نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه همدان

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه بو علی سینا همدان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان بوده است. این پژوهش توصیفی از نوع هبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 150 نفر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان  بود  که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و کرجسی 108 نفر محاسبه و انتخاب گردید. در این پژوهش، از روش‌های آماری شاپیروویلک، همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین رهبری معنوی و تمامی ابعاد آن با توانمندسازی کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که ابعاد عضویت در سازمان، معناداری در کار، چشم انداز سازمانی، ایمان به کار و بازخورد عملکرد، توان تبیین واریانس مربوط به توانمندسازی را دارند اما ابعاد عشق به نوع دوستی و تعهد سازمانی از این پیش بینی برخوردار نمی باشند. بنابراین می توان گفت که توانمندسازی کارکنان یک هدف استراتژیک برای رسیدن به چشم اندازها  و ماموریت های سازمانی می باشد لذا نقش رهبری معنوی در تحقق این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.بنابراین به مدیران ورزشی توصیه می شود در کارکنان را درفرآیند های تصمیم سازی سازمان مشارکت دهند تا زمینه های توانمندی و اثربخش بودن در وجود آنها تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها


- آقایار، سیروس. (1382).  "توانمندسازی روشی نوین در محیط رقابتی". ماهنامه تدبیر، 135، صص : 28-33.

2- داودی، امیرمحمدحسین؛ اشتری، عزت. (1388). "رابطه رهبری معنوی و یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه". فصل‌نامه رهبری و مدیریت آموزشی، 5(3)، صص:  68-79.

3- رستگار، عباس‌علی؛ جانقلی، محمود؛ حیدری، فائزه؛ حیدری، حامد .(1388). " بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی". مجله پژوهش‌های مدیریت، 5(16)، صص :17-33.

4- ضیایی، محمدصادق؛ نرگسیان، عباس؛ آیباغی‌اصفهانی، سعید. (1387). " نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران". مدیریت دولتی، 1(1)، صص: 67-86.

5- غلامی، امین؛ سیادت، سیدعلی؛ عرفان، آرزو. (1391). " بررسی رابطه بین رهبری معنوی و خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه اصفهان". نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، صص :6-23.

6- Argyris, C. (1998).“Empowerment the Emperor’s NewClothes. Harvard Business Review, 98302. PP:95-106

7- Freeman, G. T. (2011). Spirituality and Servant Leadership: A Conceptual Model and Research Proposal, Emerging Leadership Journeys.4 (1), PP:120- 140.

8- French, I., Bell, C. H., Zawacki, R. A. (2000).Organizarron development and transform managing affective Burr Ridge. Irwin, Ma Grew-Hill.PP:102-105.

9- Fry, L. W. (2003). Toward Theory of Spiritual leadership the leadership Quarterly”. 14 (1), PP:693-124.

10- Fry, L.W., Vitucci, S., Cedillo, M. (2005). “Spiritual leadership and army transformation: Theory, measurement, and establishing a baseline”. Leadership Quart 2005, 16 (5),PP: 835-62

11- Fry, L. W., Melanie, C. (2008).  Spiritual leadership as a paradigm for ovgani national tranformanon and recovery from extended work hours Culture. Journal of Business Ethics, 84. 265-278

12- Fry, L.W., Slocum, J. W. (2008). “Maximizing the triple bottom line through spiritual leadership”. Organ Dyne 2008, 37 (1), PP:86-99.

13- Geijsel, S. P. Leithwood, k. Jantzi, D.(2003).“Transformational leadership effect on teacher, sCommitment and effort toward school reform”. Journal of Educational Administration, 4 (3). PP:228-256

14- Gibbons, P. (2001). “Spiritually at work: A Pre-Theoretical overview, MSC”. Thesis-Brubeck College, university of London, Aug.PP:89-95.

15- Maccoby, M. (1999). “Re-Thinking Empowerment. New Leader Press. San Francisco, CA.PP: 67-74.

16- Matherly, L., Fry, T. W. (2005). “Spiritual leadership AND THE Strategy Scorecard model of performance excellence: the case of Tomas’s corporation: The: The leadership Quarterly, 16 (1),PP:320-325.

17- Spreitzer, G. M. (1992). “Psychology empowerment in the workplace.  Dimensions, Measurement. And Validation”. The Academy of Management  Journal, 38 (5), PP:1442-1465.

18- Thomas, K. W., Velthouse, B. A. (1990). “Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”. Academy of Management Review, 15 (4), PP:666-681.

19- Whittington, J. L., Maellaro, R. (2006). “Servant-Leadership at TDIndustries: Principles and Practice”. The John Ben Sheppard Journal of Practical Leadership, 1 (1), PP:130-144.