آیا تغییر مربی عملکرد تیم های فوتبال حرفه ای را بهبود بخشیده است؟ مطالعة تطبیقی تیم های لیگ برتر فوتبال ایران و پنج لیگ معتبر اروپایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ معتبر اروپا بود. طرح تحقیق، کمّی و روش تحقیق، علّی – مقایسه­ای بود. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی 340 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی (لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، سری آ ایتالیا، بودنس لیگای آلمان و لیگ 1 فرانسه) در فصول 2009 – 2008، 2010-2009 و 2011 – 2010 بود که از بین آنها، 133 تیم در طول فصل مسابقات لیگ، مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تغییر مربی بر عملکرد (کوتاه­مدت و بلندمدت) تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی تأثیری ندارد (05/0 P>). نتایج آزمون MANOVA برای متغیرهای وابسته تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت نشان داد که تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در بین لیگ­های مختلف متفاوت است (001/0 P<). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد تأثیر تغییر مربی بر عملکرد کوتاه­مدت و بلندمدت تیم در لیگ برتر ایران با بیشتر لیگ­های منتخب اروپایی تفاوت معناداری دارد (001/0 P<) و در لیگ­های اروپایی تغییر مربی بر عملکرد تیم­ها بیشتر اثر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


. آرشیو لیگ برتر ایران. ‌(1390). جام هشتم، نهم و دهم. http://cups.ir/main/iran-pro-league-90-91/1387.10-02-12-49-53.

2. حمیدی، مهرزاد؛ معماری، ژاله. (1389). "معیارهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مربیان تیم­های ملی کشور"، طرح پژوهشی. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ص : 16.

3. دهقان قهفرخی، امین. (1389). "ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه تهران. ص : 2.

4. سرمد، غلامعلی. (1376). "مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت". تحول اداری، شمارة 16، صص:
30 – 23.

5. سقایی، عباس؛ غلامزاده نباتی، الهه. (1390). "استفاده از خوشه­بندی مبتنی بر زمان جهت پایش آماری عملکرد تیم­های منتخب فوتبال آسیا". هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران.صص : 354-340.

6. سلطانی، محمد؛ علیزاده، محمود. (1391). "تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران"، اولین همایش ملی علمی – کاربردی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی، صص: 41 – 39.

7. علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید. (1389). "بررسی و تحلیل پدیدة تعویض مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران. فصلنامة المپیک". سال هیجدهم، شمارة 3 (پیاپی 51)، پاییز. صص: 57-47.

8. مهدوی ظفرقندی، محمدعلی. (1384). "سرمقاله". نشریة میثاق مدیران، شمارة 8، سال دوم، ص: 8.

9. Allen, M. P. Panian, S. K. Lotz, R. E. (1979). Managerial succession and organizatonal performance: a recalcitrant problem revisited”. Administrative science quarterly, 24, PP. 167-180

10. Audas, R. Dobson, S. Goddard, J. (1997). “Team performance and managerial change in the english football league”. Economic affairs. 17, PP: 30-36.

11. Barros, C. P. Frick, B., Passos, J. (2009). “Coaching for survival: the hazards of head coach careers in the German Bundesliga”. Aaplied economics, Vol. 41. Issue 25, PP: 3303-3311.

12. Beatty, R. P. Zajac, E. J. (1987). “CEO change and firm performance in large corporations. Succession effects and manager effects”. Strategic management journal. 8, PP: 305-317.

13. Bruinshoofd, A. and Ter Weel, B. (2003). “Manager to go? Performance dips reconsidered with evidence from dutch football”. European journal of operational research, 148 (2). PP:233-246.

14. Frick, B., Barros, C. P. Prinz, J. (2010). “Analysing head coach dismissals in the German "Bundesliga" with a mixed logit approach”. European journal of operational research, 200, PP:151-159.

15. Gamson, W. A. Scotch, N. A. (1964). “Scapegoating in baseball”. American journal of sociology, 70. PP: 69-72.

16. Hautsch, N., Frick, B. Lehmann, E., Warning, S. (2001). “Could I stay or must I go? Team coach – separations in professional soccer in Germany”. Mimeo, faculty of management and economics, Witten / Herdecke University.P:7.

17. Koning, RH. (2003). “An econometric evaluation of the effect of firing a coach on team performance”. Applied economics, 25, PP: 555-564

18. Peiser, B. J. Franklin, M. O. (2000). “The effects of managerial changes in english professional soccer”. 1975-1995. Football studies, Vol. 3, No.1. PP: 63-72.

19. Penas, C. L. (2011).“Coach Mid – Season replacement and team performane in professional soccer”. Journal of human kinetics, Vol. 28. PP: 115-122.

20. Premier League (2011). “Managerial chage”.http://en.wikipedia.dia. org/wiki/2010%E2%80%9311 premier Leauge#managerial changes.

21. Salomo, S. and Teichman,, K.(2000). “The relationship of performance and managerial succession in the German premier soccer league”. European journal for sport management, 7,PP: 99-119.

23. Ter Weel, B. (2006).“Does manger turnover improve firm performance?”New evidence using information from Dutch soccer, (1986 – 2004). IZA discussion paper No. 2483.PP: 1-23.