رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، مرکز تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه اصفهان،‌ اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر متغیر مکنون جامعه‌پذیری سازمانی و مؤلفه‌های آن بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی در بین کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس است. جامعۀ آماری کارکنان ادارۀ کل تربیت­بدنی استان فارس (81=N) بود. تعداد نمونه با استفاده از جدول حجم و نمونۀ مورگان برابر 66 نفر بود که 72 پرسشنامه بین کارمندان توزیع شد که 70 پرسشنامۀ آن قابل استفاده بود. به‌منظور گردآوری داده­ها از یک پرسشنامۀ اطلاعات فردی و دو پرسشنامۀ استاندارد جامعه‌پذیری سازمانی تائورمینا (1994) و آرزوهای شغلی بیگلیاردی و همکاران (2005) استفاده شد. اعتبار پرسشنامه‌ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعۀ آزمایشی روی 30 نفر از کارکنان ادارۀ کل تربیت­بدنی استان فارس پایایی پرسشنامه­های جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب 93/0 و 82/0 به‌دست آمد. به‌منظور بررسی و مقایسۀ توصیفی داده­ها از روش­های آمار توصیفی و برای تجزیه‌وتحلیل استنباطی داده­های تحقیق از روش­های آماری آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون دوربین واتسون، معدلات ساختاری و وزن عاملی در نرم‌افزار  SPSSو PLS (Partial Least Square) و در سطح معناداری 05/0≥P استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که متغیر مکنون جامعه‌پذیری سازمانی بر متغیر مکنون آرزوهای شغلی تأثیر مثبت و معناداری (426/0) دارد. همچنین، میزان اثرگذاری عامل‌های آموزش، تفاهم، حمایت همکاران و چشم‌انداز آینده بر آرزوهای شغلی به‌ترتیب برابر 326/0، 339/0، 223/0 و 33/0 است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که متغیر جامعه‌پذیری سازمانی تأثیر چشمگیری بر آرزوهای شغلی کارمندان دارد و می‌تواند به‌عنوان یک متغیر پیش‌بین برای آرزوهای شغلی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها