مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین­ فردی و نقش آن بر اثربخشی مدیران سازمان­های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش 670 نفر از مدیران ورزشی سازمان­های ورزش ایران بود. نمونة آماری تحقیق، به­ صورت تصادفی طبقه­ ای، انتخاب شد. ابزار اندازه­ گیری شامل پرسشنامه­ های مهارت­های ارتباطی بارتون جی، ارتباطات بین­ فردی گراهام، اثربخشی سازمانی هسو با پایایی 81/0، 86/0 و 90/0 بود. از طریق روش آماری استنباطی و مدل­ یابی معادلات ساختاری به بررسی تأثیر متغیرهای مشاهده­ شده بر متغیرهای مکنون پرداخته شد. یافته­ ها نشان داد ارتباط معناداری بین مهارت­های ارتباطی، ارتباطات بین­ فردی با بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی در سطح (05/0 P≤) وجود دارد. ازاین­ رو نتایج اجرای مدل­های اندازه­ گیری برای تحلیل مسیر مهارت­های ارتباطی، ارتباطات بین ­فردی بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدل­های مفهومی پژوهش را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


 
1. رابینز، استیفن. پی. (1378). "رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه­ ها، کاربردها)". ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران، ص 5.
2. طبائیان، احمد. (1381). "رابطة بین پایگاه­های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده ­ها و گروه­های تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیأت علمی". رسالة دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.صص : 133-126.
3. عروف زاد، شهرام. (1387). "رابطة بین ویژگی­های شخصیتی با مهارت­های ارتباطی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دولتی کشور". رسالة دکتری مدیریت و برنامه­ ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران. صص: 77-72.
4. یوسفی، بهرام. (1376). "طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی (در سازمان تربیت بدنی)". رسالة دکتری، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.صص : 57-41.
5. Burton, L. and Peachey, J. W. (2009). Tracsational or transformational? Leadership preferences of division III athletic administrators”. Journal of intercolleggiate sport, 2. 2. PP: 245-259.
6. Chelladurai, P. and Haggerty (1991). “Measures of organizational effectiveness of Canadian sport organization”. Canadian journal of sport science. 1G (2). PP: 126-133.
7. Duck, S. Kashman. (2000). “A strategy for communicating about uncertainty”. Academy of management exercutive. Winter issue. PP: 41-57.
8. Duygulu, E., and Ciraklar, N. (2008). “Team effectiveness and leadership roles”. MPRA paper, No. 7345. Posted 18. Online at: http://mara.ub.uni-muenchen
9. Guo, Kristina. L. (2009). “Effective communication in health care: strategies to”. The business review, Cambridge. Vol. 12, No. 2.PP:79-85.
10. Guo, K. and Sanchez, Y. (2009). “Work place communication”. In N. borkowski (Ed). Organizational behavior, theory and design. Sudbury. MA: jones and bartlett publishers, PP: 71-101.
11. Graham, J. L. (1998). “An analysis of sport managers interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organization”. University of Windsor, Wendsor. Ontaro. Canada, Sep. Issue.PP:66-72.
12. James, C. R. (2002). “Designing learning organizations”. Organizational dynamics, 32 (1).PP: 46-61.
13. Katz, E. (2009). “Why sociology abandoned communication”. Published online: 3 Sep. springer science + Business Media. LLC.
14. Lewis, H. Lock, K. A. and Sexton, T. R. (2009). “Organizational capability, efficiency and effectiveness in major league baseball 1901-2002”. European Journal of operation research. 197 (2). PP: 731-740.
15. Mathis, Rick (2007). “Building bridges through effective communication”. Supervision; Oct. 68, 10. ABI / INForm Global.PP:270-286.
16. Nazari. R, Ehsani. M. Gasemei, H. Ganjouei. A. (2011). “Communication skill difference amonge men and women in sports”. Pan – Asian journal of sports and physical educatio. Vol. 3, No. 1, Mar. 2011. P: 51.
17. Papastergiou, M. (2010). “Enhancing physical education and sport science students' self – efficacy and attiudes regarding information and communication technologies through a computer literacy course”. Journal homepage:
18. Poczwardowski, A. Barott, J. E. and Henschen, K. P. (2002). “The athlete and coach: their relationship and its meaning. Results of an interpretative study”. International journal of sport psychology, 33, PP: 116-140.
19. RoWold, J. and Rohmann, A. (2009). “Relationsips between leadership styles and follower's emotional experience and effectiveness in the voluntary sector”. Nonprofti and voluntrary sector quarterly. 38. 2. PP: 270-286.
20. Sullivan, P. (2004). “Communication differences between male and female team spon athletes”. Communication reports. Summer 2004, 17, 2. Academic research library. P: 1231.
21. Yilmaz, C. and Ergun, E. (2008). “Organizational culture and firm effectiveness: an examination of relative effects of traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy”. Journal of world business. 43. 3. PP: 290-306.
22. Yukl, G. (2008). “How leaders influence organizational effectiveness”. The leadership quarterly 19. PP: 708-722.