بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌‌های ورزشی منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی منتخب است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق را کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می‌دهند که از بین آنان 165 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، مدیریت دانش و پرسشنامۀ بهره‌وری منابع انسانی استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی یافته‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به‌منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها و از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌متغیره برای تعیین ارتباط و پیش‌بینی بین متغیرهای پژوهش و از آزمون Z فیشر برای مقایسۀ ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری در سطح 01/0 بین تمام ابعاد مدیریت دانش و کل مدیریت دانش (r=0/689 ) با بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی منتخب وجود دارد (p<0/01). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش، دانش‌آفرینی قادر به پیش‌بینی معنادار بهره‌وری منابع انسانی است و تفاوتی در رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها