نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه اراک

2 دبیر آموزش و پرورش اراک

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی فعالیت‌های مربیگری و ارتباط آنها با برخی ویژگی‌های شخصی مربیان ورزش نوجوانان و جوانان اراک بود. جامعة آماری تحقیق، کلیة مربیان رشته‌های مختلف ورزشی این شهرستان بودند (110 نفر) که از بین آنها 86 نفر به‌صورت تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامة ارزیابی فعالیت‌های مربیگری در 13 حیطه بود (8874/0 = ?). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد فعالیت‌های مربیان از لحاظ آموزش، سازماندهی فعالیت‌ها، ایفای نقش مربیگری، ارتباط با بازیکنان، دانش آمادگی جسمانی، دانش فنی ورزش مربوطه، ایجاد انگیزه در بازیکنان، ارزیابی بازیکنان، ایمنی تمرینات و شناخت وظایف قانونی، در حد خوب و از لحاظ ارتباط با والدین، مراقبت از صدمات و نوتوانی و بازتوانی صدمات در حد متوسط است. هم‌چنین نتایج نشان داد بین ایفای نقش مربیگری و درجة مربیگری (342/0 =r)، بین ایفای نقش مربیگری و سابقة مربیگری (35/0 =r)، بین دانش فنی رشتة ورزشی و سن (39/0 =r)، بین آموزش و سابقة بازیگری (303/0= r)، بین دانش آمادگی جسمانی و رشتة تحصیلی (29/0 = r)، بین دانش آمادگی جسمانی و سن (346/0 = r) و بین ارتباط با بازیکنان و سن مربیان (363/0 = r) رابطة آماری معنی‌داری وجود دارد. بین دیگر متغیرها چنین رابطه‌ای یافت نشد (05/0 P<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Important Factors in the Quality of Sport Tourism Packages in Iran

نویسندگان [English]

  • esfandiar khosravizadeh 1
  • A Haghdadi 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to study coaches' activities and the relationship between these activities and coaches' attributes (adolescent and junior coaches in Arak). 86 physical education coaches of the general office of Markazi province were selected randomly from the population (110 coaches). The research instrument was coaching activities questionnaire in 13 areas (?=0.8874). Spearman and Pearson correlations were used to analyze the data. Findings demonstrated that areas such as instruction, organizing, coaching role, relation with athletes, physical fitness, technical knowledge, motivation, evaluation, immunity, and duties were accorded good status; but areas such as relation with parents, caring and rehabilitation were accorded moderate status. In addition, results showed a significant relationship between coaching role and coaching grade (r=0.324); between coaching role and experience in coaching (r=0.35); technical knowledge and age (r=0.39); instruction and experience as a player (r=0.303); physical fitness knowledge and course study (r=0.29); physical fitness knowledge and age (r=0.346); and finally relationship with players and age (r=0.363). There were not significant relationships between other variables (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescents
  • Coach
  • Coaches' Activities
  • Juniors.