نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان،‌ اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر مکنون جامعه‌پذیری سازمانی و مؤلفه‌های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس است. جامعۀ آماری کارکنان ادارۀ کل تربیت­بدنی استان فارس (81=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان برابر 66 نفر بود که 72 پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که 70 پرسشنامۀ آن قابل استفاده بود. به‌منظور گردآوری داده­ها از یک پرسشنامۀ اطلاعات فردی و دو پرسشنامۀ استاندارد جامعه‌پذیری سازمانی تائورمینا (1994) و آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعۀ آزمایشی روی 30 نفر از کارکنان ادارۀ کل تربیت­بدنی استان فارس پایایی پرسشنامه­های جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0 و 82/0 به‌دست آمد. به‌منظور بررسی و مقایسۀ توصیفی داده­ها از روش­های آمار توصیفی و برای تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده­های تحقیق از روش­های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین واتسون، معدلات ساختاری و وزن عاملی در نرم‌افزار  SPSSو PLS (Partial Least Square) و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که متغیر مکنون جامعه‌پذیری سازمانی بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی تأثیر مثبت و معناداری (426/0) دارد. همچنین، میزان اثرگذاری عامل‌های آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده بر آرزوهای شغلی به‌ترتیب برابر 326/0، 339/0، 223/0 و 33/0 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که متغیر جامعه‌پذیری سازمانی تأثیر چشمگیری بر آرزوهای شغلی کارمندان دارد و می‌تواند به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین برای آرزوهای شغلی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Socialization and Career Aspirations in Employees of Physical Education General Department of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Hosein Poorsoltani Zarandi 1
  • Bahman Askari 2
  • Hamid Shamsi 3

1 Assistant Professor, Department of Sport Management, Sport Sciences Research Institute of Iran, Tehran, Iran

2 Ph.D. Student, Department of Sport Management, Higher Education Center, Payam Noor University, Tehran, Iran

3 M.Sc., Department of Sport Management, Faculty of Physical Education, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of organizational socialization and its components on career aspirations in employees of Physical Education General Department of Fars province. The statistical population included all employees of Physical Education General Department of Fars province (N=81). Morgan table was used to determine the statistical sample (n= 66). 72 questionnaires were distributed among the employees and 70 questionnaires could be used. To collect data, a personal characteristics questionnaire as well as two standard questionnaires including Taormina's organizational socialization questionnaire (1994) and career aspirations questionnaire of Bigliardi et al. (2005) were used. In several national and international studies, the validity of the questionnaires was approved. In a pilot study on 30 employees of Physical Education General Department of Fars province, the reliability of organizational socialization questionnaire and career aspirations questionnaire was determined by Cronbach's alpha coefficient as 0.93 and 0.82 respectively. In order to evaluate and compare the descriptive data, descriptive statistics were used and for inferential analysis of data, Kolmogorov-Smirnov test, Durbin-Watson test, structural equation and factor loading in SPSS and PLS (partial least square) software at P≤0.05. Findings showed that organizational socialization variable had a positive and significant effect on the career aspirations variable (0.426). Also, the effect of education, amity, counterparts' support and the future prospects on career aspirations was 0.326, 0.339, 0.223 and 0.33 respectively. Findings of this study showed that organizational socialization variable had a drastic effect on employees' career aspirations and could be considered as a predictor for career aspirations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Aspirations
  • Employees
  • Organizational Socialization
  • Physical Education General Department
  • self-concept