برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر، برآورد سهم نسبی رفتار شهروندی سازمانی از عدالت سازمانی در ورزشکاران مرد نخبة کشور بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به­ صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق شامل ورزشکاران شاغل در لیگ­ های ورزشی کشور بود (هندبال، بسکتبال، والیبال، تکواندو، کاراته، بدمینتون و کشتی) که از طریق مطالعة مقدماتی از بین این افراد 179 نفر (94 نفر از ورزش­های اجتماعی و 85 نفر از ورزش­های انفرادی) به ­عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. باتوجه به محدودیت دسترسی به نمونه­ ها، نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار اندازه­ گیری پرسشنامه­ های محقق­ ساختة رفتار شهروندی سازمانی براساس نظریة ارگان و وینر (1983) و هویی، لام (2000) و پرسشنامة عدالت سازمانی براساس نظریة نیهوف و مورمن (1993) بود. به­ منظور پایایی پرسشنامه­ ها از روش آلفای کرونباخ در یک مطالعة مقدماتی انجام پذیرفت که ضریب پایایی به­
دست­ آمده برای عدالت سازمانی 89 درصد و رفتار شهروندی سازمانی برابر با 83 درصد بود و برای تأیید روایی پرسشنامه از نظر متخصصان مدیریت ورزشی استفاده شد. به­ منظور تجزیه­ و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و استنباطی (ضریب همبستگی، رگرسیون، آنالیز واریانس، آزمون t) استفاده شد. نتایج حاصل به­ وسیلة نرم­افزار SPSS تجزیه­ و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد (001/0 P≤). بین ابعاد عدالت سازمانی عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی (03/0 P≤) همبستگی مشاهده شد، اما بین دو بعد دیگر رابطة معناداری نشان داده نشد.

کلیدواژه‌ها


 1. اشجع، آرزو. (1386). "بررسی رابطة پیشایندهای عدالت سازمانی". پایان­ نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.صص : 79-77.

2. نعامی، عبدالزهرا. شکرکن، حسین. (1383). "بررسی روابط ساده سه­ گانة عدالت سازمانی با رفتار مدنی در کارکنان یک سازمان صنعتی در شهر اهواز". مجلة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اهواز، دورة سوم، سال یازدهم، صص: 70 – 57.

3. Alexander, Sh. Ruderman, M. (2005). “The role of procedural and disrbutive justice in organizational behavior”. Social justice research. Vol. 1, PP: 177-188.

4. Bies, R.J. (1987). “The predicament of injustice: the management of moral outrage”. In L. L. cummings and B. M. Staw (Eds) research in organizational behavior, Vol. 9, PP: 289-319.

5. Charash and Spector, (2001). “The role of justice in organization”.Organization behavior and human decision process. Vol. 80, PP: 276 – 278.

6. Chen, S. X. and Carey, T. P. (2009). “Assessing citizenship behavior in education contexts the role of personality, motivation and culture”. Journal of psychoeducational assessment, Vol. 27. PP: 365-376.

7. Erturk, A. (2007). “Increasing organizational citizenhship behaviors of Turkish academicians”. Journal of managmetal psychology, 22 (3). PP: 257-270.

8. Folger, R. and Cropanzano, R. (1998). “Organizational justice and human resource management”. Beverly Hilli. CA.PP:97-107.

9. Giap, B. (2005). “Organizational citzienship behavior and perception of organizational justice in student jobs”. Psychology of excellence, M. A. university Munich.www.amazon.com.

10. Greenberg, J. (2004). “Stress fairness to fare No stress: managing workplace stress by promoting organizational justice”. Organizational dynamics. Vol. 33. PP:322-335.

11. Hui, C. Lam, S. S. (2001). “And good citizen lead the way providing quality service”. Academy of management journal. Vol. 44, PP: 988-995.

12. Lambert, (2003). “The impact of organizational justice on correctional staff”. Journal of crimintal juscitce, Vol. 31, PP: 371-383.

13. McDowall, A. and Fletcher, C. (2004). “Employee development: an organizational justice perspective”. Personnel review, Vol. 33, No. 1. PP: 8-20.

14. Messer, B. A. E., White, F. A. (2006). “Employees' mode perceptions of fairness and organizational citizenship behavior”. Journal of business and psychology, Vol. 4, PP: 97-105.

15. Moorman, R. H. (1991). “Relationship between organizational citizenship behaviors: do fairness receptions influence employee citizenship?” Journal of applied psychology, Vol. 76, PP: 845-855.

16. Niehoff, B. P. Moorman, R.H. (1993). “Justice as a mediator of the relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior”. Acadmey of management journal, Vol. 36, PP: 527-556.

17. Nielsen, T. M. Hrivnak, G. Shaw, M. (2009). “Organizational citizenship behavior and performance a meta – analysis of group – leve research”. Journal small group research, Vol. 40, PP: 555-578.

18. Sitter, Victoria, L. (2003). “Communication style as a predictor of interactional justice”. International leadership studies conference.

19. Williams, S., Pitter, r. and Zainxba, M. (2002). “Justice and organizational citizenship behavior intentions: air reward versus fair treatment”. The journal of social psychology, Vol. 142, PP: 33-44.

20. Wagner, S. and Rush, M. (2000). “Altruistic organizational citizenship behavior: context, disposition and age”. Journal of social psychology. Vol. 140, PP: 379-391.

21. Zhong, J. A. et al (2009). “Relationship between leader – member exchange and organizational citizenship behaviors”. Asia Pac J Manag, Springer science, Business Media, LLC 2009.PP:609-626.