رابطة هوش هیجانی،تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 پژوهشگاه تربیت بدنی

چکیده

هدف این پژوهش، تعیین رابطة بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی با هوش هیجانی کارکنان بود. جامعة آماری تحقیق، کلیة کارکنان ادارة کل تربیت بدنی استان لرستان بود (50 نفر) که به­ علت کوچک بودن حجم جامعة آماری، نمونة آماری تحقیق برابر با جامعة آماری است. برای جمع­ آوری اطلاعات از پرسشنامة هوش هیجانی مایر و سالوی (1995)، پرسشنامة تعهد سازمانی مودای، استیرز و پورتر (1979) و پرسشنامة رضایت شغلی برایفیلد و روت (1951) استفاده شد. تحلیل داده ­ها با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی با تعهد سازمانی (001/0 = P، 580/0 = r) و رضایت شغلی (001/0 = p، 55/0 = r) رابطة‌ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطة مثبت و معناداری مشاهده شد (001/0 = p، 535/0 = r). نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که مؤلفه ­های شفاف ­سازی احساسات و توجه به احساسات در پیش بینی تعهد سازمانی و رضایت شغلی معنادار است.

کلیدواژه‌ها


 
1. استوار، صفر. امیرزاده خاتونی، ماندانا. (1388). "بررسی رابطة بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانة بخش خصوصی در شهر شیراز". فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شمارة دوم، زمستان 1388، صص: 38 – 23.
2. اسکویی، بهروز. (1381). "مدیریت و رفتار سازمانی مؤسسة آموزش عالی حسابداری و مدیریت آذربایجان". چاپ اول. صص: 43-41.
3. بیدختی، علی­ اکبر. بیدختی، امین. صالح­پور، معصومه. (1386). "رابطة رضایت شغلی با تعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش". دو ماهنامة علمی – پژوهشی دانشگاه شاهد، سال چهاردهم، دورة جدید، شماره 26، دی 1386.صص : 38-31.
4. جهانگیر، فریدون. یازارگادی، مهرنوش. محفوظ پور، سعاد. اکبرزاده باغبان، علیرضا. (1386). "بررسی رابطة بین تعهد سازمانی". رضایت شغلی و عوامل فردی پرستاران در بخش­های داخلی جراحی بیمارستان­های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهنده (مجلة پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال دوازدهم، شمارة 5، پی در پی 59، ص 416 – 407، آذر و دی 1386.
5. خسرو جاوید، مهناز. (1381). "بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان". پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد، رشتة روانشناسی تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس.صص : 40-36.
6. خسروجردی، راضیه. خانزاده، علی (1386). "بررسی رابطة هوش هیجانی و سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار". مجلة دانشکدة علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دورة 14، شمارة 2، صص: 116 – 110.
7. دهشیری، غلامرضا. (1383). "بررسی رابطة هوش هیجانی و مدیریت زمان با استرس شغلی معلمان مقطع متوسطه". تازه­ ها و پژوهش­های مشاوره، جلد 4، شمارة 12، صص: 56 – 53.
8. رضاییان، علی. کشته­ گر، عبدالعلی. (1387). "بررسی رابطة هوش هیجانی با تعهد سازمانی". چشم­انداز مدیریت (پیام مدیریت)، (27) 7، صص:39 – 27.
9. رفیعی، محسن. (1386). "بررسی رابطة هوش هیجانی مدیران دبیرستان­های دولتی شهر تبریز با استراتژی­های مدیریت تعارض آنان". پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد، دانشگاه علامه.صص : 55-54.
10. زارع، خداداد. (1377). "بررسی ارتباط بین جهت­ گیری­های ارزشی و تعهد سازمانی کارکنان حوزة ستادی وزارت آموزش و پرورش". پایان­ نامة کارشناسی­ ارشد، دانشگاه علامه. ص: 51.
11. شفیع ­آبادی، عبداله. (1372). "راهنمایی و مشاورة شغلی و حرفه­ای و نظریه های انتخاب شغل". انتشارات رشد، تهران. ص: 93.
12. علمی، محمود و همکاران. (1386). "بررسی ارتباط بین تعهد کاری با کارکنان شرکت بیمه سهامی بیمه ایران". علوم مدیریت، سال اول، شمارة 1، صص: 120 – 105.
13. کوزه­ چیان، هاشم. زارعی، جواد. طالب پور، مهدی. (1382). "بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی آموزشگاه­های استان خراسان". فصلنامة المپیک، سال یازدهم، شمارة 1 و 2، صص: 52 – 43.
14. کوهستانی، حسینعلی. شجاعی فر، حبیب اله. (1380). "رابطة رضایت شغلی مدیران دانشگاه­ها با تعهد سازمانی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد". دانش و توسعه (13). صص: 26 – 11.
15. گلمن. (1386). "هوش هیجانی". ترجمة بهمن ابراهیمی و محسن جویه ده، انتشارات رشد. صص: 63-12.
16. مهداد، علی. (1385). "روانشناسی امور کارکنان". اصفهان، انتشارات جنگ.صص : 49-3.
