نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی الگوی رگرسیونی نگرش های شغلی از روی جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور است. این پژوهش از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعة تحقیق شامل تمام افراد شاغل در این دانشکده ها است. نمونة آماری شامل تمام مسئولان، رئیس دانشکده، معاون آموزشی و دانشجویی، اداری مالی، پژوهشی، مدیران گروه و سرپرستان اداره های مختلف دانشکده ها و حوزة کارمندی از هر اداره به نسبت جمعیت شاغل در آن نمونه ها به صورت تصادفی و در حوزة هیأت علمی از هر دانشکده 12 نفر به صورت تصادفی در این تحقیق شرکت داده شدند. در مجموع 231 نفر به 5 پرسشنامة اطلاعات فردی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و جو سازمانی پاسخ دادند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی، آنالیز رگرسیون خطی) و برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج آزمون های همبستگی روابط معنی داری را بین متغیرهای رضایت شغلی و جو سازمانی (57/0= r ، 001/0 P<) ، تعهد سازمانی و جو سازمانی (64/0= r ، 001/0 P<) و دلبستگی شغلی و جو سازمانی (64/0= r ، 001/0 P<) در جامعة مورد بررسی نشان داد. آزمون رگرسیون چند متغیره، همبستگی معنی داری را بین متغیرهای نگرش شغلی و جو سازمانی نمونة مورد بررسی نشان داد که بر اساس آن مدل رگرسیونی برای پیش بینی جو سازمانی از روی میزان دلبستگی شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارائه شد. این معادله نشان می دهد دلبستگی شغلی و تعهد سازمانی با ضریبی برابر، قدرت پیش بینی جو سازمانی را دارند. اما در این میان رضایت شغلی افراد شاغل در دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور نیز نقش بسیار تعیین کننده ای در پیش بینی جو سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Regression Model of Job Attitudes Using Organizational Climate in Physical Education Faculties

نویسندگان [English]

  • M Talebpour 1
  • J Gholamian 2

چکیده [English]

The purpose of this study was to survey a regression model of job attitudes using organizational climate in physical education faculties in Iran. This study was a correlational survey. The statistical population consisted of all employees of physical education faculties in Iran. The statistical sample consisted of three areas of management, staff and faculty members. Totally, 231 subjects responded to 5 questionnaires: demographic questionnaire, job satisfaction, organizational commitment, job involvement and organizational climate. Cronbach's alpha was used to estimate the reliability of the questionnaires. Descriptive statistics (mean, standard deviation …) and inferential statistics (correlation coefficient, linear regression analysis) were used to analyzed the data. Results of correlation tests showed a significant relationship between job satisfaction and organizational climate (r=0.75, P<0.001), organizational commitment and organizational climate (r=0.64, P<0.001) and organizational climate and job attachment (r=0.64, P<0.001). Multivariable regression test showed a significant correlation between job attitude and organizational climate. Accordingly, a regression model was presented to predict organizational climate based on job attachment, organizational commitment and job satisfaction. This model showed that job attachment and organizational commitment could similarly predict organizational climate. However, job satisfaction played a determining role in predicting the organizational climate in employees of physical education and sport sciences faculties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • job attitudes
  • Organizational climate
  • physical education faculties
  • Regression Model.