تدوین و معرفی منظرهای راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین منظرها و نقشۀ راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای یک دورۀ زمانی پنج‌ساله از سال 1390 لغایت 1394 بود. تحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی بود. نمونۀ آماری 150 نفر از مدیران عالی و میانی ورزش استان اصفهان بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، که روایی آن را متخصصان تأیید کردند و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته‌‌‌های پژوهش نشان داد که ادارۀ کل ورزش و جوانان پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد کلان دارد. ضمن اینکه موقعیت راهبرد‌های ادارۀ کل براساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و نقشۀ راهبردی ترسیم‌شده قابلیت اجرای راهبرد ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان را دارد.

کلیدواژه‌ها