نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری، مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط مدیریت کیفیت جامع با بهره‌وری در ادارات تربیت‌ بدنی استان آذربایجان‌ شرقی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماری پژوهش مدیران و کارکنان ادارات تربیت ‌بدنی استان آذربایجان ‌شرقی بود (112 نفر). برای جمع‌‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ استاندارد مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری سازمانی استفاده شد که روایی و پایایی آنها تأیید شده است. مقدمۀ پرسشنامه نیز حاوی اطلاعات و ویژگی‌‌های فردی آزمودنی‌‌ها شامل جنس، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و رشتۀ تحصیلی است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار آماری spss و برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. ضمن آنکه برای مقایسۀ مدیریت کیفیت جامع در ادارات تربیت‌ بدنی از آزمون یو مان ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین امتیاز TQM در کل جامعۀ مورد بررسی برابر 10/88 و انحراف معیاری برابر 34/16 است، همچنین بین تمامی معیارهای مدیریت کیفیت جامع و بهره‌وری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارکنان ادارات تربیت‌بدنی استان آذربایجان‌شرقی رابطۀ مثبت و معنا‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Total Quality Management and Productivity in East Azerbaijan Physical Education Offices

نویسندگان [English]

  • Aboualfazl Farahani 1
  • Mohamad Kashef 2
  • Ayob Gholamzadeh Yamchi 3
  • Mohammad Rasoul Khodadadi 4

1 Professor in Sport Management, University of Payam Noor, Tehran, Iran

2 Associate Professor in Sport Management, University of Urmia, Urmia, Iran

3 M.Sc. in Sport Management, University of Payam Noor, Tehran, Iran

4 PhD Student in Sport Management, University of Payam Noor, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the relationship of total quality management with productivity in physical education offices of East Azerbaijan province. The present research was descriptive-correlation which was performed in a field research method. The statistical population included managers and staff at physical education offices of East Azerbaijan province (N=112). The data were collected by total quality management standard questionnaire as well as organizational productivity standard questionnaire. Their validity and reliability were confirmed. The introduction of the questionnaire included the personal characteristics and information of the subjects including sex, age, marital status, education level and field of study. To analyze the data, SPSS statistical software was used and Spearman correlation coefficient was used to investigate the relationship among the variables. U Mann Whitney test was used to compare total quality management at physical education offices. The results showed that the mean score of TQM in the population was 88.10 and standard deviation was 16.34. Also, there was a positive and significant relationship among all criteria of total quality management and organizational productivity from the viewpoints of managers and staff of physical education offices of East Azerbaijan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers
  • Organizational Productivity
  • physical education
  • staff
  • Total quality management