نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیأت علمی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران بود. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات میدانی بود. جامعة آماری تحقیق را کلیة اعضای هیأت علمی دانشکده اعم از مردان و زنان تشکیل می دادند. در تحقیق حاضر نمونه به صورت تمام شمار برابر با جامعه بود. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامة جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره مندی از دیدگاه های استادان و صاحب نظران حاصل شد و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة جو سازمانی 92/0 = ? و برای پرسشنامة مشارکت در تصمیم گیری 96/0 = ? محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد، جو سازمانی دانشکده بسته است، همچنین میزان مشارکت اعضای هیأت علمی در
تصمیم گیری های دانشکده شامل تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی، مسائل پژوهشی ، دانشجویی، مسائل مربوط به اعضای هیأت علمی و مدیریتی کم است. بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری ارتباط معنی داری مشاهد شد
(01/0= P). به علاوه بین کلیة مؤلفه های جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری اعضای هیأت علمی ارتباط معنی داری مشاهده شد (01/0 = P). از نتایج دیگر تحقیق این بود که بین جو سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری از دیدگاه اعضای هیأت علمی مرد و زن دانشکدة تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0 = P).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Organizational Climate and Participation in Decision Making in Faculty Members of Physical Education Faculty of Tehran University

نویسندگان [English]

  • M Hamidi 1
  • A. A Asefi 2

چکیده [English]

The purpose of this research was to study organizational climate and faculty members' participation in decision making in Physical Education Faculty of Tehran University. For this purpose, 30 faculty members of Physical Education Faculty were selected with census method as the statistical sample. Data were collected by two questionnaires: organizational climate (?=0.92) and participation in decision making (?=0.96). Finally, the results indicated that organizational climate of Physical Education Faculty was closed and faculty members’ participation in decision making was low. Moreover, the results indicated a significant and positive relationship (P= 0.01) between the two variables (organizational climate and participation in decision making) as well as between all subscales of organizational climate and participation in decision making (P=0.01). Besides, other results showed no significant difference between organizational climate and participation in decision making from male and female faculty members' viewpoint (P= 0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty member
  • Organizational climate
  • Participation in Decision Making
  • Physical Education Faculty.