به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از پژوهش حاضر به­کارگیری روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) در رتبه­بندی موانع رشد اخلاق حرفه­ای در رسانه­های ورزشی بود. با این هدف در اولین مرحله به­واسطة مطالعات کتابخانه­ای، جست­وجو در سایت­های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با کارشناسان برجستة حیطة رسانه­های ورزشی، به شناسایی موانع موجود پرداخته شد. پس از شناسایی موانع، با هدف رتبه­بندی آنها درخت سلسله­مراتبی تشکیل و براساس آن پرسشنامة AHP شامل 57 مقایسة زوجی موانع (معیارها) طراحی شد و در اختیار 35 نفر از خبرگان که جامعة آماری پژوهش را تشکیل می­دادند، قرار گرفت. پس از حصول داده­های اولیة مستخرج از پرسشنامه­ها به تشکیل ماتریس­های مقایسة زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و براساس روش مجموع سطری وزن­های نسبی هریک از موانع در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و براساس آنها رتبه­بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن­های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از موانع نیز به­دست آمد. براساس نتایج، در سطح دوم موانع سازمانی با وزن سطحی 42/0، در سطح سوم موانع مرتبط با کارکنان با وزن سطحی 257/0، در سطح چهارم فقدان تحصیلات و تخصص کافی در زمینة ورزش و رسانه در بین مدیران رسانه­های ورزشی با وزن سطحی 098/0 و در نهایت در سطح پنجم، جابه­جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش­ها با وزن سطحی 022/0، به­عنوان بااهمیت­ترین موانع شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


. آذر، عادل. (1388). "تصمیم­گیری کاربردی (رویکرد )". انتشارات نگاه دانش، چاپ سوم. صص : 45-15.
2. امینی، محمدرضا. موحد نسب، حامد. (1386). "نظرسنجی از اصحاب رسانه­ها دربارة مشکلات مؤسسات خبری و مطبوعات". مجلة اطلاع­رسانی و کتابداری، شمارة 71. صص : 61-50.
3. بدیعی دزفولی، مینو. (1371). "بررسی مسائل مدیریتی و تخصصی و آموزشی در مطبوعات ایران". مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها. ص : 83.
4. بهرام پور، شعبانعلی. (1384). "مطبوعات در دورة اصلاحات، چالش­ها و تحولات". تهران، مرکز مطالعات و توسعة رسانه­ها. ص: 92.
5. تقوایی، مسعود. غفاری، سید رامین. (1385). "اولویت­بندی بحران در سکونتگاه­های روستایی با روش". مجلة پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد بیستم، شمارة 1، ص: 58.
6. پانابادی، اعظم. (1376). "اصول اخلاقی رسانه­های خبری". فصلنامة پژوهش و سنجش، سال چهارم، شمارة 12. صص : 112-96.
7. جعفری نژاد، ابوالفضل. (1385). "بررسی برخی از حیطه­های اخلاق حرفه­ای و رسانه". فصلنامه رسانه، شمارة 66. ص : 77.
8. رستگار، لیلا. (1375). "اخلاق حرفه­ای و روزنامه­نگاران ایرانی". فصلنامة رسانه، سال هفتم، شمارة 27. صص : 19-2.
9. سبحانی، محمدتقی. (1375). "موانع حضور اخلاق در صحنة مطبوعات". مجموع مقالات، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها. ص : 73.
10. سروستانی صدیق، رحمت اله. (1381). "تخلیة منفعل هیجان با تزریق فعال هیجان (پژوهشی در مورد درگیری­های حواشی مسابقات فوتبال)". مجله نامة علوم اجتماعی، شمارة 19.صص : 92-69.
11. سلطانی، ایرج. (1386). "مدیریت عملکرد بسترساز پرورش منابع انسانی". انتشارات ارکان. صص : 25-12.
