نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، تعیین اختلاف منابع اطلاعاتی مورد استفاده ورزشکاران ماهر و غیرماهر در خودارزیابی عملکرد است. جامعه آماری پژوهش 170 ورزشکار ماهر و غیرماهر شهرستان سنندج بودند که از میان آنان براساس فرمول مورگان و کرجسی 120 نفر به‌عنوان نمونه آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه خودارزیابی ویمنت (2002) بود که 10 منبع اطلاعاتی را ارزیابی می‌کند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان و استادان تربیت بدنی تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها علاوه‌بر آمار توصیفی، از آمار استنباطی همچون ANOVA استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ورزشکاران ماهر و غیرماهر در استفاده از منابع اطلاعات عینی (00/0>P)، استانداردهای شخصی (03/0>P)، ترس شخصی (00/0>P) و امید به آینده (002/0>P) وجود دارد، اما بین ورزشکاران زن و مرد ماهر اختلاف معناداری در استفاده از منابع اطلاعاتی مشاهده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Difference of Information Resources in Elite and Sub–Elite Athletes in Self-Evaluation of Their Performance

نویسندگان [English]

  • Ali Yalfani 1
  • GH Bahar 2
  • M Khodamoradpour 3

چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the difference of information resources used by elite and sub–elite athletes when self–evaluating their performance. The statistical population included 170 elite and sub-elite athletes in Sanandaj city and 120 participants were randomly selected as the sample of the study based on Krejcie and Morgan formula. To collect the data, Wayment (2002) self – evaluation questionnaire which investigated 10 information resources was used. The face validity as well as the content validity of the questionnaire was confirmed by some physical education experts. Using Cronbach alpha reliability coefficient, the reliability of the questionnaire was calculated to be 0.88. In addition to descriptive statistics, inferential statistics such ANOVA were used for data analysis. Findings revealed a significant difference between elite and sub – elite athletes in the use of objective information resources (P<0.00), personal standards (P<0.03), personal fear (P<0.00) and hope for future (P<0.02). The results also indicated no significant difference between male and female elite athletes in the use of information resources (P>0.05). There were also no significant differences between elite athletes of individual and team sports in the use of information resources in self-evaluation (P>0.05). It is, then, concluded that the skill level of athletes can be the main factor of using information resources to self-evaluate their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City of Sanandaj.
  • elite and sub-elite athletes
  • information resources
  • performance
  • Self – evaluation