نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 پژوهشکده تربیت بدنی

چکیده

هدف کلی پژوهش شناسایی و ارائة شاخص­ها و استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی بود. شاخص­ها به روش دلفی از طریق مجموعه­ای از مصاحبه­ها و پرسشنامه شناسایی شدند. ابزار اندازه­گیری مصاحبه و پرسشنامة تعدیل­یافتة پانتزا و همکاران (2003) بود که پایایی آن 89/0 به­دست آمد. برای انتخاب شرکت­کنندگان برای هر دو مورد مصاحبه و پرسشنامه از نمونه­های هدفمند انتخاب شد. نمونة تحقیق 281 نفر شامل مدیران ورزشی، انتظامات، داوران ورزشی و کارشناسان ورزش و ورزشکاران بودند که به­طور هدفمند در اصفهان انتخاب شدند. نتایج نشان داد 11 متغیر عمده شامل کنترل محیط بیرونی ورزشگاه­ها (39/4 = M)، ارزیابی شرایط مسابقه (76/4 = M)، بازبینی تجهیزات و امکانات (51/4 = M)، نصب سیستم­های محافظت بدنی (41/4 = M)، مدیریت خطر (28/4 = M)، تدوین قوانین پیشگیری (79/4 = M)، تدارک تسهیلات رفاهی (48/4 = M)، ارتباطات مؤثر با تماشاچیان (73/4 = M)، آموزش ویژة مسئولان امنیتی (88/4 = M)، آموزش­های عمومی تماشاگران و بازیکنان (36/4 = M)، مدلسازی و شبیه­سازی (98/3 = M) و کنترل شدید و جلوگیری از ورود مواد منفجره به محیط­های ورزشی (8/3 = M)، از شاخص­های مهم در مدیریت ایمنی اماکن و فضاهای ورزشی است. همچنین بین شاخص­های امنیت با احساس راحتی تماشاچیان رابطة معناداری مشاهده شد (05/0 P≤ و 294/0 = R). میزان تأثیر برابر با 58 درصد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recognizing Security Indicators and Standards of Sport Facilities

نویسندگان [English]

  • masood naderiyan jahromi 1
  • hosein poorsoltanzarandi 2
  • elham rohani 1

1 esfahan university

2 Sport Science Research Center

چکیده [English]

The main aim of this study was to identify and present indicators and standards necessary for security management of sport facilities. These standards were recognized via a set of interviews and questionnaires through Delphi method. The revised questionnaire of Panteza et al. (2003) with 0.89 of reliability and interviews were used to collect data. The subjects were selected from purposeful samples for both interviews and questionnaire. The sample consisted of 281 sport managers, security officers, sport referees, sport experts and athletes who were selected purposefully in Isfahan province. The results showed that 11 main variables including control of outer environment of stadiums (M=4.39), evaluation of competition status (M=4.76), inspection of equipment and facilities (M=4.51), body conservation systems (M=4.41), risk management (M=4.28), the compilation of treatment laws (M=4.79), welfare facilities (M=4.48), effective communication with spectators (M=4.73), special training of security officials (M=4.88), general instruction of spectators and players (M=4.36), simulation and modeling (M=3.98), to severely control and prevent the entrance of explosive materials to the sport environment (M=3.8) were the important indicators in security management of sport facilities. Also, there was a significant relationship between security indicators and spectators' comfort (R=0.294, P≤0.05) (effect=58%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security Indicator
  • Sport Stadiums
  • spectators
  • risk management
  • Crisis Management
. اصفهانی، نوشین. (1390). "امنیت و جایگاه آن در صنعت جهانگردی ورزشی". مجلة پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شمارة 2، صص :  80 – 69.
2. سادات میریان، مریم. دل فرح، مسعود. مشیری، بهزاد. (1390). "پیشنهاد طراحی یک سیستم جامع مدیریت دانش و تجربه با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات جهت تسهیل مدیریت بحران". فصلنامة علمی تخصصی دانش مدیریت بحران، سال اول، شماره دوم، ص: 215.
3. روزنامة اطلاعات (1390، دوشنبه 13 مهر)، اخبار و حوادث ورزشی، شمارة 24396، ص: 14.
4. روزنامة‌ ایران (1390، 28 اسفند)، اخبار و حوادث ورزشی، شمارة 5038، ص: 12.
5. روزنامة کیهان (1391، اول تیر)، حوادث ورزشی، شمارة 20237، ص: 9.
 
6. علی وند، علی نور (1386). "بررسی جامعة شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم و اوباشیگری در ورزش فوتبال". پایان­نامة کارشناسی­ارشد، دانشگاه اصفهان. صص : 9-8.
7. قوام، عبدالعلی. (1389). "چگونگی استفاده از الگوهای ارتباطی برای برقراری نظم و امنیت