نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی و تحلیل موانع توسعة تعاونی‌های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به هدف اصلی پژوهش، روش انجام پژوهش از نوع کیفی بود. به این منظور، با انجام مصاحبه‌های کیفی با خبرگان و متخصصان امر، مهم‌ترین موانع موجود در مسیر توسعة تعاونی‌های ورزشی، در ورزش حرفه‌ای کشور شناسایی شد. پس از بررسی مطالعات انجام گرفته، نمونه‌گیری از افرادی که مربوط‌ترین داده‌ها را، دربارة موضوع پژوهش فراهم می‌کردند، انجام شد. در پژوهش حاضر از نظر 26 نفر از افراد، در قالب 35 مصاحبه استفاده شد و زمانی که موضوع به حد اشباع نظری رسید، فرایند جمع‌آوری یافته‌ها پایان یافت. مطابق با مبانی پژوهش‌های کیفی، تحلیل یافته‌ها همزمان با جمع‌آوری داده‌ها انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، موانع توسعة تعاونی‌های ورزشی به دو دستة کلی تقسیم می‌شوند؛ دسته اول موانع موجود در بخش تعاون به طور عام بوده که در کل بدنة اقتصاد کشور وجود دارند. دستة دوم موانعی که به طور ویژه، بیشتر به توسعة بخش تعاونی در ورزش حرفه‌ای برمی‌گردند. مهم ترین موانع شناسایی شده عبارت بودند از: وجود قوانین متعدد و متناقض با یکدیگر برای تعاونی ها، ضعف در ساختار تعاونی‌های دولتی، فقدان قوانین و مقررات روشن در زمینة فعالیت تعاونی‌های ورزشی، نبود تعریف مشخص از مالکیت باشگاه‌های تعاونی، فقدان فرهنگ تعاون و مالکیت شرکتی در باشگاه داری حرفه‌ای، و عدم اعتقاد برخی کارشناسان و متخصصان به کارایی بخش تعاونی در ورزش حرفه‌ای.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Barriers to the Development of Sport Cooperatives in Iran Professional Sport with an Emphasis on Article 44

نویسندگان [English]

  • E Ali Doust 1
  • M Farahani 1
  • E Naderan 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate and to analyze the barriers to the development of sport cooperatives in Iran professional sport with an emphasis on article 44. As this study was qualitative, elites and experts were qualitatively interviewed to identify the most important barriers to the development of sport cooperatives. The sample consisted of those subjects who provided the most relevant data (35 interviews and 26 subjects). Based on the common procedures of qualitative researches, data were obtained and analyzed simultaneously. Results showed that the barriers to the development of sport cooperatives were divided into two general groups; first group were general barriers in the cooperative sector in economic environment of the country; second group were specific barriers to the development of sport cooperatives in professional sport. The most recognized barriers included: varied and inconsistent rules for cooperatives, weak structure of governmental cooperatives, lack of definite rules for the activity of sport cooperatives, absence of clear definition of ownership of cooperative clubs, lack of cooperative culture and corporate ownership in professional sport clubs, and disbelief of some experts and specialists in the efficiency of cooperative sector in professional sport.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate ownership
  • football.
  • Privatization
  • professional club