نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 . استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکدة تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 . کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی مشکلات باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه و نمونۀ آماری، کلیۀ مدیران و صاحبان باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد بودند که تعداد آنها برابر با 91 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامۀ حاوی 21 سؤال بود که موانع و مشکلات باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد را از جنبه­های مختلف ارزیابی می­کرد. روایی پرسشنامه را هشت تن از استادان مدیریت ورزشی تأیید کردند و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ 91/0 به‌دست آمد. پس از توزیع پرسشنامه‌ها، درنهایت 80 پرسشنامه ارزیابی شد. براساس نتایج پژوهش، مشکلات و موانع این باشگاه­ها به چهار دسته موانع حقوقی و قانونی، اجتماعی و فرهنگی، مدیریتی و دولتی، و اقتصادی تقسیم‌ شد. نتایج تحلیل آزمون فریدمن نشان داد، مهم­ترین مشکلات باشگاه­های خصوصی شهرستان شهرکرد عبارت بودند از: هزینۀ بالای راه­اندازی و ساخت اماکن خصوصی ورزشی (80/4)؛ ناکافی بودن تسهیلاتی مثل وام بانکی و غیره (50/4)؛ بالاتر بودن هزینۀ استفاده از بخش­های خصوصی در ورزش نسبت به باشگاه­های دولتی (36/4)؛ هزینه­های زیاد نگهداری و تعمیر اماکن ورزشی (33/4)؛ عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم‌گیری برای ارائۀ مجوز (14/4).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Problems in Private Sport Clubs in Shahr-e-kord City

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Farahani 1
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 2
 • Seyede Tahere Derakhshande Ghahferrokhi 3

1 . Professor, Sport Management Department, University of Payam e Noor, Tehran, Iran

2 . Assistant Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 . M.Sc. in Sport Management, University of Payam e Noor (South Tehran Branch), Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The aim of this study was to investigate the problems of private sport clubs in Shahr-e-kord city. This study used a descriptive method and it was conducted as a survey. The statistical population and sample were all managers and owners of private sport clubs of Shahr-e-kord city (N=91). A questionnaire (21 items) which evaluated the problems of these sport clubs from different perspectives was used to collect data. The validity of the questionnaire was approved by 8 professors of sport management, and its reliability was calculated as 0.91 by Cronbach’s alpha coefficient. After questionnaire distribution, 80 questionnaires were collected and analyzed. Results showed that problems and barriers of these clubs were divided into four categories: legal and lawful barriers, social and cultural barriers, managerial and ministerial barriers and economic barriers. The results of Freidman test showed that the most important problems of these clubs were high costs of establishment and construction of private sport facilities (4.80), lack of financial facilities such as loans (4.50), higher costs of private sport clubs than public ones (4.36), high costs of maintenance and repairs of sport facilities (4.33), and inconsistency of executive units and plurality of determinant organizations to issue club licenses (4.14).
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Economy
 • Ownership
 • Privatization
 • Shahr-E-Kord
 • Sport Club
 1. منابع

  1. احمدوند، محمدرحیم. (1374). "تحلیلی پیرامون خصوصی­سازی و روند آن طی برنامۀ پنج‌سالۀ اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران، ص 2.
  2. احمدی، اژدر؛ محمدزاده، حسن و بختیار، ترتیبیان. (1385). "بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبانباشگاه‌های خصوصی شهرستان ارومیه". اولین همایش ملی شهر و ورزش، تهران، صص 8-1.
  3. اکبری، حسین و داودی، دردانه. (1380). "مدیریت خصوصی­سازی". نشر مرکز پژوهش صنعتی آریانا، تهران، ص 65.
  4. پاداش، دنیا؛ سلطان حسینی، محمد؛ خبیری، محمد و فتحی، سعید. (1388). "تعیین و اولویت­بندی عوامل مدیریتی و اجرایی مؤثر بر خصوصی­سازی باشگاه­های ورزشی". همایش بین­المللی علم و فوتبال، آکادمی ملی فوتبال، تهران، صص 20-16.
  5. جوان، عیسی. (1386). "بررسی وضعیت ساختاری، برنامه­ریزی و بودجۀ باشگاه­های ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه ارومیه، ص 97.
  6. خورشیدی، ابوالفضل. (1388). "مشکلات اساسی تربیت ‌بدنی و ورزش با تأکید بر برنامۀ چهارم توسعه و پیشنهاد برای برنامۀ پنجم پیشرفت و عدالت". مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، طرح شمارۀ 9960، تهران، صص 16-14.
  7. خورشیدی، ابوالفضل. (1386)."فوتبال در نظام باشگاه­داری". مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، طرح شمارۀ 8628، تهران، صص 24-23.
  8. خوش‌خبر، امیر. (1377). "بررسی و تحلیل آثار خصوصی‌سازی در سازمان تربیت بدنی". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران، ص 2.
  9. شاه­بندزاده، حمید. (1372). "بررسی اثرات خصوصی­سازی در سازمان بنادر و کشتیرانی (ادارۀ کل بوشهر) ". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت مدرس، ص 89.
  10. شاهرخ­شاهی، محمدباقر. (1388). "خصوصی‌سازی در ورزش، کاهش هزینه­های دولت". هفته‌نامۀ برنامه، سال هفتم، شمارۀ 310، صص 27-23.

