ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان ‌شرقی بود (112 نفر). برای جمع‌‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ استاندارد مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری سازمانی استفاده شد که روایی و پایایی آنها تأیید شده است. مقدمۀ پرسشنامه نیز حاوی اطلاعات و ویژگی‌‌های فردی آزمودنی‌‌ها شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و رشتۀ تحصیلی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. ضمن آنکه برای مقایسۀ مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌ بدنی از آزمون یو مان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز TQM در کل جامعۀ مورد بررسی برابر 10/88 و انحراف معیاری برابر 34/16 است، همچنین بین تمامی معیارهای مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌شرقی رابطۀ مثبت و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها