نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)

4 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مهارت­های ارتباطی و ارتباطات بین­ فردی و نقش آن بر اثربخشی مدیران سازمان­های ورزشی بود. تحقیق از نوع توصیفی، تحلیلی بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش 670 نفر از مدیران ورزشی سازمان­های ورزش ایران بود. نمونة آماری تحقیق، به­ صورت تصادفی طبقه­ ای، انتخاب شد. ابزار اندازه­ گیری شامل پرسشنامه­ های مهارت­های ارتباطی بارتون جی، ارتباطات بین­ فردی گراهام، اثربخشی سازمانی هسو با پایایی 81/0، 86/0 و 90/0 بود. از طریق روش آماری استنباطی و مدل­ یابی معادلات ساختاری به بررسی تأثیر متغیرهای مشاهده­ شده بر متغیرهای مکنون پرداخته شد. یافته­ ها نشان داد ارتباط معناداری بین مهارت­های ارتباطی، ارتباطات بین­ فردی با بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی در سطح (05/0 P≤) وجود دارد. ازاین­ رو نتایج اجرای مدل­های اندازه­ گیری برای تحلیل مسیر مهارت­های ارتباطی، ارتباطات بین ­فردی بالادستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی مدل­های مفهومی پژوهش را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Structural Equation Model of the Effect of Communication Skills and Interpersonal Communication and Their Roles in the Organizational Effectiveness of Iran Sport Managers

نویسندگان [English]

  • Rasool Nazari 1
  • Mohammad Ehsani 2
  • Farid Ashraf Ganjui 3
  • Hamid Ghasemi 4

چکیده [English]

The aim of this research was to study the effect of communication skills and interpersonal communication and their roles in the effectiveness of managers of sport organizations. The research was descriptive analytical and conducted through a survey. The population included 670 sport managers of Iran sport organizations. The sample was selected by stratified random sampling method. Questionnaires including Barton J communication skills, Graham interpersonal communication and Hsu organizational effectiveness with reliabilities of 0.81, 0.86 and 0.90 respectively were used to collect data. Inferential statistical methods and structural equation model (SEM) were utilized to investigate the effect of observed variables on latent variables. The results showed a significant relationship between communication skills, interpersonal communication with superiors and inferiors and organizational effectiveness of sport managers (P≤0.05). Hence, the results of implementing measuring models for the route analysis of communication skills confirmed interpersonal communication between the superiors and inferiors as well as organizational effectiveness of the conceptual models of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communications
  • Organizational effectiveness
  • sport organizations
  • Communication skills
  • personal relationships
  • Sports Leaders
 
1. رابینز، استیفن. پی. (1378). "رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه­ ها، کاربردها)". ترجمة علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران، ص 5.
2. طبائیان، احمد. (1381). "رابطة بین پایگاه­های قدرت با اثربخشی و عملکرد رؤسای دانشکده ­ها و گروه­های تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی کشور از دیدگاه خود و اعضای هیأت علمی". رسالة دکتری، دانشگاه تربیت معلم تهران.صص : 133-126.
3. عروف زاد، شهرام. (1387). "رابطة بین ویژگی­های شخصیتی با مهارت­های ارتباطی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های دولتی کشور". رسالة دکتری مدیریت و برنامه­ ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران. صص: 77-72.
4. یوسفی، بهرام. (1376). "طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی (در سازمان تربیت بدنی)". رسالة دکتری، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.صص : 57-41.
5. Burton, L. and Peachey, J. W. (2009). Tracsational or transformational? Leadership preferences of division III athletic administrators”. Journal of intercolleggiate sport, 2. 2. PP: 245-259.
6. Chelladurai, P. and Haggerty (1991). “Measures of organizational effectiveness of Canadian sport organization”. Canadian journal of sport science. 1G (2). PP: 126-133.
7. Duck, S. Kashman. (2000). “A strategy for communicating about uncertainty”. Academy of management exercutive. Winter issue. PP: 41-57.
8. Duygulu, E., and Ciraklar, N. (2008). “Team effectiveness and leadership roles”. MPRA paper, No. 7345. Posted 18. Online at: http://mara.ub.uni-muenchen
9. Guo, Kristina. L. (2009). “Effective communication in health care: strategies to”. The business review, Cambridge. Vol. 12, No. 2.PP:79-85.
10. Guo, K. and Sanchez, Y. (2009). “Work place communication”. In N. borkowski (Ed). Organizational behavior, theory and design. Sudbury. MA: jones and bartlett publishers, PP: 71-101.
11. Graham, J. L. (1998). “An analysis of sport managers interpersonal communication skills in selected Ontario amateur sport organization”. University of Windsor, Wendsor. Ontaro. Canada, Sep. Issue.PP:66-72.
12. James, C. R. (2002). “Designing learning organizations”. Organizational dynamics, 32 (1).PP: 46-61.
13. Katz, E. (2009). “Why sociology abandoned communication”. Published online: 3 Sep. springer science + Business Media. LLC.
14. Lewis, H. Lock, K. A. and Sexton, T. R. (2009). “Organizational capability, efficiency and effectiveness in major league baseball 1901-2002”. European Journal of operation research. 197 (2). PP: 731-740.
15. Mathis, Rick (2007). “Building bridges through effective communication”. Supervision; Oct. 68, 10. ABI / INForm Global.PP:270-286.
16. Nazari. R, Ehsani. M. Gasemei, H. Ganjouei. A. (2011). “Communication skill difference amonge men and women in sports”. Pan – Asian journal of sports and physical educatio. Vol. 3, No. 1, Mar. 2011. P: 51.
17. Papastergiou, M. (2010). “Enhancing physical education and sport science students' self – efficacy and attiudes regarding information and communication technologies through a computer literacy course”. Journal homepage:
18. Poczwardowski, A. Barott, J. E. and Henschen, K. P. (2002). “The athlete and coach: their relationship and its meaning. Results of an interpretative study”. International journal of sport psychology, 33, PP: 116-140.
19. RoWold, J. and Rohmann, A. (2009). “Relationsips between leadership styles and follower's emotional experience and effectiveness in the voluntary sector”. Nonprofti and voluntrary sector quarterly. 38. 2. PP: 270-286.
20. Sullivan, P. (2004). “Communication differences between male and female team spon athletes”. Communication reports. Summer 2004, 17, 2. Academic research library. P: 1231.
21. Yilmaz, C. and Ergun, E. (2008). “Organizational culture and firm effectiveness: an examination of relative effects of traits and the balanced culture hypothesis in an emerging economy”. Journal of world business. 43. 3. PP: 290-306.
22. Yukl, G. (2008). “How leaders influence organizational effectiveness”. The leadership quarterly 19. PP: 708-722.