نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه تربیت‌بدنی، دانشکدۀ علوم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده

هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونۀ آماری 265 نفر از گردشگرانی بودند که به‌طور تصادفی ساده از میان تماشاگرانی که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در تاریخ 10/1/1390 در ورزشگاه آزادی حضور داشتند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامۀ شانک است. روایی و پایایی پرسشنامه به‌دقت تأیید شد (Cronbach's Alpha=0.892). برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بستۀ نرم‌افزاری SPSS 16 به‌منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم‌افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادلۀ ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد اگرچه هر سه متغیر «کیفیت دسترسی»، «کیفیت مجموعۀ ورزشی» و «کیفیت مسابقه» تأثیر معناداری بر «کیفیت خدمات گردشگری ورزشی» دارند، تأثیر کیفیت مسابقه بیشتر است و برای بهبود وضعیت گردشگری ورزشی باید به آنها توجه کرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecting Sport Tourism Service Quality from the Viewpoints of Tourists in Derby of Esteghlal and Persepolis Teams

نویسندگان [English]

  • Mehdi Khatibzadeh 1
  • Hashem Kouzechian 2
  • Afshar Honarvar 3

1 Ph.D. Student, Physical Education Department, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Physical Education Department, Human Sciences Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Physical Education Department, Science Faculty, K.N.Toosi University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to determine those factors affecting sport tourism service quality. The research method was descriptive – correlation which was conducted as a field research. The statistical sample consisted of 265 tourists who were randomly selected from those spectators attending Tehran Azadi stadium to watch a football game between Esteghlal and Persepolis teams in March 2011. Shonk’s questionnaire was used to collect the data. The validity and reliability were approved (α=0.892). The SPSS 16 software was used for descriptive statistics and exploratory factor analysis. Also, confirmatory factor analysis and structural equation modeling (SEM) were performed by LISREL software. The results showed that although “access quality”, “sport complex quality” and “contest quality” had significant effects on sport tourism service quality, the effect of contest quality was more and these variables should receive special attention to improve sport tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Derby
  • Factors
  • Service quality
  • sport tourism
  • Sport Tourists