نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسة تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در لیگ برتر فوتبال ایران با پنج لیگ معتبر اروپا بود. طرح تحقیق، کمّی و روش تحقیق، علّی – مقایسه­ای بود. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی 340 تیم حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی (لیگ برتر انگلیس، لالیگای اسپانیا، سری آ ایتالیا، بودنس لیگای آلمان و لیگ 1 فرانسه) در فصول 2009 – 2008، 2010-2009 و 2011 – 2010 بود که از بین آنها، 133 تیم در طول فصل مسابقات لیگ، مربی خود را تغییر داده بودند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که تغییر مربی بر عملکرد (کوتاه­مدت و بلندمدت) تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران و لیگ­های منتخب اروپایی تأثیری ندارد (05/0 P>). نتایج آزمون MANOVA برای متغیرهای وابسته تأثیر کوتاه­مدت و بلندمدت نشان داد که تأثیر تغییر مربی بر عملکرد تیم در بین لیگ­های مختلف متفاوت است (001/0 P<). نتایج آزمون تعقیبی نیز نشان داد تأثیر تغییر مربی بر عملکرد کوتاه­مدت و بلندمدت تیم در لیگ برتر ایران با بیشتر لیگ­های منتخب اروپایی تفاوت معناداری دارد (001/0 P<) و در لیگ­های اروپایی تغییر مربی بر عملکرد تیم­ها بیشتر اثر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Has the Change of Coaches Enhanced the Performance of Professional Football Teams? The Comparative Study of the Teams of Iran Football Premier League and Five Major European Leagues

نویسندگان [English]

  • mohsen behnam 1
  • hamidreza ahmadi 1
  • Hossein bakhshandeh 2

1 Tehran University

2 Sport Science Research Center

چکیده [English]

The aim of the present study was to compare the effect of coach change on team performance in Iran football premier league and five major European leagues. The design of study was quantitative and the research method was causal comparative. The population of the research included all 340 teams present in Iran football premier league and selected European leagues (UK premier league, Spain la liga, Italy Serie A, Germany bondesliga and  French ligue 1) in seasons (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011). The sample was 133 teams that had changed their coaches during premier league competition season. The results of independent t test showed that a change in coaches had no effect on the (long-term and short-term) performance of the teams of Iran premier league and selected European leagues (P>0.05). MANOVA results for the dependent variables showed that the effect of a change in coaches on team performance varied among different leagues (P<0.001). The results of post hoc test showed a significant difference in the effect of a change in coaches on short-term and long-term performance between Iran and most selected European teams (P<0.001) and in European leagues, a change in coaches had more effect on team performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coach Change
  • team performance
  • Football Premier League
  • Comparative Study
  • Short Term
. آرشیو لیگ برتر ایران. ‌(1390). جام هشتم، نهم و دهم. http://cups.ir/main/iran-pro-league-90-91/1387.10-02-12-49-53.
2. حمیدی، مهرزاد؛ معماری، ژاله. (1389). "معیارهای ارزیابی عملکرد و انتخاب مربیان تیم­های ملی کشور"، طرح پژوهشی. سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. ص : 16.
3. دهقان قهفرخی، امین. (1389). "ارزیابی عملکرد مربیان تیم­های ملی والیبال با استفاده از روش بازخورد 360 درجه". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه تهران. ص : 2.
4. سرمد، غلامعلی. (1376). "مدیریت تغییر یا تغییر مدیریت". تحول اداری، شمارة 16، صص:
30 – 23.
5. سقایی، عباس؛ غلامزاده نباتی، الهه. (1390). "استفاده از خوشه­بندی مبتنی بر زمان جهت پایش آماری عملکرد تیم­های منتخب فوتبال آسیا". هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران.صص : 354-340.
6. سلطانی، محمد؛ علیزاده، محمود. (1391). "تأثیر ثبات مربیان بر عملکرد تیم­های فوتبال لیگ حرفه­ای ایران"، اولین همایش ملی علمی – کاربردی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه شهید بهشتی، صص: 41 – 39.
7. علی دوست قهفرخی، ابراهیم؛ جلالی فراهانی، مجید. (1389). "بررسی و تحلیل پدیدة تعویض مربیان در لیگ برتر فوتبال ایران. فصلنامة المپیک". سال هیجدهم، شمارة 3 (پیاپی 51)، پاییز. صص: 57-47.
8. مهدوی ظفرقندی، محمدعلی. (1384). "سرمقاله". نشریة میثاق مدیران، شمارة 8، سال دوم، ص: 8.
9. Allen, M. P. Panian, S. K. Lotz, R. E. (1979). Managerial succession and organizatonal performance: a recalcitrant problem revisited”. Administrative science quarterly, 24, PP. 167-180
10. Audas, R. Dobson, S. Goddard, J. (1997). “Team performance and managerial change in the english football league”. Economic affairs. 17, PP: 30-36.
11. Barros, C. P. Frick, B., Passos, J. (2009). “Coaching for survival: the hazards of head coach careers in the German Bundesliga”. Aaplied economics, Vol. 41. Issue 25, PP: 3303-3311.
12. Beatty, R. P. Zajac, E. J. (1987). “CEO change and firm performance in large corporations. Succession effects and manager effects”. Strategic management journal. 8, PP: 305-317.
13. Bruinshoofd, A. and Ter Weel, B. (2003). “Manager to go? Performance dips reconsidered with evidence from dutch football”. European journal of operational research, 148 (2). PP:233-246.
14. Frick, B., Barros, C. P. Prinz, J. (2010). “Analysing head coach dismissals in the German "Bundesliga" with a mixed logit approach”. European journal of operational research, 200, PP:151-159.
15. Gamson, W. A. Scotch, N. A. (1964). “Scapegoating in baseball”. American journal of sociology, 70. PP: 69-72.
16. Hautsch, N., Frick, B. Lehmann, E., Warning, S. (2001). “Could I stay or must I go? Team coach – separations in professional soccer in Germany”. Mimeo, faculty of management and economics, Witten / Herdecke University.P:7.
17. Koning, RH. (2003). “An econometric evaluation of the effect of firing a coach on team performance”. Applied economics, 25, PP: 555-564
18. Peiser, B. J. Franklin, M. O. (2000). “The effects of managerial changes in english professional soccer”. 1975-1995. Football studies, Vol. 3, No.1. PP: 63-72.
19. Penas, C. L. (2011).“Coach Mid – Season replacement and team performane in professional soccer”. Journal of human kinetics, Vol. 28. PP: 115-122.
20. Premier League (2011). “Managerial chage”.http://en.wikipedia.dia. org/wiki/2010%E2%80%9311 premier Leauge#managerial changes.
21. Salomo, S. and Teichman,, K.(2000). “The relationship of performance and managerial succession in the German premier soccer league”. European journal for sport management, 7,PP: 99-119.
23. Ter Weel, B. (2006).“Does manger turnover improve firm performance?”New evidence using information from Dutch soccer, (1986 – 2004). IZA discussion paper No. 2483.PP: 1-23.