  11. شمسایی، نبی؛ عبدی، هادی و بلوچی، رامین. (1388). "بررسی وضعیت باشگاه­های ورزشی خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغال‌زایی". فصلنامۀ المپیک، شمارۀ 48، صص 72-63.

  12. عارفیان، یدالله. (1384). "بررسی سیاست خصوصی‌سازی و موانع و مشکلات آن در تربیت بدنی از دیدگاه مدیران ورزشی استان مازندران". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران، ص 2.

  13. عسکریان، فریبا و جعفری، افشار. (1388). "مقایسۀ هزینه­های ورزشی خانوار ایران در سال 1380 تا 1385". فصلنامۀ پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 25، صص 113-109.

  14. عسکریان، فریبا؛ فرجی، احمد؛ گودرزی، محمود و جعفری، افشار. (1384). "بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال­های 1377 و 1380". نشریۀ حرکت، شمارۀ 24، صص 44-25.

  15. علی­دوست­ قهفرخی، ابراهیم. (1389)."تحلیل موانع پیاده­سازی سیاست­های کلی اصل 44 در ورزش حرفه­ای جمهوری اسلامی ایران"، رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، صص 180-175.

  16. علی­دوست­ قهفرخی، ابراهیم؛ کوزه­چیان، هاشم؛ جلالی فراهانی، مجید و ترکی، مریم. (1389). "بررسی و مقایسۀ رضایت­مندی مشتریان زن باشگاه­های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران". نشریۀ مدیریت ورزشی (حرکت)، شمارۀ 5، صص 140-127.

  17. فاضل، محمود؛ صالح‌پور، مجتبی؛ حسینی، سید علی؛ نیازی، سید محمد و موسوی، سید حسن. (1385). "بررسی موانع خصوصی­سازی در ورزش کشور"، مجموعه مقالات همایش منطقه­ای تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، ص 113.

  1. کاشف، میرمحمد؛ جعفری، علی‌محمد و احمدی، اژدر. (1386). "بررسی موانع و مشکلات موجود در رابطه با اصل 44 قانون اساسی در ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه­های خصوصی شهرستان اصفهان". ششمین همایش بین­المللی تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، کیش، ص 19-17.
  2. یوسفی، بهرام؛ حسنی، زهره؛ قانی، پوریا و کریمی، کامیار (1385). "توصیف اشتغال­زایی باشگاه­های ورزش بخش خصوصی شهر کرمانشاه"، پژوهش­های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش، شمارۀ 2، صص 36-25.
   1. Afthinos, Y., Theodorakis, N. D., Nassis, P. (2005). “Customers’ expectations of service in Greek fitness centres”. Managing Service Quality, 15(3), pp: 245-258.
   2. Barros, C. P. (2006). “The Financial crisis in Portuguese football”. Journal of Sport Economics, 7(1), pp: 96-104.
   3. Muzangaza, C., Chaitwa, G. (2001). “The role of ideological and behavioural differences inprivatization problems in transition economies (the context of Zimbabwe)”. Dissertation, WaldenUniversity, p: 74.
   4. Nana, G., Sanderson, K., Goodehid, M. (2002). “Economic impact of sport: Report to Hong Kong sports development board”. Wellington, New Zealand: Business and Economic Research Limited (BERL), p: 20.
    1. Parks, J., Quarterman, J., Thibault, L. (2006). “Contemporary sport management”. 3rd Edition, Human Kinetic, p: 213.
   5. Smith, S. J. (1997). “Football, its values, finances and reputation”. Informe para la Football Association, pp: 12-15.
   6. Sport England (2003). “The value of sports economy in the regions: The case of the west midlands”. Available from: https://www.sportengland.org/media/102753/economic-value-of-sport-in-england-1-.pdf
   7. Tomaru, Y. (2007). “Privatization, productive efficiency and social welfare with a foreign competitor”. Research in Economics, 61, pp: 224–232. 
   8. Woolf, J. (2008). “Competitive advantage in the health and fitness industry: Developing service bundles”. Sport Management Review, 11, pp: 51–75.