رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه ارومیه

3 دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین مؤلفه­های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ادارة کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به­صورت میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل کارکنان ادارة کل و ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی و حجم نمونة آماری 112 نفر از این جامعه است. به­منظور گردآوری از پرسشنامة هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و از روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین پنج مؤلفة سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، ایجاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه­های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق و روحیه قادر به
پیش­بینی معنادار فرهنگ سازمانی هستند.
 

کلیدواژه‌ها


. ابزری، مهدی. اعتباریان، اکبر. ستاری قهفرخی، مهدی. (1385). "هوش سازمانی و جلوگیری از کندذهنی جمعی". ماهنامة مدیریت دانش سازمانی، (22)، 14 – 11.
2. ابزری، مهدی. ستاری قهفرخی، مهدی. (1386). "رابطة هوش سازمانی با فرهنگ سازمانی در شرکت مبارکه فولاد اصفهان". مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت دانش، تهران. صص: 49 – 47.
3. اسد، محمدرضا. حمیدی، مهرزاد. (1382). "بررسی وضعیت مدیریت کیفیت جامع در سازمان تربیت بدنی کشور". المپیک (24)، صص: 137 – 136.
4. اسدی، حسن. (1380). "رابطة فرهنگ سازمانی با بهره­وری مدیران سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران". نشریة حرکت، شمارة 7، صص: 50 – 39.
5. بشارت، محمدعلی. عباسی، غلامرضا. میرزاکمسفیدی، رضا. (1385). "تبیین موفقیت ورزشی در ورزش­های گروهی و فردی بر حسب هوش هیجانی". المپیک (33). صص: 89 – 88.
6. خدادادی، محمدرسول. کاشف، میرمحمد. (1386). "رابطة بین هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی". همایش منطقه­ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب.
7. دفت، ریچارد آل. (1378). "مبانی تئوری و طراحی سازمان". ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش­های فرهنگی، جلد دوم، چاپ چهارم، ص: 318.
8. رادینگ، آلن. (1383). "مدیریت دانش". ترجمة محمدحسین لطیفی، چاپ اول، انتشارات سمت. صص: 115 – 97.
9. رابینز، استیفن پی. (1374). "مدیریت رفتار سازمانی". ترجمة علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ چهارم، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، جلد سوم، ص: 214.
10. ستاری قهفرخی، مهدی. (1384). "آیا می­دانید چه فرهنگی بر سازمان شما حاکم است؟" ماهنامة مدیریت دانش، (14)، صص:  15 – 11.
11. سیدعامری، میرحسن. (1385). "رابطة فرهنگ سازمانی با بهره­وری در مدیران تربیت بدنی
استان­های آذربایجان شرقی و غربی". طرح پژوهشی دانشگاه ارومیه، ص: 145.
12. شیرین، علی. (1381). "مطالعة رابطة فرهنگ سازمانی با ساختار سازمانی در سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور". پایان­نامة کارشناسی ارشد، مرکز آموزش مدیریت دولتی سابق در تهران، ص : 34،128.
13. کاشف، میرمحمد. سیدعامری، میرحسن. خدادادی، محمدرسول. (1386). "ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی". نشریة پژوهش در علوم ورزشی شمارة 24، پاییز 1388. ص : 179.
14. کندی، کارول. (1384). "نخبگان مدیریت". ترجمة مهدی ایران نژاد، چاپ اول، کرج. انتشارات مؤسسة تحقیقات و آموزش مدیریت و نشر مدیران، ص: 78.
15. Albrecht, Kart (2003). The power of minds of work: organizational intelligence in action”. New York Amacom. 4 (2):PP: 83-135.
16. Albrecht, Karl (2003). “Oranizational intelligence and knowledge mangement: thinking outside the silos”. 2 (1): PP:4- 16. Available at: www.karlalbrecht.com.
17. Albercht, Karl. (2002). “Organizational intelligence profile”, available at: www.karlalbrecht.com.
18. Akgun, Ali. E. Byrne, John. Keskin, Halit (2006). “Organizational intelligence:” a structuration view, the current issue and full text archive of this journal is available at: www.emeraldinsight.com/00935-4814.htm.
19. Halal, William. E. (2005). “Organizational intelligence: what is it and how can managers use it?” Berretkoehler The new management, 3 (2). PP:12-13.
20. Liebowitz, Jay (2000). “Organizational intelligence: a knowledge management primer”. Florida CRC Press, 23 (8).PP: 8-10.
21. Liebowitz, Jay. (2000). “Building organizational intelligence: a knowledge management primer”. 1st edition, PP: 1-4, available at: the Acm Digital Librarty.
22. McMaster, Michael D. (1996). “The intelligence advantage: organising for complexity”. Bosto Butterworth – heinemann, PP: 1-9.
23. Nisenfeld, A. E. (1989). “Artificial intelligence handbook: principles”. Instrument societt of America, ISBN: 55617 .P: 34.
24. Prejmerean, Mihaela, Vasilache, Simona (2007). “Standards and markets foruniversity. Originated organizational intelligence”. Academy of economic studies, 41 (3).PP: 125-145.
25. Sanderson, Stuart, M. (1998). “New approaches to strategy: new ways of thinking for the millennium”. Management decision, 36 (1).PP: 9-13.
26. Towards organizational intelligence (2004). “Veryard projectsLtd”. Available at: http://www.veryard.com/kmoi/orgint.htm.
27. Yolles, Maurice (2005). “Organizational intelligence”. The Journal of Workplace Learning. 17 (1/2): PP:99-114.