نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 . دانشیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 . استادیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

4 . استادیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رضایت شغلی در ارتباط بین عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی بود. بدین منظور از پرسشنامه‌های رضایت شغلی وود (1986)، عدالت سازمانی کیم و لونگ (2007) و تمایل به ترک شغل کامان (1979) استفاده شد. جامعۀ آماری تحقیق شامل کارشناسان فدراسیون‌ها بود که 210 نفر به‌عنوان نمونۀ آماری تحقیق انتخاب شدند. روایی سازۀ ابزار تحقیق به روش تحلیل عاملی تأییدی و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل 8.8 تأیید شد. همچنین پایایی ابزار تحقیق به‌ترتیب 84/0، 87/0، و 86/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار Visual PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد، اثر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی، معنادار (189/21=t،  775/0β=)، و بر تمایل به ترک شغل غیرمعنادار است (211/0- =t، 016/0-β=). همچنین نتایج حاکی از اثر منفی و معنادار رضایت شغلی بر تمایل به ترک شغل بود (75/4- =t، 520/0-β=). دیگر یافتۀ تحقیق این بود که اثر غیرمستقیم عدالت سازمانی (403/0-=β)، بر تمایل به ترک شغل بیشتر از اثر مستقیم آن است (016/0-β=)، (96/1≤ t value+≤96/1-). پیشنهاد می‌شود فدراسیون‌های ورزشی به‌منظور کاهش تمایل به ترک شغل کارکنان خود، زمینۀ ارتقای سطح عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان خود را فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها


 1. اسدی، حسن. قنبرپور نصرتی، امیر.  قربانی، محمدحسین. دوستی، مرتضی. (1388). "رابطة بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران".  نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ ۱، شمارۀ۱، صص: 237-247.
 2. ایران‌زاده، سلیمان. اسدی، نازل. (1388). " بررسیرابطةرفتارمدنیوعدالتسازمانیباخشنودیشغل کارکناندانشگاهمحققاردبیلی". نشریۀ فراسوی مدیریت، سال سوم، شمارۀ 10، صص: 43-75.
 3. پورسلطانی، حسین. میرزائی، فهیمه. زارعیان، حسین. (1390). "ارتباط بین ادراک از عدالت با رضایت شغلی در کارکنان پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری". پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارۀ 1, صص: 59-70.
 4. رحیم‌نیا، فریبرز. هوشیار، وجیهه. (1389). "تأثیر عدالت سازمانی بر تمایل به ترک شغل از طریق رضایت شغلی". نشریۀ علمی پژوهشی مدیریت فردا، سال نهم، شمارۀ 24، صص: 23-42.
 5. عباسی، همایون. (1390). "تعیین الگوی فرهنگ سازمانی فدراسیون‌های ورزشی ایران، برمبنای مدل چارچوب ارزش‌های رقابتی". رسالۀ دکتری. دانشگاه خوارزمی. دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی. ص: 49.
 6. قاسمی، وحید. (1388). " مقدمه‌ای بر مدل‌سازی معادلۀ ساختاری"، تهران: نشر جامعه‌شناسان. صص: 64-66.
 7. قنبرپور نصرتی، امیر. ساعتچیان، وحید. پورسلطانی زرندی، حسین. (1391). "ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزه برای یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون‌های منتخب". نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 4، شمارۀ 14، صص: 91-107.
 8. گل‌پرور، محسن. نادی، محمدعلی. (1389). "ارزش‌هاىفرهنگىوانصاف : عدالتسازمانى،رضایتشغلىوترکخدمت". فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی، دورۀ سوم، شمارۀ 9، صص: 207-228.
 9. مصطفایی، فاطمه. روشن، رسول. (1388). "بررسیرابطةبینویژگی‌هایشخصیتورضایتشغلیدرافسران پلیسراهورتهرانبزرگ".  فصلنامۀ دانش انتظامی، سال یازدهم، شمارة چهارم، مسلسل 45، صص: 183-206.