12. سلیمی، مهدی. سلطان حسینی، محمد. تقوایی، مسعود. (1390). "مکان گزینی اماکن ورزشی با استفاده از مدل­های پیوسته و گسستة فضایی مبتنی بر ترکیب دو مدل AHP و TOPSIS" . نشریة پژوهش در علوم ورزشی، در نوبت چاپ. صص : 180-157.
13. سعدی، حشمت اله. کلانتری، خلیل. ایروانی، هوشنگ. (1387). "اولویت سنجی نظام برتر ترویج در حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی (بیابان زدایی): فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP)". علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، جلد 4، شمارة 1. صص : 13-1.
14 قاسمی، حمید. (1387). "فعالیت­های رسانه­ای در ورزش". انتشارات بامداد کتاب. صص : 35-14.
15. قاسمی، حمید. (1386). "نقش رسانه­های گروهی در توسعة ورزش کشور". رسالة دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی. ص: 86، 47-22.
16. قدسی پور، سیدحسن. (1389). "فرایند تحلیل سلسله مراتبی". چاپ هشتم، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صص : 83 – 42.
17. قندی، حسین. (1371). "استقلال حرفه­ای و امنیت شغلی روزنامه­نگاران و ضرورت وجود تشکیلات صنفی". مجموعه مقالات نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها. ص : 53.
18. لبیبی، محمدمهدی. (1387). "معیارهای اخلاق رسانه­ای در رادیو". انتشارات طرح آینده. صص: 33-14.
19. معتمدنژاد، کاظم. (1380). "ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفه­ای روزنامه­نگاری در ایران". فصلنامة رسانه، سال 11، شمارة 43. صص : 22-12.
20. وفایی، فرهاد. (1386). "طراحی یک مدل ریاضی برای اندازه­گیری کارایی مدل­های جبرانی  به کمک روش تحلیل پوششی داده  در سیستم امتیازدهی مدل تعالی". رسالة دکتری، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. صص : 75-43.
21. Airaksinen, Timo (1998). “Professional ethics, encylopedia of applied ethics”. Vol. 3, PP: 671-681.
22. Eric, W. Stein and Norita Ahmad (2009). “Using the analytical hierarchy process (AHP) to construct a measure of the magnitude of consequences component of moral intensity”. Journal of business ethics, Vol. 89, No. 3, PP: 391-407.
23. Garrison, Bruce, Salwen, Michael B. (1994). “Sports journalistes asess place in the profession”. Newspapaer research journal, athens: spring, Vol. 15. Issue 2, PP: 37.
24. Hardin, Marie, Zohng, Bu (2010). “Sports reporters' attiudes about ethics vary based on beat”. Newspaper research journal, Vol. 31, No. 2.P:6.
25. Hardin, Marie (2005). “Survey finds boosterisms' freebies remain problem for newspaper sports departments”. Newspaper research journal, 26 (1). PP: 66-72
26. Ludovic, V; Marie, F. and Bocquet, J (2011). “Using a delphi process and the analytic hierarchy process (AHP) to evaluate the complexity of projects”. Expert systems with applications, Vol. 38. PP: 5388-5405.
27. Oates, Thomas P. and John Pauly (2007). “Sports journalism as moral and ethical discourse”.  Journal of mass media ethics, Vol. 22, Issue 4, PP: 332-347.
28. Plaisance, Patrick Lee (2007). “An assessment of media ethics education: course content and the values and ethical ideologies of meida ethics students”. Journalism and Mass communication educator, Columbia, Vol. 61, Issue 4.P: 378.
29. Son Yu, Chian (2002). “A Gp – AHP method for solving group decision – making fuzzy AHP problems”. Computer and operations research (29).P: 1970.
30. Steele, Bob (2003). “Inside the New York Times’ revised code”. Poynter. Org, January 16.PP:48-55.
31. Sungick, Min. (2009). “Analysis of Sport reporters’ perceptions of the effectivenss of sport public relations practitioners’ influence practices in south korea”. Ph.D university of Northern Colorado, AAt 3374861.PP:24-42.