رابطة بین هوش سازمانی با بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور تهران

2 استادیار دانشگاه ارومیه

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطة بین هوش سازمانی و مؤلفه‌های آن و بهره‌وری مدیران ادارات تربیت بدنی آذربایجان‌شرقی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی– همبستگی بوده و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعة آماری شامل مدیران ادارات تربیت بدنی استان‌های آذربایجان شرقی و حجم نمونة آماری 34 نفر از این جامعه است. به این منظور از پرسشنامة هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامة بهره‌وری و از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند‌متغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که براساس ضریب همبستگی پیرسون بین تمامی مؤلفه‌های هوش سازمانی و هوش سازمانی کل و بهره‌وری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مؤلفه‌های هوش‌سازمانی، میل به تغییر، روحیه و کاربرد دانش، قادر به پیش‌بینی معنادار بهره‌وری هستند.

کلیدواژه‌ها