نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

4 مربی دانشگاه سیستان و بلوچستان

5 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان است. نمونة آماری این پژوهش، 30 نفر (21 مرد و 9 زن) از استادان تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی، مدیران هیأت علمی تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، مدیران و کارشناسان تربیت بدنی و نیز مدیران نهادهای دولتی و خصوصی استان سیستان و بلوچستان بودند که در زمینة فعالیت های ورزشی نقش داشتند. ابزار جمع آوری داده ها ، پرسشنامة محقق ساخته است که روایی آن توسط چند تن از استادان صاحب نظر و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (92 درصد) تایید شده بود. پرسشنامه مشتمل بر 46 سؤال رتبه بندی شده در زمینة بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای ورزش قهرمانی استان سیستان و بلوچستان بود. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون مقایسة میانگین و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد، استان سیستان و بلوچستان با 5/2 میلیون نفر جمعیت حدود 58 هزار ورزشکار رسمی دارد که نسبت آن در استان کمتر از 01/0 درصد در بخش ورزش قهرمانی است. پس از تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی ورزش قهرمانی استان، محرز شد که ادارة کل تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان باید از راهبرد رشد و توسعه در مورد ورزش قهرمانی استفاده کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design and Codification of Development Strategy for Athletic Sport in Sistan & Baluchestan Province

نویسندگان [English]

 • M Ghofrani 1
 • M Goodarzi 2
 • N Sajjadi 2
 • M Jalali Farahani 3
 • M Mogharnasi 1
 • A.N Tabatabaii 4
 • E Alidost Ghahfarrokhi 5

1

2

3

4

5

چکیده [English]

The purpose of this research was to design and codify a development strategy for athletic sport in Sistan & Baluchestan Province. The statistical sample of this research consisted of 30 (21 men and 9 women) physical education professors of higher educational institutes, physical education managers of academic board in Sciences, Researches and Technology Ministry, physical education managers and experts, and managers of the governmental and private departments of the province who had a role in athletic sport. A researcher-made questionnaire was used to collect the data (the validity was approved by experienced professors and its reliability was verified by Cronbach’s alpha method as ? = 92%). The questionnaire included 46 ranked questions about strengths, weaknesses, opportunities and threats of athletic sport in Sistan & Baluchestan. The data were analyzed by descriptive statistics, average comparison test, and Friedman test. Research findings showed that Sistan & Baluchestan province (population: 2.5 million) participated in athletic sport below 0.001%. Realization of the goal of athletic sport and employment of all national and native capacities along with the growth and development of athletic sport in this province was presented..

کلیدواژه‌ها [English]

 • Athletic Sport
 • Sistan & Baluchestan Province.
 • Sport development
 • Strategy