نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در وظایف، عدالت توزیعی در پاداش، عدالت رویه-ای، عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بود. به این منظور پرسشنامه عدالت سازمانی رگو و کانها (2006) تهیه و پس از تأیید روایی و پایایی (92/0a=)، در جامعه 59 نفری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره،t مستقل و آنووا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی در پاداش با عدالت توزیعی در وظایف رابطه-ای مثبت و معنادار دارد. عدالت رویه‌ای با عدالت توزیعی در پاداش و عدالت اطلاعاتی رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. عدالت اطلاعاتی با عدالت توزیعی در وظایف و عدالت توزیعی در پاداش رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. ولی بین چهار مؤلفه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در پاداش، عدالت توزیعی در وظایف، عدالت رویه‌ای و عدالت اطلاعاتی) با عدالت بین‌فردی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی در وظایف، رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد، هر پنج مؤلفه مورد بررسی توانایی پیش‌بینی عدالت سازمانی را دارند. با توجه به یافته‌های تحقیق بی-توجهی مسئولان نسبت به وضعیت عدالت در آکادمی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای ورزش قهرمانی کشور در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Organizational Justice Factors in National Olympic and Paralympics Academy

نویسندگان [English]

  • Amin khatibi 1
  • H Asadi 2
  • M Hamidi 2
  • J Seif 3

1

2

3

چکیده [English]

The purpose of this research was to study the organizational justice factors (distributive justice of tasks, distributive justice of rewards, procedural justice, interpersonal justice, informational justice) in National Olympic and Paralympics Academy (NOPA). Statistical population of this research included all employees of NOPA and the statistical sample equaled the statistical population (n=59). Questionnaire of organizational justice by Rego and Cunha (2006) was used and distributed after the validity and reliability (a=0.92) had been confirmed. Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient, Multivariate regression, independent t test and ANOVA were used to analyze the data. The results of the study indicated a positive significant relationship between distributive justice of rewards and distributive justice of tasks; there was a positive significant relationship between procedural justice with distributive justice of rewards and informational justice; there was a positive significant relationship between informational justice with distributive justice of tasks and distributive justice of rewards while there was not a significant relationship between four factors of organizational justice (distributive justice of rewards, distributive justice of tasks, procedural justice, informational justice) and interpersonal justice. Also, there was not a significant relationship between procedural justice and distributive justice of tasks. Regression analysis indicated that all five factors of justice could predict the organizational justice. The results of this study suggested that if managers ignore the justice status in the academy, irreparable consequences for Iran championship sport may happen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Olympic and Paralympics Academy (NOPA)
  • National Olympic Committee.
  • Organizational Justice