نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت دانایی یکی از راه های بهبود شرایط بقای سازمان است و زمانی به طور موفقیت آمیز در سازمان اجرا می شود که از قبل زمینه فرهنگی مناسب با این نظام بسترسازی شده باشد. هدف از این پژوهش تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در سازمان تربیت بدنی است. جامعه آماری این پژوهش تمام کارشناسان سازمان تربیت بدنی بودند و نمونه آماری از طریق فرمول n نمونه برابر با 120 نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه مدیریت دانایی (پایایی 85/0) و فرهنگ سازمانی (پایایی 89/0) استفاده شد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و به شکل میدانی اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگراف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. میانگین نمره فرهنگ سازمانی برابر 2/31 (حداکثر نمره 75) و میانگین نمره استقرار مدیریت دانایی 3/51 (حداکثر نمره 120) است که بیان می کند وضعیت فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در سازمان تربیت بدنی در سطحی پایین تر از متوسط قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در سازمان تربیت بدنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد (000/0P<، 59/0=r).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management Establishment in Physical Education Organization from Its Experts' Viewpoint

نویسندگان [English]

  • M Saffari 1
  • N Shahrzad 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the relationship between organizational culture and knowledge management establishment in Physical Education Organization. 120 experts of Physical Education Organization were selected through systematic sampling. Two questionnaires (85% validity for organizational culture questionnaire, and 89% validity for knowledge management questionnaire) were used to gather the data. The type of this research was applied and performed as a field study. Descriptive and inferential statistics (K-S test, Pearson correlation coefficient) were used to analyze the data. The average score for organizational culture was 31.2 (maximum score was 75) and for knowledge management establishment was 51.3 (maximum score was 120). This meant that organizational culture and knowledge management establishment in Physical Education Organization were at a weak level and there was a significant positive relationship between organizational culture and knowledge management establishment in Physical Education Organization (P<0.000, r = 0.59).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Organizational Culture
  • Physical Education Organization.