نویسنده

استادیار گروه مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم

چکیده

هدف از این پژوهش، مرور اجمالی بر نقش و اهمیت جوانمردی، پهلوانی و ورزش ایران در عصر صفوی است و محقق در پی یافتن نقش فتیان، عیاران، پهلوانان ، قهرمانان و به عبارتی ورزشکاران در چگونگی شکل گیری حکومت صفویان و تثبیت و به اوج شکوه و اقتدار رسیدن ایران و افول و انقراض آن سلسله است. و این که چرا هر گاه حکومت صفویه قوی تر شد نقش ورزش و ورزشکار در آن بسیار پررنگ تر می شد و هر گاه که صفویان ضعیف می گردیدند جوانمردی و پهلوانی و ورزش نیز نقشش کم رنگ تر می شد. حکمرانان اولیه صفوی از شاه اسماعیل اول گرفته که مؤسس این سلسله بود و اروپاییان به او لقب شوالیه دادند تا شاه عباس اول صفوی که اروپاییان به او لقب کبیر دادند و ایران را به اوج شکوه و اقتدار و آبادانی رساند همگی از دلاوران و پهلوانان و قهرمانان و ورزشکاران بودند و به تبع آنان زیردستان و سایر مردم نیز روی به پهلوانی و ورزش آوردند وورزش و پهلوانی در کشور به صورت یک ارزش درآمد و بسیار رشد و توسعه و ترقی پیدا کرد. پادشاهان و لیکن پادشاهان پایانی سلسله صفوی افراد ضعیف النفس بودند و متاسفانه به تبع آنان پهلوانان و جوانمردان و ورزشکاران نیز نوعاً تبدیل به افرادی سست عنصر گشتند و ورزش ورزشکار نیز رو به افول گذاشت. طبیعی است هرگاه الگوها و بزرگان و حاکمان کشور خود جوانمرد و قهرمان ورزشکار و ورزش دوست باشند و از آن حمایت کنند و به آن اهتمام ورزند، پهلوانی و قهرمانی نیز توسعه خواهد یافت و هر گاه حکام و مدیران جامعه سست و بی انگیزه باشند سیر ورزش نیز نزولی و معکوس می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Chivalry, Courage, Heroicness, Championship and Sport at the Time of Safavieh Dynasty

نویسنده [English]

  • H Yazdi

چکیده [English]

The purpose of this study was to review the role and importance of chivalry, heroicness and sport at the time of Safavieh dynasty. The researcher tried to find out the role of athletes in forming Safavieh dynasty, in gaining stability, glory and power for Iran and in diminishing this dynasty as well as to investigate this fact that when Safavieh dynasty was stronger, the role of sport and athletes was more important while when Safavieh dynasty was weak, the role of chivalry, heroicness and sport was weak. The first Safavieh rulers (from Shah Ismail Safavieh, the founder of this dynasty who was titled "The Knight" by Europeans to Shah Abbas I who was titled "The Great") gained great glory, power and welfare for Iran. Actually, as they were all heroes, champions and athletes, their subservient group and people turned to heroicness and sport. In fact, sport and heroicness received a great value and improved greatly. In the other side, when rulers of the end of Safavieh dynasty were characterless, heroes, champions and athletes weakened as well and sport and athletes declined. In conclusion, whenever rulers, authorities of a country are champions and athletes and support sport, heroicness and championship will develop. In other words, when the rulers and managers of the society are weak and unmotivated, sport will decrease and decline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chivalry
  • Courage
  • Heroicness
  • Horse riding
  • Safaviyeh dynasty
  • Shooting.