17. نصراله پور، خدیجه. (1386). "تأثیر هوش هیجانی و گفتگوی با خود بر راهبردهای رویارویی با استرس بر دانشجویان دانشگاه شیراز". پایان­ نامة کارشناسی ­ارشد، دانشگاه شیراز.ص : 35.
18. Brayfield, a. H. Rothe, H. F. (1951). Index of job satisfaction”. Journal of applied psychology, Vol. 35 (5). Oct. 1951.PP: 307-311.
19. Ciarrochi, J. P. Deans, F. and Anderson. S. (2000). Emotional intelligence moderates the realtionship between stress and mental health”. Journal of personality and individual differencess, 32, PP:197-209.
20. Dong and Howard, T. (2006). “Emotional intelligence trust and job satisfaction”. Competition forum. Vol. 4, Issue, 2, P: 381.
21. Gardner, L. Stough, C. (2003). “Assessing the relationship between workplace emotional intelligence, job satisfaction and organizational commitment”. Austvalian journal of pscyhology. Vol. 55, P. 124, 1/5p.
22. Golman, D. Boyatzis, R: Mckee, A. (2001). “Primal lidership: the hidden driver of great performance”. Harvard business review, PP:5 - 43.
23. Guleryaz, G., Guney, S., Miski Aydin, E., Asan (2008). “The mediating effect of job satisfaction between emotional intell igence and organizational commitment of nurses”. A questionnaire survey. International journal of nursing studies. Ns: 1304, P: 11.
24. Jordan, P. Ashkanasy, N. Hartel. C. and Hooper, G. (2002). “Workgroup emotional intelligience: scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus”. Human resource management review. Vol. 12, No. 2, PP: 195-214.
25. Kafetsios,K. Zampetakis, L. A (2008). “Emotional intelligence and job satisfaction: testing the mediatory of positive and negative affect at work”. Personality and individual differences 44 (2008).PP: 712-722.
26. Lordanoglou, D. (2008). “The teacher as leader: the relationship effectiveness, emotional intelligence and leadership effectiveness, commitment and satisfaction”. Journal of leadership studies, Vol. 1, Issue 3, PP: 57-66.
27. Mayer, J. D. and salovey, P. (1995). “Emotional intelligence and the constraction and regulation of feelings”. Applied and preventive psychology. 4(3). PP:197-208.
28. Mowday, R. R. Steers, R. M. and Porter, L. W. (1979). “The measurement of organizational commitment”. Journal of vocational behavior, 14, PP:224-247.
29. Mowday, R. T. and Porter, L. W. and Steers, R. M. (1982). “Organizationallinkag: the psychology of commitment”. Absenteesm and Turnover, New York: academic press, PP: 20-22.
30. Mrugank, V. T. and Ashwin, W. J. (2005). “Motivating salesperson customer orientation: insights from the job characteristics moedl”. Journal of business research, 58, PP: 584-592.
31. Othman,S. Anugerah, R. (2009). “Effects of emotional intelligenceand career commitment on career success”. (from: http://mgv.Mim.Edu.my/MMR/O 206/ 020606.Htm).PP:46-52.
32. Platsidou, M. (2010). “Trait emotional intelligence of greek special education teachers in relation to Burnout and job satisfaction”. School psychology international 2010. 31. 60.
33. Salaski, M. Gartwright, S. (2002). “Health, performance and emotional intelligence: an explovatory study of retail managers”. Stress and Health, Vol. 18, PP: 63-68.
34. Sammuel, O. S. (2008). “Demographic and psychological factors prediciting organizational commitment among industrial workers”. Anthropologist, 10 (1). PP:31-38.
35. sy, T. Tram, S. O'hara, L. A. (2006). “Relation of employee and manager emotional intelligence to job satisfaction and performance”. J. Vocat, Behav. 68, PP:461-473.
36. Wong, C. et al (2010). “Effect of middle – level leader and teacher emotional intelligence on school teachers' job satisfaction”. Educational management administration leadership.Vol.38(1); PP:59-70.
37. Wood, John. Andy, Rutherford, Brain. Madupalli, Ramana, Boles, James (2007). “The relationship of facets of salesperson job satisfaction whit affective organizational commitment”.Journal of business and industrial marketing. Vol. 22, No. 5, PP: 311-321.