تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب

نویسندگان

1 دانشجوی دورة دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، تعیین رویکردهای محوری توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب و ارائة رویکردهای مناسب برخاسته از ارزش های حاکم بر جامعه است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی _ پیمایشی بوده و روش گردآوری اطلاعات از نوع ترکیبی است که در آن مدارک و منابع بررسی و از پرسشنامة محقق ساخته برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نمونة آماری 92 نفر از مدیران فدراسیون فوتبال ، کارشناسان و خبرگان مدیریت فوتبال کشور بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری فریدمن در سطح معناداری 05/0a> نشان داد که مناسب ترین رویکرد های حاکم بر توسعة فوتبال کشور، رویکرد تربیتی- اخلاقی و جامعه گرا ست که این رویکرد در توسعة فوتبال کشورهایی چون سوئد، ژاپن، آمریکا، نیوزیلند ، کانادا ، انگلیس ، استرالیا و ایرلند نقش اساسی داشته و در جهت دهی برنامه های توسعه ای فوتبال کشورهای مذکور نقش مهمی داشته است .

کلیدواژه‌ها