شناسایی شاخص ها و استانداردهای ایمنی سالن ها و اماکن ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائة شاخص­ها و استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی بود. شاخص­ها به روش دلفی از طریق مجموعه­ای از مصاحبه­ها و پرسشنامه شناسایی شدند. ابزار اندازه­گیری مصاحبه و پرسشنامة تعدیل­یافتة پانتزا و همکاران (2003) بود که پایایی آن 89/0 به­دست آمد. برای انتخاب شرکت­کنندگان برای هر دو مورد مصاحبه و پرسشنامه از نمونه­های هدفمند انتخاب شد. نمونة تحقیق 281 نفر شامل مدیران ورزشی، انتظامات، داوران ورزشی و کارشناسان ورزش و ورزشکاران بودند که به­طور هدفمند در اصفهان انتخاب شدند. نتایج نشان داد 11 متغیر عمده شامل کنترل محیط بیرونی ورزشگاه­ها (39/4 = M)، ارزیابی شرایط مسابقه (76/4 = M)، بازبینی تجهیزات و امکانات (51/4 = M)، نصب سیستم­های محافظت بدنی (41/4 = M)، مدیریت خطر (28/4 = M)، تدوین قوانین پیشگیری (79/4 = M)، تدارک تسهیلات رفاهی (48/4 = M)، ارتباطات مؤثر با تماشاچیان (73/4 = M)، آموزش ویژة مسئولان امنیتی (88/4 = M)، آموزش­های عمومی تماشاگران و بازیکنان (36/4 = M)، مدلسازی و شبیه­سازی (98/3 = M) و کنترل شدید و جلوگیری از ورود مواد منفجره به محیط­های ورزشی (8/3 = M)، از شاخص­های مهم در مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی است. همچنین بین شاخص­های امنیت با احساس راحتی تماشاچیان رابطة معناداری مشاهده شد (05/0 P≤ و 294/0 = R). میزان تأثیر برابر با 58 درصد است.

کلیدواژه‌ها


. اصفهانی، نوشین. (1390). "امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی". مجلة پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارة 2، صص :  80 – 69.

2. سادات میریان، مریم. دل فرح، مسعود. مشیری، بهزاد. (1390). "پیشنهاد طراحی یک سیستم جامع مدیریت دانش و تجربه با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات جهت تسهیل مدیریت بحران". فصلنامة علمی تخصصی دانش مدیریت بحران، سال اول، شماره دوم، ص: 215.

3. روزنامة اطلاعات (1390، دوشنبه 13 مهر)، اخبار و حوادث ورزشی، شمارة 24396، ص: 14.

4. روزنامة‌ ایران (1390، 28 اسفند)، اخبار و حوادث ورزشی، شمارة 5038، ص: 12.

5. روزنامة کیهان (1391، اول تیر)، حوادث ورزشی، شمارة 20237، ص: 9.

 

6. علی وند، علی نور (1386). "بررسی جامعة شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان. صص : 9-8.

7. قوام، عبدالعلی. (1389). "چگونگی استفاده از الگوهای ارتباطی برای برقراری نظم و امنیت