نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از این تحقیق مطالعۀ ابعاد عینی امنیت و نقش سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن از دیدگاه گردشگران ورزشی خارجی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی–پیمایشی بود. جامعۀ آماری تحقیق گردشگران ورزشی خارجی شرکت‌کننده در رویداد ورزشی بین‌المللی دهۀ فجر (394 نفر) بودند. روش نمونه‌گیری تمام‌شمار بود. در این تحقیق از پرسشنامۀ محقق‌ساخته استفاده شد. پایایی پرسشنامه 83/0= α به‌دست آمد. سطح معناداری (001/0P=) به‌دست‌آمده از آزمون دوجمله‌ای در بخش‌های آموزش مدیریت بحران، تسلط مسئولان حفظ امنیت به زبان‌های بین‌المللی، و شایستگی مسئولان در مدیریت بحران نشان داد که از دیدگاه گردشگران ورزشی خارجی عملکرد مدیران ورزش در این بخش در سطح نامطلوب است. اما سطح معناداری و نسبت به‌دست‌آمده از این آزمون نشان داد در بخش‌های وجود فرهنگ توسعۀ امنیت در میان مردم (074/0P=)، دادن آزادی به گردشگران ورزشی در حریم شخصی خود (575/0P=)، استفاده از داوطلبان برای بهبود امنیت گردشگران ورزشی (721/0P=)، مهمان‌نوازی و برخورد خوب مسئولان و مردم (074/0P=) و آشنا کردن گردشگران ورزشی با فرهنگ ایرانیان (074/0P=)، مدیران ورزش و دست‌اندرکاران توسعۀ گردشگری عملکرد مطلوبی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Objective Dimensions of Security in Iran Sport Tourism and the Role of Sport Organizations in Providing and Developing Security i

نویسندگان [English]

 • Hasan Asadi 1
 • amin pournaghi 2
 • ebrahim eftekhari 2
 • ahmad fallahi 3

چکیده [English]

 
Abstract
The aim of the present research was to study the objective dimensions of security and the role of sport organizations in providing and developing security from the viewpoint of foreign sport tourists. The research was a descriptive survey. The statistical population (equal to the sample) consisted of foreign sport tourists participating in Fajr international sport event (n=394). A researcher-made questionnaire was used to collect the data. The reliability of the questionnaire was (α=0.83). Binomial test (P=0.001) in education of crisis management, fluency of event authorities in international languages and their competence in crisis management showed that sport authorities did not perform ideally form foreign sport tourists' viewpoint. But the significance level and the ratio in binomial test showed that sport managers and tourism authorities performed ideally in these four parts: the public culture of security development (P=0.074), providing sport tourists with personal freedom (P=0.575), employing volunteers to develop security of sport tourists (P=0.721), hospitality and the public and authorities' appropriate behavior towards sport tourists (P=0.074) and familiarization of sport tourists with Iranian culture (P=0.074).
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Objective Security
 • security
 • sport organizations
 • sport tourism
 • Security Development
 1. آقاسی، عبدالله؛ ابراهیم‌زاده، عیسی و هادیانی، زهره. (1388). " نقش امنیت در توسعۀ گردشگری پایدار، مطالعۀ موردی: شهرستان چابهار". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ویژه‌نامۀ مقالات برگزیده، صص 116-97.
 2. اصفهانی، نوشین. (1387)." تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک". رسالۀ دکتری در رشتۀ مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، صص 125-54.
 3. حاجی مرادی، الهام. (1388). "بررسی اکوتوریسم پایدار و نقش امنیت در توسعۀ آن". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ویژه‌نامۀ مقالات برگزیده, صص 219-201.
 4. خسروی، عزت‌الله. (1388). " امنیت مهم ترین مؤلفه در جذب توریست. نخستین همایش ملی امنیت و توسعۀ پایدار گردشگری". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان, ویژه‌نامۀ، صص 78-73.
 5. دایی، نگار, گندمکار، امیر و حاتمی، مجتبی. (1388). "تحلیلی بر امنیت و ابعاد فرهنگی گردشگری شهر اصفهان". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ویژه‌نامۀ مقالات برگزیده، صص 52-41.
 6. صابر، الهه. (1388). "امنیت فرهنگی و گردشگری پایدار". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، ویژه‌نامۀ مقالات برگزیده، صص 384- 363.
 7. صمدیان، منیرالسادات و زمانی، طوبی. (1388). "بررسی تأثیر ابعاد احتماعی گرشگری بر امنیت". اصفهان: دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان اصفهان, ویژه‌نامۀ مقالات برگزیده, صص 40-16.
 8. کلاهچیان، محمود. (1382). "راهکارهای تحقیق امنیت اجتماعی". مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی. جلد 1. تهران: معاونت اجتماعی ناجا, صص 231-228.
  1. Emery, P. R. (2002). “Bidding to host a major sports event: the local organizing committee perspective”. The International Journal of Public Sector Management, 15(4), pp: 316-335.
  2. Hall, S. (2010). “An examination of British sport security strategies, legislation, and risk management practices: Lessons learned from the English football league”. The Sport Journal, 13(2), pp: 1-7.
  3. Hall, S. (2010). “Effective security management of university sport venues”. United States Sports Academy, 13(3), pp: 24-36.
  4. Hurst, R., Zoubek, P., Pratsinakis, C. (2007). “American sports as a target of terrorism: The duty of care after September 11th". Available from: www.mmwr.com/_uploads/UploadDocs/publications/AmericanportsAsATargetOfTerrorism.pdf.
  5. Kotze, N. (2007). “Farm workers perception concerning poverty and crime: A supporting literature review”. Acta Criminological journal, 20(2), pp: 102-118.
  6. Mansfeld, Y., Pizam, A. (2007). “Tourism, security, and safety: from theory to practice”. London: Kindle Edition, Kindle Book, pp: 28- 48.
  7. Tichaava, T. M. (2009). “Visitors perceptions of crime and its projected impact on the 2010 FIFA World Cup: A case study of Cape Town”. Walter Sisulu University for Technology and Science, East London, South Africa, pp: 2-14.
  8. Wolfers, A. (1963). “National security as an ambiguous symbol”. Political Science Quarterly, 67(4), pp: 481-502.
  9. World Tourism Organization. (2001). "Concepts, definitions, and classifications for tourism statistics". Available from from: http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1033/1033-1.pdf. p. 7.
  10. Xueqing, C., Heather, J., Gibson, J., Zhang, J. (2009). “Perceptions of risk and travel intentions: The case of China and the Beijing Olympic games". Journal of Sport Tourism, 14(1), pp: 43-67.