزاده، حمید. (1372). "بررسی اثرات خصوصی­سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی (ادارۀ کل بوشهر) ". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص 89.
  10. شاهرخ­شاهی، محمدباقر. (1388). "خصوصی‌سازی در ورزش، کاهش هزینه­های دولت". هفته‌نامۀ برنامه، سال هفتم، شمارۀ 310، صص 27-23.

  11. شمسایی، نبی؛ عبدی، هادی و بلوچی، رامین. (1388). "بررسی وضعیت باشگاه­های ورزشی خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغال‌زایی". فصلنامۀ المپیک، شمارۀ 48، صص 72-63.

  12. عارفیان، یدالله. (1384). "بررسی سیاست خصوصی‌سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، ص 2.

  13. عسکریان، فریبا و جعفری، افشار. (1388). "مقایسۀ هزینه­های ورزشی خانوار ایران در سال 1380 تا 1385". فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 25، صص 113-109.

  14. عسکریان، فریبا؛ فرجی، احمد؛ گودرزی، محمود و جعفری، افشار. (1384). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 1377 و 1380". نشریۀ حرکت، شمارۀ 24، صص 44-25.

  15. علی­دوست­ قهفرخی، ابراهیم. (1389)."تحلیل موانع پیاده­سازی سیاست­های کلی اصل 44 در ورزش حرفه­ای جمهوری اسلامی ایران"، رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، صص 180-175.

  16. علی­دوست­ قهفرخی، ابراهیم؛ کوزه­چیان، هاشم؛ جلالی فراهانی، مجید و ترکی، مریم. (1389). "بررسی و مقایسۀ رضایت­مندی مشتریان زن باشگاه­های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران". نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت)، شمارۀ 5، صص 140-127.

  17. فاضل، محمود؛ صالح‌پور، مجتبی؛ حسینی، سید علی؛ نیازی، سید محمد و موسوی، سید حسن. (1385). "بررسی موانع خصوصی­سازی در ورزش کشور"، مجموعه مقالات همایش منطقه­ای تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ص 113.

  1. کاشف، میرمحمد؛ جعفری، علی‌محمد و احمدی، اژدر. (1386). "بررسی موانع و مشکلات موجود در رابطه با اصل 44 قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه­های خصوصی شهرستان اصفهان". ششمین همایش بین­المللی تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، کیش، ص 19-17.
  2. یوسفی، بهرام؛ حسنی، زهره؛ قانی، پوریا و کریمی، کامیار (1385). "توصیف اشتغال­زایی باشگاه­های ورزش بخش خصوصی شهر کرمانشاه"، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 2، صص 36-25.
   1. Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., Nassis, P. (2005). “Customers’ expectations of service in Greek fitness centres”. Managing Service Quality, 15(3), pp: 245-258.
   2. Barros, C. P. (2006). “The Financial crisis in Portuguese football”. Journal of Sport Economics, 7(1), pp: 96-104.
   3. Muzangaza, C., Chaitwa, G. (2001). “The role of ideological and behavioural differences inprivatization problems in transition economies (the context of Zimbabwe)”. Dissertation, WaldenUniversity, p: 74.
   4. Nana, G., Sanderson, K., Goodehid, M. (2002). “Economic impact of sport: Report to Hong Kong sports development board”. Wellington, New Zealand: Business and Economic Research Limited (BERL), p: 20.
    1. Parks, J., Quarterman, J., Thibault, L. (2006). “Contemporary sport management”. 3rd Edition, Human Kinetic, p: 213.
   5. Smith, S. J. (1997). “Football, its values, finances and reputation”. Informe para la Football Association, pp: 12-15.
   6. Sport England (2003). “The value of sports economy in the regions: The case of the west midlands”. Available from: https://www.sportengland.org/media/102753/economic-value-of-sport-in-england-1-.pdf
   7. Tomaru, Y. (2007). “Privatization, productive efficiency and social welfare with a foreign competitor”. Research in Economics, 61, pp: 224–232. 
   8. Woolf, J. (2008). “Competitive advantage in the health and fitness industry: Developing service bundles”. Sport Management Review, 11, pp: 51–75.