نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی منتخب است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و نوع تحقیق کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق را کارکنان 10 فدراسیون ورزشی منتخب تشکیل می‌دهند که از بین آنان 165 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ جمعیت‌شناختی، مدیریت دانش و پرسشنامۀ بهره‌وری منابع انسانی استفاده شد. از آمار توصیفی برای طبقه‌بندی یافته‌ها و آزمون فرضیه‌های تحقیق، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به‌منظور بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها و از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌متغیره برای تعیین ارتباط و پیش‌بینی بین متغیرهای پژوهش و از آزمون Z فیشر برای مقایسۀ ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل استفاده شد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که رابطۀ مثبت و معناداری در سطح 01/0 بین تمام ابعاد مدیریت دانش و کل مدیریت دانش (r=0/689 ) با بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی منتخب وجود دارد (p<0/01). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های مدیریت دانش، دانش‌آفرینی قادر به پیش‌بینی معنادار بهره‌وری منابع انسانی است و تفاوتی در رابطۀ زیرسیستم‌های مدیریت دانش و بهره‌وری منابع انسانی در فدراسیون‌های ورزشی گروهی و انفرادی وجود ندارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of the Relationship between Knowledge Management Subsystems in the Learning Organization and Human Resource Productivity in Selected Sport Federations

نویسندگان [English]

  • Razgar Mohammadi 1
  • Habib Honari 2
  • Sara Keshkar 2

1 Ph.D. Student of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship between knowledge management subsystems in the learning organization and human resource productivity in selected sport federations. The present study was descriptive-correlation and of application nature. The statistical population included staff of 10 selected sport federations and 165 members were selected as the sample of this study. The data were collected by demographic questionnaire, knowledge management questionnaire and human resource productivity questionnaire. Descriptive statistics were used to classify the data and to test the hypotheses, Kolmogorov-Smirnov test was used to examine the normal distribution of the data and Pearson correlation and multivariate regression tests were used to determine the relationship and to predict among the variables and Z Fisher test was used to compare the correlation coefficient of the independent variables. The results of correlation test showed a positive and significant relationship between all KM components and total KM (r=0.689) and human resource productivity in the selected sport federations (P˂0.01). Finally, the results of step by step regression analysis showed that among KM components, knowledge creation was able to significantly predict human resource productivity and there was no difference in the relationship between knowledge management subsystems and human resource productivity in team and individual sport federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource productivity
  • Knowledge management (KM)
  • Learning Organization
  • productivity
  • sport federations