مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در وظایف، عدالت توزیعی در پاداش، عدالت رویه-ای، عدالت بین‌فردی و عدالت اطلاعاتی) در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک بود. به این منظور پرسشنامه عدالت سازمانی رگو و کانها (2006) تهیه و پس از تأیید روایی و پایایی (92/0a=)، در جامعه 59 نفری کارکنان آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره،t مستقل و آنووا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، عدالت توزیعی در پاداش با عدالت توزیعی در وظایف رابطه-ای مثبت و معنادار دارد. عدالت رویه‌ای با عدالت توزیعی در پاداش و عدالت اطلاعاتی رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. عدالت اطلاعاتی با عدالت توزیعی در وظایف و عدالت توزیعی در پاداش رابطه‌ای مثبت و معنادار دارد. ولی بین چهار مؤلفه عدالت سازمانی (عدالت توزیعی در پاداش، عدالت توزیعی در وظایف، عدالت رویه‌ای و عدالت اطلاعاتی) با عدالت بین‌فردی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی در وظایف، رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد، هر پنج مؤلفه مورد بررسی توانایی پیش‌بینی عدالت سازمانی را دارند. با توجه به یافته‌های تحقیق بی-توجهی مسئولان نسبت به وضعیت عدالت در آکادمی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای ورزش قهرمانی کشور در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها