نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش تدوین منظرها و نقشۀ راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای یک دورۀ زمانی پنج‌ساله از سال 1390 لغایت 1394 بود. تحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی بود. نمونۀ آماری 150 نفر از مدیران عالی و میانی ورزش استان اصفهان بودند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامۀ محقق‌ساخته، که روایی آن را متخصصان تأیید کردند و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه­ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته‌‌‌های پژوهش نشان داد که ادارۀ کل ورزش و جوانان پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد کلان دارد. ضمن اینکه موقعیت راهبرد‌های ادارۀ کل براساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و نقشۀ راهبردی ترسیم‌شده قابلیت اجرای راهبرد ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Development and Introduction of Strategic Perspectives of Isfahan Sport and Youth Organization by David Model

نویسندگان [English]

  • Rasool Nazari 1
  • Mohamad Ehsani 2
  • Mehrzad Hamidi 3
  • Mohsen Salari 4

1 1- Assistant professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran

2 Professor, Department of Sport Management, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

4 M.Sc. in Sport Management, Faculty of Physical Education, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to develop perspectives and the strategic plan of Isfahan Sport and Youth Organization within a five-year period from 2011 until 2015. The research was of quantitative and qualitative type. The statistical Sample included 150 high-ranking and middle-ranking managers of Isfahan province. To gather the required data in the quantitative section, a researcher-made questionnaire was used and its validity was confirmed by experts while interview technique was used in the qualitative section. The strategic position and action evaluation (SPACE) matrix and the quantitative strategic planning matrix (QSPM) were used to analyze the data in the quantitative section while the logical induction method was used in the qualitative section. Findings showed that the Isfahan Sport and Youth Organization had 5 long-term goals and 5 macro strategies. Also, the Isfahan Sport and Youth Organization strategies were located in the aggressive position according to SPACE. It can be concluded that these perspectives, goals and the organized strategic planning had the capacity to execute the strategy of this organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • David Planning Model
  • Isfahan Sport and Youth Organization
  • Strategic Management
  • Strategic Map
  • strategic planning