 10. هوشمند بهابادی، عباس. سیف،‌هادی. نیکبخت نصرآبادی، علیرضا. (1383). "بررسی ترک خدمت پرستاران در یک دورۀ دهساله".  نشریۀ طب و تزکیه، شمارۀ، 55،  صص: 10-20.
 11. یعقوبی، مریم. سقاییان‌نژاد اصفهانی، سیکینه. گرجی، حسن ابوالقاسم. نوروزی، محسن. رضایی، فاطمه. (1388). "رابطۀعدالتسازمانیبارضایتشغلیو تعهدسازمانی دربینکارکنانبیمارستان‌هایمنتخب دانشگاهعلومپزشکیاصفهان". فصلنامۀ علمی – پژوهشی مدیریت سلامت، دورۀ 12، شمارۀ 35. صص: 25-32.
  1. Berg, T. R. (1991). ”The importance of equity perception and job satisfaction in predicting employee intent to stay at television stations”. Group and Organization Studies, 16(3), PP: 268-284.
  2. Bies, R. J., Moag, J. F. (1986). “Interactional justice: Communication criteria of fairness”. In R. J. Lewicki, B. H. Sheppard, M. H. Bazerman (Eds.). Research on Negotiations in Organizations Greenwich, CT: JAI Press, 1. PP: 43-55.
  3. Cropanzano, R., Randall, M. (1993). “Justice in the workplace: a historical review”. In R. Cropanzano (Ed.). Justice in the Workplace: Approaching Fairness in Human Resource Management. Erlbaum, Hillsdale, NJ. PP: 3–20.
  4. Elamin, A. M., Alomaim, N. (2011). “Does organizational justice influence job satisfaction and self-perceived performance in Saudi Arabia work environment?” International Management Review, 7(1), PP: 38-49.
  5. Greenberg, J. (1990). “Organizational justice: yesterday, today, and tomorrow. Journal of Management, 16, PP: 399–432.
  6. Greenberg, J., Tyler, R. T. (1987). “Why procedural justice in organizations?”Social Justice Research, 1(2). PP: 127-142.
  7. Hom, P. W., Griffeth R. W. (1991). “Structural equations modeling test of a turnover theory: cross-sectional and longitudinal analyses”. Journal of Applied Psychology, 76, PP: 350-366.
  8. Jordan, G., Turner, B., Fink, G., Pastore, D. (2007). “Organizational justice as a predictor of job satisfaction: An examination of head basketball coaches”. Journal for the Study of Sports and Athletes in Education, 1(3), PP: 321-344.
  9. Mcnabb, N. S. (2009). “The daily floggings will continue until morale improves: An examination of the relationships among organizational justice, job satisfaction, organizational commitment and intention to turnover”.Published Dissertation,University of Oklahoma. P: 73.
  10. Mullins, L. (1999). “Management and organizational behavior”. 5th ed., Long Acre: London: Financial Times of Pitman Publishing. P:143.
  11. Nadiri, H.,  Tanova, C. (2010). “An investigation of the role of justice in turnover intentions, job satisfaction, and organizational citizenship behavior in hospitality industry”. International Journal of Hospitality Management, 29, PP: 33–41.
  12. Owolabi, A. B. (2012). “Effect of organizational justice and organizational environment on turn-over intention of health workers in Ekiti state, Nigeria”. Research in World Economy, 3(1), PP: 28-34.
  13. Samad, S. (2006). “The contribution of demographic variables: Job characteristics and job satisfaction on turnover intentions”. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 2(1), PP: 12-20.
  14. Sweeney, P. D., Mc Farlin, D. B. (1997). “Process and outcome: gender differences in the assessment of justice”. Journal of Organizational Behavior, 18, PP: 83–98.
  15. Zainalipour, H.,  Sheikhi Fini, A.,  Mirkamali, S. M. (2010). “A study of relationship between organizational justice and job satisfaction among teachers in Bandar Abbas middle school”. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, PP: 1986–1990.