بررسی فعالیت‌های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

2 دبیر آموزش و پرورش اراک

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی فعالیت‌های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک بود. جامعة آماری تحقیق، کلیة مربیان رشته‌های مختلف ورزشی این شهرستان بودند (110 نفر) که از بین آنها 86 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامة ارزیابی فعالیت‌های مربیگری در 13 حیطه بود (8874/0 = ?). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد فعالیت‌های مربیان از لحاظ آموزش، سازماندهی فعالیت‌ها، ایفای نقش مربیگری، ارتباط با بازیکنان، دانش آمادگی جسمانی، دانش فنی ورزش مربوطه، ایجاد انگیزه در بازیکنان، ارزیابی بازیکنان، ایمنی تمرینات و شناخت وظایف قانونی، در حد خوب و از لحاظ ارتباط با والدین، مراقبت از صدمات و نوتوانی و بازتوانی صدمات در حد متوسط است. هم‌چنین نتایج نشان داد بین ایفای نقش مربیگری و درجة مربیگری (342/0 =r)، بین ایفای نقش مربیگری و سابقة مربیگری (35/0 =r)، بین دانش فنی رشتة ورزشی و سن (39/0 =r)، بین آموزش و سابقة بازیگری (303/0= r)، بین دانش آمادگی جسمانی و رشتة تحصیلی (29/0 = r)، بین دانش آمادگی جسمانی و سن (346/0 = r) و بین ارتباط با بازیکنان و سن مربیان (363/0 = r) رابطة آماری معنی‌داری وجود دارد. بین دیگر متغیرها چنین رابطه‌ای یافت نشد (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها