نویسندگان

1 استادیار دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری 172 نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان در سال 1387 بود که با استفاده از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه سلامت روانی کامئو (1992) و پرسشنامه سلامت سازمانی محقق ساخته بود. پایایی دو پرسشنامه مذکور پس از مطالعه مقدماتی، به ترتیب 81/0 و 84/0 به دست آمد. داده های به دست آمده به وسیله روش آماری ضریب رگرسیون تجزیه و تحلیل شد و یافته های پژوهش نشان داد: مؤلفه بهبودی شخصی از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (نوآوری، سازگاری، روحیه، شایستگی ارتباطات و یکپارچگی)، مؤلفه کنترل اضطراب از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسئله، شایستگی ارتباطات، پشتیبانی منابع و روحیه)، مؤلفه علائم احساس توانایی و خوب بودن از سلامت روانی نیز بر هفت مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی)، مؤلفه توانایی برقراری ارتباط با دیگران از سلامت روانی بر پنج مؤلفه (نوآوری، سازگاری، شایستگی ارتباطات، روحیه و یکپارچگی) و مؤلفه توانایی مقابله با مشکلات روزمره و فشارهای زندگی از سلامت روانی نیز بر هفت مؤلفه (سازگاری، شایستگی حل مسئله، تمرکز بر اهداف، شایستگی ارتباطات، روحیه، استقلال و یکپارچگی) از سلامت سازمانی تاثیر داشت (05/0 p<).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Relative Ratio of Mental Health on Organizational Health in Esfahan Physical Education Offices

نویسندگان [English]

  • M Soltan Hoseini 1
  • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 2
  • R Homaei 3
  • Z Moussavi 4

1

2

3

4

چکیده [English]

The purpose of this research was to survey the relative ratio of mental health on organizational health in Esfahan physical education offices. The research method was descriptive. The sample of study consisted of 172 subjects from Esfahan physical education offices who were randomly selected. Two questionnaires were used to collect the data: Kamau's Organizational Health questionnaire (1992) and a researcher-made mental health questionnaire. After a pilot study, their reliabilities were determined as 0.81 and 0.84 respectively. The data were analyzed by regression coefficient and results of the research showed that the personal improvement parameter from mental health affected 5 parameters of organizational health (communication abilities, integration, morale, innovation and adjustment); the control of anxiety parameter from mental health affected 5 parameters (communication abilities, resource support, adjustment, morale, and problem solving abilities); the sense of ability and wellness sign parameter from mental health affected 7 parameters (goal concentration, communication abilities , integration, morale, innovation, adjustment and problem solving); the ability of communication parameter from mental health affected 5 parameters (communication abilities, integration, morale, innovation and adjustment); and the ability of contrast with life pressures and problems parameter from mental health affected 7 parameters (goal concentration, communication abilities, integration, morale, independence, adjustment and problem solving abilities) of organizational health (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Organizational health
  • Physical Education Offices.